Categories
Thai

Useful Thai Words – Contrary Words

Learn Thai Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
young หนุ่มสาว h̄nùm s̄āw
old เก่า kèā
empty ว่างเปล่า ẁāng pel̀ā
full เต็ม tĕm
vertical แนวตั้ง næw tậng
horizontal แนวนอน næw nxn
useful มีประโยชน์ mī prayochn̒
useless ไร้ประโยชน์ rị̂ prayochn̒
a city เมือง meụ̄xng
a village หมู่บ้าน h̄mū̀b̂ān
a question คำถาม khảt̄hām
an answer คำตอบ khả txb
sad เศร้า ṣ̄er̂ā
happy มีความสุข mī khwām s̄uk̄h
all ทั้งหมด thậngh̄md
nothing ไม่มีอะไร mị̀mī xarị
a teacher ครู khrū
a student นักเรียน nạkreīyn
early แต่แรก tæ̀ ræk
late ช้า cĥā
open เปิด peid
closed ปิด pid
first แรก ræk
last ล่าสุด l̀ās̄ud
secure ปลอดภัย plxdp̣hạy
dangerous อันตราย xạntrāy
near ใกล้ kıl̂
far ไกล kịl
sugar น้ำตาล n̂ảtāl
salt เกลือ kelụ̄x
dry แห้ง h̄æ̂ng
wet เปียก peīyk
often มักจะ mạk ca
rarely นานๆ ครั้ง nān«khrậng
always เสมอ s̄emx
never ไม่เคย mị̀ khey
same เดียวกัน deīywkạn
different แตกต่าง tæk t̀āng
dirty สกปรก s̄kprk
clean ทำความสะอาด thảkhwām s̄axād
the evening ตอนเย็น txn yĕn
the morning ตอนเช้า txn chêā
small เล็ก lĕk
large ใหญ่ h̄ıỵ̀
rich รวย rwy
poor ยากจน yākcn
the ceiling เพดาน phedān
the floor พื้น phụ̄̂n
animal สัตว์ s̄ạtw̒
human มนุษย์ mnus̄ʹy̒
guilty รู้สึกผิด rū̂s̄ụk p̄hid
innocent ผู้บริสุทธิ์ p̄hū̂ bris̄uthṭhi̒
here ที่นี่ thī̀ nī̀
there ที่นั่น thī̀ nạ̀n
hunger ความหิว khwām h̄iw
the thirst ความกระหาย khwām krah̄āy
the sun ดวงอาทิตย์ dwng xāthity̒
the moon ดวงจันทร์ dwng cạnthr̒
the sister น้องสาว n̂xng s̄āw
the brother พี่ชาย phī̀ chāy
slow ช้า cĥā
fast เร็ว rĕw
before ก่อน k̀xn
after หลังจาก h̄lạngcāk
heavy หนัก h̄nạk
light แสงสว่าง s̄ængs̄ẁāng
old เก่า kèā
new ใหม่ h̄ım̀
easy ง่าย ng̀āy
difficult ยาก yāk
start เริ่ม reìm
finish เสร็จ s̄er̆c
friend เพื่อน pheụ̄̀xn
enemy ศัตรู ṣ̄ạtrū
yesterday เมื่อวาน meụ̄̀x wān
tomorrow พรุ่งนี้ phrùngnī̂
cold เย็น yĕn
hot ร้อน r̂xn
right ขวา k̄hwā
left ซ้าย ŝāy
a woman ผู้หญิง p̄hū̂h̄ỵing
a man ผู้ชาย p̄hū̂chāy
inside ข้างใน k̄ĥāng nı
outside ข้างนอก k̄ĥāng nxk
strong แข็งแกร่ง k̄hæ̆ngkær̀ng
weak อ่อนแอ x̀xnxæ
soft อ่อน x̀xn
hard แข็ง k̄hæ̆ng
a lot มาก māk
a little เล็กน้อย lĕkn̂xy
up ขึ้น k̄hụ̂n
down ลง lng
exactly อย่างแน่นอน xỳāng næ̀nxn
probably อาจจะ xāc ca
married แต่งงานแล้ว tæ̀ngngān læ̂w
single เดี่ยว deī̀yw
noisy เสียงดัง s̄eīyng dạng
quiet เงียบ ngeīyb
complicated ที่ซับซ้อน thī̀ sạbŝxn
simple เรียบง่าย reīyb ng̀āy
now ตอนนี้ txn nī̂
later ภายหลัง p̣hāyh̄lạng
long ยาว yāw
short สั้น s̄ận
interesting น่าสนใจ ǹā s̄ncı
boring น่าเบื่อ ǹā beụ̄̀x
normal ปกติ pkti
strange แปลก pælk
outside ข้างนอก k̄ĥāng nxk
inside ข้างใน k̄ĥāng nı
the entrance ทางเข้า thāng k̄hêā
the exit ทางออก thāngxxk
white สีขาว s̄ī k̄hāw
black สีดำ s̄īdả
expensive แพง phæng
cheap ราคาถูก rākhā t̄hūk
USEFUL VERBS
to walk ที่จะเดิน thī̀ ca dein
to run วิ่ง wìng
to attach เพื่อแนบ pheụ̄̀x næb
to detach ที่จะแยกออก thī̀ ca yæk xxk
to go up เพื่อขึ้นไป pheụ̄̀x k̄hụ̂n pị
to go down เพื่อลงไป pheụ̄̀x lng pị
to increase เพื่อเพิ่ม pheụ̄̀x pheìm
to decrease ที่จะลดลง thī̀ ca ld lng
to stop ที่จะหยุด thī̀ ca h̄yud
to continue เพื่อจะดำเนินการต่อ pheụ̄̀x ca dảnein kār t̀x
to take off เอาออก xeā xxk
to land เพื่อลงจอด pheụ̄̀x lng cxd
to put on เพื่อสวมใส่ pheụ̄̀x s̄wm s̄ı̀
to remove เพื่อลบ pheụ̄̀x lb
to move forward ก้าวหน้า k̂āwh̄n̂ā
to move back เพื่อย้ายกลับ pheụ̄̀x ŷāy klạb
to forget ลืม lụ̄m
to remember เพื่อจดจำ pheụ̄̀x cdcả
to show แสดง s̄ædng
to hide เพื่อซ่อน pheụ̄̀x s̀xn
to save เพื่อบันทึก pheụ̄̀x bạnthụk
to spend เพื่อใช้จ่าย pheụ̄̀x chı̂ c̀āy
to build ที่จะสร้าง thī̀ ca s̄r̂āng
to destroy ที่จะทำลาย thī̀ ca thảlāy
to arrive ที่จะมาถึง thī̀ ca mā t̄hụng
to leave ทิ้ง thîng
to enter เพื่อป้อน pheụ̄̀x p̂xn
to go out ออกไปข้างนอก xxk pị k̄ĥāng nxk
to laugh หัวเราะ h̄ạwreāa
to cry ร้องไห้ r̂xngh̄ị̂
to sell ขาย k̄hāy
to buy ที่จะซื้อ thī̀ ca sụ̄̂x
to break ที่จะทำลาย thī̀ ca thảlāy
to repair เพื่อซ่อมแซม pheụ̄̀x s̀xmsæm
to lend ให้ยืม h̄ı̂ yụ̄m
to borrow ยืม yụ̄m
to earn ที่จะได้รับ thī̀ ca dị̂ rạb
to lose ที่จะสูญเสีย thī̀ ca s̄ūỵ s̄eīy
to slow down เพื่อให้ช้าลง pheụ̄̀x h̄ı̂ cĥā lng
to speed up เพื่อเร่งความเร็ว pheụ̄̀x rèng khwāmrĕw
to search ค้นหา kĥnh̄ā
to find การค้นหา kār kĥnh̄ā
to pull เพื่อดึง pheụ̄̀x dụng
to push ที่จะผลักดัน thī̀ ca p̄hlạk dạn
to take ที่จะใช้ thī̀ ca chı̂
to give ที่จะให้ thī̀ ca h̄ı̂
to wake up ตื่นนอน tụ̄̀n nxn
to fall asleep ง่วงนอน ng̀wng nxn
to hold ที่จะถือ thī̀ ca t̄hụ̄x
to let go ที่จะปล่อย thī̀ ca pl̀xy
to turn on เปิด peid
to turn off เพื่อปิด pheụ̄̀x pid
to sell ขาย k̄hāy
to buy ที่จะซื้อ thī̀ ca sụ̄̂x
to send ส่ง s̄̀ng
to receive ที่จะได้รับ thī̀ ca dị̂ rạb

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: