Categories
Thai

Thai Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Thai Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
the head หัว h̄ạw
the face ใบหน้า bıh̄n̂ā
the mouth ปาก pāk
the throat ลำคอ lảkhx
the cheek แก้ม kæ̂m
the tongue ลิ้น lîn
the lips ริมฝีปาก rimf̄īpāk
the jaw กราม krām
the neck คอ khx
the forehead หน้าผาก h̄n̂āp̄hāk
the chin คาง khāng
the nose จมูก cmūk
the hair ผม p̄hm
the eyes ตา
a tooth ฟัน fạn
the hair ผม p̄hm
an ear หู h̄ū
a mustache หนวด h̄nwd
a beard เครา kherā
the skin ผิว p̄hiw
the shoulder ไหล่ h̄ịl̀
the forearm ปลายแขน plāy k̄hæn
the wrist ข้อมือ k̄ĥx mụ̄x
an arm แขน k̄hæn
the arms แขน k̄hæn
the elbow ข้อศอก k̄ĥxṣ̄xk
a hand มือ mụ̄x
a thumb นิ้วหัวแม่มือ nîw h̄ạwmæ̀mụ̄x
the fingers นิ้วมือ nîw mụ̄x
the belly ท้อง tĥxng
the chest อก xk
the back ด้านหลัง d̂ān h̄lạng
the breasts หน้าอก h̄n̂āxk
the buttocks บั้นท้าย bậntĥāy
the foot เท้า thêā
the heel ส้นเท้า s̄̂n thêā
the knee เข่า k̄hèā
the leg ขา k̄hā
the thigh ต้นขา t̂n k̄hā
a toe นิ้วเท้า nîw thêā
the stomach ท้อง tĥxng
the brain สมอง s̄mxng
the lungs ปอด pxd
the skeleton โครงกระดูก khorng kradūk
a bone กระดูก kradūk
the skull กะโหลกศีรษะ kah̄olk ṣ̄īrs̄ʹa
a muscle กล้ามเนื้อ kl̂ām neụ̄̂x

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: