Categories
Thai

Thai Vocabulary List • Colors and shapes

Thai Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
THE COLORS สี S̄ī
a color สี s̄ī
white ขาว s̄ī k̄hāw
black ดำ s̄īdả
gray เทา s̄ī theā
yellow เหลือง s̄ī h̄elụ̄xng
orange ส้ม s̄̂m
green เขียว k̄heīyw
blue ฟ้า s̄ī f̂ā
red แดง s̄ī dæng
brown น้ำตาล s̄ī n̂ảtāl
beige เบจ s̄ī bec
purple สีม่วง s̄ī m̀wng
mauve เมาเว่ s̄ī m̀wng
pink ชมพู s̄īchmphū
dark มืด mụ̄d
golden โกลเด้น thxng
silver เงิน ngein
THE SHAPES รูปร่าง rūpr̀āng
a pyramid ปิรามิด pi rā mid
a square สี่เหลี่ยมจัตุรัส s̄ī̀h̄elī̀ym
a circle วงกลม wngklm
a triangle สามเหลี่ยม s̄āmh̄elī̀ym
a rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า s̄ī̀h̄elī̀ymp̄hụ̄np̄ĥā
a star ดาว dwngdāw
a line เส้น s̄ên
an arrow ลูกศร lūk ṭhnū
a heart หัวใจ h̄ạwcı
a crescent เสี้ยววงเดือน s̄eī̂yw

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Thai

Essential Thai Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Thai Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
DAYS OF THE WEEK วันในสัปดาห์ Wạn nı s̄ạpdāh̄̒
Monday วันจันทร์ wạn cạnthr̒
Tuesday วันอังคาร wạn xạngkhār
Wednesday วันพุธ wạn phuṭh
Thursday วันพฤหัสบดี wạn phvh̄ạs̄bdī
Friday วันศุกร์ wạn ṣ̄ukr̒
Saturday วันเสาร์ wạn s̄eār̒
Sunday วันอาทิตย์ wạn xāthity̒
THE MONTHS เดือน deụ̄xn
January มกราคม mkrākhm
February กุมภาพันธ์ kump̣hāphạnṭh̒
March มีนาคม mīnākhm
April เมษายน mes̄ʹāyn
May อาจ xāc
June มิถุนายน mit̄hunāyn
July กรกฎาคม krkḍākhm
August สิงหาคม s̄ingh̄ākhm
September กันยายน kạnyāyn
October ตุลาคม tulākhm
November พฤศจิกายน phvṣ̄cikāyn
December ธันวาคม ṭhạnwākhm
THE SEASONS ฤดูกาล vdūkāl
Spring ฤดูใบไม้ผลิ vdū bımị̂ p̄hli
Summer ฤดูร้อน vdū r̂xn
Autumn ฤดูใบไม้ร่วง vdū bımị̂ r̀wng
Winter ฤดูหนาว vdū h̄nāw
WHEN ? เมื่อไร ? meụ̄̀xrị?
before ก่อน k̀xn
after หลังจาก h̄lạngcāk
soon เร็วๆ นี้ rĕw«nī̂
this month เดือนนี้ deụ̄xn nī̂
this year ปีนี้ pī nī̂
this week ในสัปดาห์นี้ nı s̄ạpdāh̄̒ nī̂
from time to time เป็นครั้งคราว pĕn khrậng khrāw
already แล้ว læ̂w
today วันนี้ wạn nī̂
tomorrow พรุ่งนี้ phrùngnī̂
yesterday เมื่อวาน meụ̄̀x wān
last night เมื่อคืน meụ̄̀x khụ̄n
the day before yesterday สองวันก่อน s̄xng wạn k̀xn
a long time ago กระโน้น kranôn
a week ago สัปดาห์ที่ผ่านมา s̄ạpdāh̄̒ thī̀ p̄h̀ān mā
never ไม่เคย mị̀ khey
next year ปีหน้า pī h̄n̂ā
next time คราวหน้า khrāw h̄n̂ā
next week สัปดาห์หน้า s̄ạpdāh̄̒ h̄n̂ā
next month เดือนหน้า deụ̄xn h̄n̂ā
last year ปีที่แล้ว pī thī̀ læ̂w
last month เดือนที่แล้ว deụ̄xn thī̀ læ̂w
last week อาทิตย์ที่แล้ว xāthity̒ thī̀ læ̂w
in the morning ตอนเช้า txn chêā
in the afternoon ในช่วงบ่าย nı ch̀wng b̀āy
in the evening ในตอนเย็น nı txn yĕn
the day วัน wạn
now ตอนนี้ txn nī̂
later ภายหลัง p̣hāyh̄lạng
immediately โดยทันที doy thạnthī
sometimes บางครั้ง bāng khrậng
rarely นานๆ ครั้ง nān«khrậng
recently เร็วๆ นี้ rĕw«nī̂
frequently บ่อย b̀xy
often มักจะ mạk ca
very often บ่อยมาก b̀xy māk
slowly ช้า cĥā
quickly อย่างรวดเร็ว xỳāng rwdrĕw
late ช้า cĥā
early แต่แรก tæ̀ ræk
always เสมอ s̄emx
every day ทุกวัน thuk wạn
right away ทันที thạnthī
all the time ตลอดเวลา tlxd welā
all day long ตลอดวัน tlxd wạn
a holiday วันหยุด wạn h̄yud
a month หนึ่งเดือน h̄nụ̀ng deụ̄xn
a year ต่อปี t̀x pī
an hour หนึ่งชั่วโมง h̄nụ̀ng chạ̀wmong
a minute นาที nāthī
a week สัปดาห์ s̄ạpdāh̄̒

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Thai

Learn Thai Vocabulary • Travel and tourism

Thai Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
travel การท่องเที่ยว kār th̀xngtheī̀yw
tourism การท่องเที่ยว kār th̀xngtheī̀yw
a hotel โรงแรม rongræm
on time ตรงเวลา trng welā
late ช้า cĥā
the airport สนามบิน s̄nām bin
landing ลงจอด lng cxd
take-off ถอดออก t̄hxd xxk
the air conditioning เครื่องปรับอากาศ kherụ̄̀xng prạbxākāṣ̄
the distance ระยะทาง raya thāng
the customs ศุลกากร ṣ̄ulkākr
the border ชายแดน chāydæn
the train station สถานีรถไฟ s̄t̄hānī rt̄hfị
the bus station สถานีขนส่ง s̄t̄hānī k̄hns̄̀ng
a ticket ตั๋ว tạ̌w
the reception แผนกต้อนรับส่วนหน้า p̄hænk t̂xnrạb s̄̀wn h̄n̂ā
the reservation การจองห้องพัก kār cxng h̄̂xng phạk
the road ถนน t̄hnn
a highway ทางหลวง thāngh̄lwng
the plane เครื่องบิน kherụ̄̀xngbin
by plane โดยเครื่องบิน doy kherụ̄̀xngbin
the bus รถบัส rt̄h bạs̄
the taxi แท็กซี่ thæ̆ksī̀
the train รถไฟ rt̄hfị
the car รถยนต์ rt̄hynt̒
a helicopter เฮลิคอปเตอร์ ḥelikhxptexr̒
the sign สัญลักษณ์ s̄ạỵlạks̄ʹṇ̒
the parking lot ที่จอดรถ thī̀ cxd rt̄h
the passport หนังสือเดินทาง h̄nạngs̄ụ̄xdeinthāng
the seat ที่นั่ง thī̀nạ̀ng
the toilet ห้องน้ำ h̄̂xngn̂ả
the sunglasses แว่นกันแดด wæ̀n kạndæd
a key กุญแจ kuỵcæ
a camera กล้อง kl̂xng
one way ticket ตั๋วเดินทางขาเดียว tạ̌w deinthāng k̄hā deīyw
a return ticket ตั๋วไปกลับ tạ̌w pị klạb
a ticket office สำนักงานขายตั๋ว s̄ảnạkngān k̄hāy tạ̌w
an accommodation ที่พัก thī̀phạk
a pillow หมอน h̄mxn
a blanket ผ้าห่ม p̄ĥāh̄̀m
a sleeping bag ถุงนอน t̄hung nxn
a luggage กระเป๋าเดินทาง krapěā deinthāng
a bag ถุง t̄hung
a backpack กระเป๋าเป้ krapěā pê
an information ข้อมูล k̄ĥxmūl
a tourist นักท่องเที่ยว nạkth̀xngtheī̀yw
a vaccine วัคซีน wạkhsīn
an insurance ประกันภัย prakạnp̣hạy
a postcard โปสการ์ด pos̄kār̒d
an itinerary กำหนดการเดินทาง kảh̄ndkār deinthāng
a destination ปลายทาง plāythāng
a flashlight ไฟฉาย fịc̄hāy
an electrical outlet เต้ารับไฟฟ้า têārạb fịf̂ā
a tent เต๊นท์ té nth̒
a suitcase กระเป๋าเดินทาง krapěā deinthāng
to visit ไปเยี่ยมชม pị yeī̀ym chm
to travel เดินทาง deinthāng
to rent ให้เช่า h̄ı̂ chèā
to leave ทิ้ง thîng
to cancel ยกเลิก ykleik
to cancel a reservation เพื่อยกเลิกการจอง pheụ̄̀x ykleik kār cxng
to photograph เพื่อถ่ายภาพ pheụ̄̀x t̄h̀āy p̣hāph
the wind ลม lm
the snow หิมะ h̄ima
the rain ฝน f̄n
the storm พายุ phāyu
the sun ดวงอาทิตย์ dwng xāthity̒
the sea ทะเล thale
a mountain ภูเขา p̣hūk̄heā
a lake ทะเลสาบ thales̄āb
a national park อุทยานแห่งชาติ xuthyānh̄æ̀ngchāti
a country ประเทศ pratheṣ̄
a forest ป่า p̀ā
a cave ถ้ำ t̄ĥả
an island เกาะ keāa
a beach ชายหาด chāyh̄ād
the nature ธรรมชาติ ṭhrrmchāti
the landscape ภูมิทัศน์ p̣hūmi thạṣ̄n̒
sun cream ครีมกันแดด khrīm kạndæd
a towel ผ้าเช็ดตัว p̄ĥāchĕdtạw

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Thai

Useful Thai Words – Contrary Words

Learn Thai Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
young หนุ่มสาว h̄nùm s̄āw
old เก่า kèā
empty ว่างเปล่า ẁāng pel̀ā
full เต็ม tĕm
vertical แนวตั้ง næw tậng
horizontal แนวนอน næw nxn
useful มีประโยชน์ mī prayochn̒
useless ไร้ประโยชน์ rị̂ prayochn̒
a city เมือง meụ̄xng
a village หมู่บ้าน h̄mū̀b̂ān
a question คำถาม khảt̄hām
an answer คำตอบ khả txb
sad เศร้า ṣ̄er̂ā
happy มีความสุข mī khwām s̄uk̄h
all ทั้งหมด thậngh̄md
nothing ไม่มีอะไร mị̀mī xarị
a teacher ครู khrū
a student นักเรียน nạkreīyn
early แต่แรก tæ̀ ræk
late ช้า cĥā
open เปิด peid
closed ปิด pid
first แรก ræk
last ล่าสุด l̀ās̄ud
secure ปลอดภัย plxdp̣hạy
dangerous อันตราย xạntrāy
near ใกล้ kıl̂
far ไกล kịl
sugar น้ำตาล n̂ảtāl
salt เกลือ kelụ̄x
dry แห้ง h̄æ̂ng
wet เปียก peīyk
often มักจะ mạk ca
rarely นานๆ ครั้ง nān«khrậng
always เสมอ s̄emx
never ไม่เคย mị̀ khey
same เดียวกัน deīywkạn
different แตกต่าง tæk t̀āng
dirty สกปรก s̄kprk
clean ทำความสะอาด thảkhwām s̄axād
the evening ตอนเย็น txn yĕn
the morning ตอนเช้า txn chêā
small เล็ก lĕk
large ใหญ่ h̄ıỵ̀
rich รวย rwy
poor ยากจน yākcn
the ceiling เพดาน phedān
the floor พื้น phụ̄̂n
animal สัตว์ s̄ạtw̒
human มนุษย์ mnus̄ʹy̒
guilty รู้สึกผิด rū̂s̄ụk p̄hid
innocent ผู้บริสุทธิ์ p̄hū̂ bris̄uthṭhi̒
here ที่นี่ thī̀ nī̀
there ที่นั่น thī̀ nạ̀n
hunger ความหิว khwām h̄iw
the thirst ความกระหาย khwām krah̄āy
the sun ดวงอาทิตย์ dwng xāthity̒
the moon ดวงจันทร์ dwng cạnthr̒
the sister น้องสาว n̂xng s̄āw
the brother พี่ชาย phī̀ chāy
slow ช้า cĥā
fast เร็ว rĕw
before ก่อน k̀xn
after หลังจาก h̄lạngcāk
heavy หนัก h̄nạk
light แสงสว่าง s̄ængs̄ẁāng
old เก่า kèā
new ใหม่ h̄ım̀
easy ง่าย ng̀āy
difficult ยาก yāk
start เริ่ม reìm
finish เสร็จ s̄er̆c
friend เพื่อน pheụ̄̀xn
enemy ศัตรู ṣ̄ạtrū
yesterday เมื่อวาน meụ̄̀x wān
tomorrow พรุ่งนี้ phrùngnī̂
cold เย็น yĕn
hot ร้อน r̂xn
right ขวา k̄hwā
left ซ้าย ŝāy
a woman ผู้หญิง p̄hū̂h̄ỵing
a man ผู้ชาย p̄hū̂chāy
inside ข้างใน k̄ĥāng nı
outside ข้างนอก k̄ĥāng nxk
strong แข็งแกร่ง k̄hæ̆ngkær̀ng
weak อ่อนแอ x̀xnxæ
soft อ่อน x̀xn
hard แข็ง k̄hæ̆ng
a lot มาก māk
a little เล็กน้อย lĕkn̂xy
up ขึ้น k̄hụ̂n
down ลง lng
exactly อย่างแน่นอน xỳāng næ̀nxn
probably อาจจะ xāc ca
married แต่งงานแล้ว tæ̀ngngān læ̂w
single เดี่ยว deī̀yw
noisy เสียงดัง s̄eīyng dạng
quiet เงียบ ngeīyb
complicated ที่ซับซ้อน thī̀ sạbŝxn
simple เรียบง่าย reīyb ng̀āy
now ตอนนี้ txn nī̂
later ภายหลัง p̣hāyh̄lạng
long ยาว yāw
short สั้น s̄ận
interesting น่าสนใจ ǹā s̄ncı
boring น่าเบื่อ ǹā beụ̄̀x
normal ปกติ pkti
strange แปลก pælk
outside ข้างนอก k̄ĥāng nxk
inside ข้างใน k̄ĥāng nı
the entrance ทางเข้า thāng k̄hêā
the exit ทางออก thāngxxk
white สีขาว s̄ī k̄hāw
black สีดำ s̄īdả
expensive แพง phæng
cheap ราคาถูก rākhā t̄hūk
USEFUL VERBS
to walk ที่จะเดิน thī̀ ca dein
to run วิ่ง wìng
to attach เพื่อแนบ pheụ̄̀x næb
to detach ที่จะแยกออก thī̀ ca yæk xxk
to go up เพื่อขึ้นไป pheụ̄̀x k̄hụ̂n pị
to go down เพื่อลงไป pheụ̄̀x lng pị
to increase เพื่อเพิ่ม pheụ̄̀x pheìm
to decrease ที่จะลดลง thī̀ ca ld lng
to stop ที่จะหยุด thī̀ ca h̄yud
to continue เพื่อจะดำเนินการต่อ pheụ̄̀x ca dảnein kār t̀x
to take off เอาออก xeā xxk
to land เพื่อลงจอด pheụ̄̀x lng cxd
to put on เพื่อสวมใส่ pheụ̄̀x s̄wm s̄ı̀
to remove เพื่อลบ pheụ̄̀x lb
to move forward ก้าวหน้า k̂āwh̄n̂ā
to move back เพื่อย้ายกลับ pheụ̄̀x ŷāy klạb
to forget ลืม lụ̄m
to remember เพื่อจดจำ pheụ̄̀x cdcả
to show แสดง s̄ædng
to hide เพื่อซ่อน pheụ̄̀x s̀xn
to save เพื่อบันทึก pheụ̄̀x bạnthụk
to spend เพื่อใช้จ่าย pheụ̄̀x chı̂ c̀āy
to build ที่จะสร้าง thī̀ ca s̄r̂āng
to destroy ที่จะทำลาย thī̀ ca thảlāy
to arrive ที่จะมาถึง thī̀ ca mā t̄hụng
to leave ทิ้ง thîng
to enter เพื่อป้อน pheụ̄̀x p̂xn
to go out ออกไปข้างนอก xxk pị k̄ĥāng nxk
to laugh หัวเราะ h̄ạwreāa
to cry ร้องไห้ r̂xngh̄ị̂
to sell ขาย k̄hāy
to buy ที่จะซื้อ thī̀ ca sụ̄̂x
to break ที่จะทำลาย thī̀ ca thảlāy
to repair เพื่อซ่อมแซม pheụ̄̀x s̀xmsæm
to lend ให้ยืม h̄ı̂ yụ̄m
to borrow ยืม yụ̄m
to earn ที่จะได้รับ thī̀ ca dị̂ rạb
to lose ที่จะสูญเสีย thī̀ ca s̄ūỵ s̄eīy
to slow down เพื่อให้ช้าลง pheụ̄̀x h̄ı̂ cĥā lng
to speed up เพื่อเร่งความเร็ว pheụ̄̀x rèng khwāmrĕw
to search ค้นหา kĥnh̄ā
to find การค้นหา kār kĥnh̄ā
to pull เพื่อดึง pheụ̄̀x dụng
to push ที่จะผลักดัน thī̀ ca p̄hlạk dạn
to take ที่จะใช้ thī̀ ca chı̂
to give ที่จะให้ thī̀ ca h̄ı̂
to wake up ตื่นนอน tụ̄̀n nxn
to fall asleep ง่วงนอน ng̀wng nxn
to hold ที่จะถือ thī̀ ca t̄hụ̄x
to let go ที่จะปล่อย thī̀ ca pl̀xy
to turn on เปิด peid
to turn off เพื่อปิด pheụ̄̀x pid
to sell ขาย k̄hāy
to buy ที่จะซื้อ thī̀ ca sụ̄̂x
to send ส่ง s̄̀ng
to receive ที่จะได้รับ thī̀ ca dị̂ rạb

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Thai

Thai Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Thai Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
the head หัว h̄ạw
the face ใบหน้า bıh̄n̂ā
the mouth ปาก pāk
the throat ลำคอ lảkhx
the cheek แก้ม kæ̂m
the tongue ลิ้น lîn
the lips ริมฝีปาก rimf̄īpāk
the jaw กราม krām
the neck คอ khx
the forehead หน้าผาก h̄n̂āp̄hāk
the chin คาง khāng
the nose จมูก cmūk
the hair ผม p̄hm
the eyes ตา
a tooth ฟัน fạn
the hair ผม p̄hm
an ear หู h̄ū
a mustache หนวด h̄nwd
a beard เครา kherā
the skin ผิว p̄hiw
the shoulder ไหล่ h̄ịl̀
the forearm ปลายแขน plāy k̄hæn
the wrist ข้อมือ k̄ĥx mụ̄x
an arm แขน k̄hæn
the arms แขน k̄hæn
the elbow ข้อศอก k̄ĥxṣ̄xk
a hand มือ mụ̄x
a thumb นิ้วหัวแม่มือ nîw h̄ạwmæ̀mụ̄x
the fingers นิ้วมือ nîw mụ̄x
the belly ท้อง tĥxng
the chest อก xk
the back ด้านหลัง d̂ān h̄lạng
the breasts หน้าอก h̄n̂āxk
the buttocks บั้นท้าย bậntĥāy
the foot เท้า thêā
the heel ส้นเท้า s̄̂n thêā
the knee เข่า k̄hèā
the leg ขา k̄hā
the thigh ต้นขา t̂n k̄hā
a toe นิ้วเท้า nîw thêā
the stomach ท้อง tĥxng
the brain สมอง s̄mxng
the lungs ปอด pxd
the skeleton โครงกระดูก khorng kradūk
a bone กระดูก kradūk
the skull กะโหลกศีรษะ kah̄olk ṣ̄īrs̄ʹa
a muscle กล้ามเนื้อ kl̂ām neụ̄̂x

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Thai

Thai Vocabulary for Beginners: The city and public places

Thai Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
a city เมือง meụ̄xng
the suburbs ชานเมือง chānmeụ̄xng
the capital เมืองหลวง meụ̄xngh̄lwng
the crowd ฝูงชน f̄ūng chn
the police ตำรวจ tảrwc
the pollution มลพิษ mlphis̄ʹ
the firemen พนักงานดับเพลิง phnạkngān dạb pheling
the toilets ห้องสุขา h̄̂xng s̄uk̄hā
clean ทำความสะอาด thảkhwām s̄axād
dirty สกปรก s̄kprk
safe ปลอดภัย plxdp̣hạy
quiet เงียบ ngeīyb
an apartment อพาร์ตเมนต์ xphār̒tment̒
a bus stop ป้ายรถเมล์ p̂āy rt̄hmel̒
a bar บาร์ bār̒
a post office ไปรษณีย์ pịrs̄ʹṇīy̒
a shopping center ศูนย์การค้า ṣ̄ūny̒kārkĥā
a city center ใจกลางเมือง cıklāng meụ̄xng
a castle ปราสาท prās̄āth
a cemetery สุสาน s̄us̄ān
a cinema โรงภาพยนตร์ rong p̣hāphyntr̒
a police station สถานีตำรวจ s̄t̄hānī tảrwc
a dentist ทันตแพทย์ thạntphæthy̒
an atm ตู้เอทีเอ็ม tū̂ xethīxĕm
a traffic jam การจราจรติดขัด kār crācr tidk̄hạd
a garage โรงรถ rongrt̄h
a skyscraper ตึกระฟ้า tụkraf̂ā
a hospital โรงพยาบาล rong phyābāl
a hotel โรงแรม rongræm
a building อาคาร xākhār
an apartment อพาร์ตเมนต์ xphār̒tment̒
a store ร้านค้า r̂ān kĥā
a market ตลาด tlād
a doctor แพทย์ phæthy̒
a subway รถไฟใต้ดิน rt̄hfị tı̂din
a monument อนุสาวรีย์ xnus̄āwrīy̒
a museum พิพิธภัณฑ์ phiphiṭhp̣hạṇṯh̒
a park สวนสาธารณะ s̄wn s̄āṭhārṇa
a parking lot ที่จอดรถ thī̀ cxd rt̄h
a bridge สะพาน s̄aphān
a neighborhood พื้นที่ใกล้เคียง phụ̄̂nthī̀ kıl̂ kheīyng
a restaurant ร้านอาหาร r̂ān xāh̄ār
a stadium สนามกีฬา s̄nām kīḷā
a supermarket ซูเปอร์มาร์เก็ต sū pexr̒ mār̒kĕt
a theater โรงละคร rong lakhr
a sidewalk ทางเท้า thāngthêā
a village หมู่บ้าน h̄mū̀b̂ān
a neighbor เพื่อนบ้าน pheụ̄̀xnb̂ān
a zoo สวนสัตว์ s̄wn s̄ạtw̒
a bank ธนาคาร ṭhnākhār
a library ห้องสมุด h̄̂xngs̄mud
a cathedral โบสถ์ bos̄t̄h̒
a school โรงเรียน rongreīyn
a church โบสถ์ bos̄t̄h̒
a queue คิว khiw
a fountain น้ำพุ n̂ảphu
a train station สถานีรถไฟ s̄t̄hānī rt̄hfị
a bus station สถานีขนส่ง s̄t̄hānī k̄hns̄̀ng
a bookstore ร้านหนังสือ r̂ān h̄nạngs̄ụ̄x
a mosque มัสยิด mạs̄yid
a pharmacy ร้านขายยา r̂ān k̄hāy yā
a swimming pool สระว่ายน้ำ s̄ra ẁāy n̂ả
a bicycle path เส้นทางจักรยาน s̄ênthāng cạkryān
a pedestrian street ถนนคนเดิน t̄hnn khn dein
a street ถนน t̄hnn
a main street ถนนสายหลัก t̄hnn s̄āy h̄lạk
an alley ซอย sxy
an avenue ถนน t̄hnn
a highway ทางหลวง thāngh̄lwng
a gas station ปั๊มน้ำมัน pạ́mn̂ảmạn
a statue รูปปั้น rūp pận
a synagogue โบสถ์ bos̄t̄h̒
a university มหาวิทยาลัย mh̄āwithyālạy
a factory โรงงาน rongngān
a garbage can ถังขยะ t̄hạng k̄hya
a prison คุก khuk

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Thai

Basic Thai Vocabulary: Family and friends

Thai Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
the great-grandfather ทวด Thwd
the great grandmother คุณย่าผู้ยิ่งใหญ่ khuṇỳā p̄hū̂ yìng h̄ıỵ̀
the grandfather คุณปู่ khuṇ pū̀
the grandmother คุณยาย khuṇ yāy
the grandson หลานชาย h̄lān chāy
the granddaughter หลานสาว h̄lān s̄āw
the grandchildren ลูกหลาน lūk h̄lān
the father พ่อ ph̀x
the mother แม่ mæ̀
the parents พ่อแม่ ph̀x mæ̀
the child เด็ก dĕk
the children เด็ก dĕk
the son ลูกชาย lūkchāy
the daughter ลูกสาว lūks̄āw
a baby ทารก thārk
a teenager วัยรุ่น wạyrùn
the adults ผู้ใหญ่ p̄hū̂h̄ıỵ̀
the brother พี่ชาย phī̀ chāy
the sister น้องสาว n̂xng s̄āw
half-brother ลูกครึ่ง lūkkhrụ̀ng
half-sister น้องสาวลูกครึ่ง n̂xng s̄āw lūkkhrụ̀ng
a twin แฝด f̄æd
the uncle ลุง lung
the aunt ป้า p̂ā
the cousin ลูกพี่ลูกน้อง lūkphī̀lūkn̂xng
the nephew หลานชาย h̄lān chāy
the niece หลานสาว h̄lān s̄āw
a friend เพื่อน pheụ̄̀xn
the boyfriend แฟน fæn
the girlfriend แฟน fæn
the fiancé คู่หมั้น khū̀h̄mận
the groom เจ้าบ่าว cêāb̀āw
the husband สามี s̄āmī
the wife ภรรยา p̣hrryā
the parents-in-law พ่อแม่สามี ph̀x mæ̀ s̄āmī
father-in-law พ่อตา ph̀xtā
the mother-in-law แม่สามี mæ̀ s̄āmī
the brother-in-law พี่เขย phī̀ k̄hey
the sister-in-law พี่สะใภ้ phī̀ s̄ap̣hı̂
the son-in-law ลูกเขย lūkk̄hey
the daughter-in-law ลูกสะใภ้ lūks̄ap̣hı̂
a family member สมาชิกครอบครัว s̄māchik khrxbkhrạw
adopted บุตรบุญธรรม butrbuỵṭhrrm
only son ลูกชายคนเดียว lūkchāy khn deīyw

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Thai

The Most Common Adjectives in Thai

100 Most common Thai adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Thai with their translation in English. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
a lot มาก Māk
accurate แม่นยำ mæ̀nyả
bad แย่ yæ̀
beautiful สวย s̄wy
big ใหญ่ h̄ıỵ̀
boring น่าเบื่อ ǹā beụ̄̀x
brave กล้าหาญ kl̂ā h̄āỵ
broken แตกหัก tækh̄ạk
clumsy ซุ่มซ่าม sùms̀ām
cold เย็น yĕn
colorful มีสีสัน mī s̄īs̄ạn
comfortable สะดวกสบาย s̄adwk s̄bāy
complicated ที่ซับซ้อน thī̀ sạbŝxn
crazy คลั่งไคล้ khlạ̀ng khịl̂
curious อยากรู้ xyāk rū̂
cute น่ารัก ǹā rạk
dangerous อันตราย xạntrāy
dark มืด mụ̄d
dead ตาย tāy
deep ลึก lụk
delicious อร่อย xr̀xy
different แตกต่าง tæk t̀āng
dirty สกปรก s̄kprk
disgusting น่าขยะแขยง ǹā k̄hyak̄hæyng
dry แห้ง h̄æ̂ng
easy ง่าย ng̀āy
edible กินได้ kin dị̂
effective มีประสิทธิภาพ mī pras̄ithṭhip̣hāph
elegant สง่างาม s̄ng̀ā ngām
empty ว่างเปล่า ẁāng pel̀ā
excellent ยอดเยี่ยม yxd yeī̀ym
excited ตื่นเต้น tụ̄̀ntên
exciting น่าตื่นเต้น ǹā tụ̄̀ntên
famous มีชื่อเสียง mīchụ̄̀xs̄eīyng
far ไกล kịl
fast เร็ว rĕw
first แรก ræk
forbidden ต้องห้าม t̂xng h̄̂ām
friendly เป็นกันเอง pĕn kạnxeng
full เต็ม tĕm
fun สนุก s̄nuk
funny ตลก tlk
good ดี
great ยอดเยี่ยม yxd yeī̀ym
heavy หนัก h̄nạk
high สูง s̄ūng
honest ซื่อสัตย์ sụ̄̀xs̄ạty̒
huge ใหญ่ h̄ıỵ̀
immediate ทันที thạnthī
important สำคัญ s̄ảkhạỵ
impossible เป็นไปไม่ได้ pĕn pị mị̀ dị̂
incredible เหลือเชื่อ h̄elụ̄xcheụ̄̀x
innocent ผู้บริสุทธิ์ p̄hū̂ bris̄uthṭhi̒
intelligent ชาญฉลาด chāỵ c̄hlād
interesting น่าสนใจ ǹā s̄ncı
international ระหว่างประเทศ rah̄ẁāng pratheṣ̄
jealous อิจฉา xicc̄hā
lazy ขี้เกียจ k̄hī̂ keīyc
legal ถูกกฎหมาย t̄hūk kḍh̄māy
long ยาว yāw
many มากมาย mākmāy
mysterious ลึกลับ lụklạb
narrow แคบ khæb
necessary จำเป็น cảpĕn
new ใหม่ h̄ım̀
nice ดี
noisy เสียงดัง s̄eīyng dạng
official เป็นทางการ pĕn thāngkār
old เก่า kèā
open เปิด peid
ordinary สามัญ s̄āmạỵ
passionate หลงใหล h̄lngh̄ıl
patient อดทน xdthn
perfect สมบูรณ์แบบ s̄mbūrṇ̒ bæb
polluted เป็นมลพิษ pĕn mlphis̄ʹ
poor ยากจน yākcn
popular เป็นที่นิยม pĕn thī̀ niym
possible เป็นไปได้ pĕn pị dị̂
powerful ทรงพลัง thrng phlạng
precious ล้ำค่า l̂ảkh̀ā
quiet เงียบ ngeīyb
rare หายาก h̄ā yāk
rich รวย rwy
romantic โรแมนติก ro mæn tik
rotten เน่าเสีย nèā s̄eīy
sad เศร้า ṣ̄er̂ā
scary น่ากลัว ǹā klạw
set ชุด chud
short สั้น s̄ận
shy อาย xāy
sick ป่วย p̀wy
silent เงียบ ngeīyb
similar คล้ายกัน khl̂āy kạn
simple เรียบง่าย reīyb ng̀āy
slow ช้า cĥā
small เล็ก lĕk
solid แข็ง k̄hæ̆ng
special พิเศษ phiṣ̄es̄ʹ
strange แปลก pælk
strong แข็งแกร่ง k̄hæ̆ngkær̀ng
stubborn ดื้อดึง dụ̄̂xdụng
sympathetic เห็นอกเห็นใจ h̄ĕn xk h̄ĕncı
tedious น่าเบื่อ ǹā beụ̄̀x
thick หนา h̄nā
thin บาง bāng
tiny ขนาดเล็ก k̄hnād lĕk
tired เหนื่อย h̄enụ̄̀xy
traditional แบบดั้งเดิม bæb dậngdeim
unique มีเอกลักษณ์ mī xeklạks̄ʹṇ̒
warm อบอุ่น xbxùn
weak อ่อนแอ x̀xnxæ
weird แปลก pælk
wet เปียก peīyk
worst แย่ที่สุด yæ̀ thī̀s̄ud
young หนุ่มสาว h̄nùm s̄āw

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Thai adjectives
list of useful Thai adjectives
list of most important Thai adjectives
common Thai adjectives
most common adjectives in Thai
most used adjectives in Thai
basic adjectives in Thai
most important adjectives in Thai
important adjectives in Thai
Thai important adjectives
Thai most important adjectives
100 most common adjectives in Thai
100 most used Thai adjectives
Commonly Used Thai adjectives
Most Widely Used Thai adjectives
Must-Know Thai adjectives for Beginners

Categories
Thai

The Most Common and Useful Thai Adverbs

100 Most common Thai adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Thai with their translation in English. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
about เกี่ยวกับ keī̀yw kạb
absolutely อย่างแน่นอน xỳāng næ̀nxn
accidentally บังเอิญ bạngxeiỵ
actively อย่างแข็งขัน xỳāng k̄hæ̆ngk̄hạn
after หลังจาก h̄lạngcāk
almost เกือบ keụ̄xb
also อีกด้วย xīk d̂wy
always เสมอ s̄emx
anytime ทุกเวลา thuk welā
anywhere ได้ทุกที่ dị̂ thuk thī̀
apparently เห็นได้ชัดว่า h̄ĕn dị̂ chạd ẁā
approximately ประมาณ pramāṇ
around รอบๆ rxb«
automatically โดยอัตโนมัติ doy xạtnomạti
barely แทบจะไม่ thæb ca mị̀
blindness ตาบอด tābxd
briefly สั้น ๆ s̄ận «
calmly ใจเย็น cıyĕn
carefully อย่างระมัดระวัง xỳāng ramạdrawạng
cautiously อย่างระมัดระวัง xỳāng ramạdrawạng
certainly แน่นอน næ̀nxn
clearly อย่างชัดเจน xỳāng chạdcen
comfortably อย่างสะดวกสบาย xỳāng s̄adwk s̄bāy
commonly อย่างธรรมดา xỳāng ṭhrrmdā
completely อย่างสมบูรณ์ xỳāng s̄mbūrṇ̒
constantly เสมอต้นเสมอปลาย s̄emxt̂ns̄emxplāy
correctly อย่างถูกต้อง xỳāng t̄hūk t̂xng
courageously อย่างกล้าหาญ xỳāng kl̂ā h̄āỵ
curiously อยากรู้อยากเห็น xyāk rū̂ xyāk h̄ĕn
currently ตอนนี้ txn nī̂
deliberately จงใจ cngcı
delicately ประณีต praṇīt
desperately หมดท่า h̄md th̀ā
easily อย่างง่ายดาย xỳāng ng̀āydāy
elsewhere ที่อื่น thī̀ xụ̄̀n
enormously มหาศาล mh̄āṣ̄āl
enough เพียงพอ pheīyngphx
everywhere ทุกที่ thuk thī̀
exactly อย่างแน่นอน xỳāng næ̀nxn
exceptionally เป็นพิเศษ pĕn phiṣ̄es̄ʹ
extremely อย่างที่สุด xỳāng thī̀s̄ud
finally ในที่สุด nı thī̀s̄ud
formerly ก่อนหน้านี้ k̀xn h̄n̂ā nī̂
fortunately โชคดี chokh dī
frankly ตรงไปตรงมา trng pị trng mā
freely ได้อย่างอิสระ dị̂ xỳāng xis̄ra
hard แข็ง k̄hæ̆ng
here ที่นี่ thī̀ nī̀
honestly สุจริต s̄ucrit
immediately โดยทันที doy thạnthī
inside ข้างใน k̄ĥāng nı
lately เมื่อเร็ว ๆ นี้ meụ̄̀x rĕw «nī̂
long ยาว yāw
loudly เสียงดัง s̄eīyng dạng
more มากกว่า mākkẁā
mysteriously อย่างลึกลับ xỳāng lụklạb
naturally อย่างเป็นธรรมชาติ xỳāng pĕn ṭhrrmchāti
needlessly โดยไม่จำเป็น doy mị̀ cảpĕn
never ไม่เคย mị̀ khey
normally โดยทั่วไป doy thạ̀wpị
now ตอนนี้ txn nī̂
nowhere ไม่มีที่ไหนเลย mị̀mī thī̀h̄ịn ley
obviously อย่างชัดเจน xỳāng chạdcen
often มักจะ mạk ca
only เท่านั้น thèānận
otherwise มิฉะนั้น mi c̄hanận
outside ข้างนอก k̄ĥāng nxk
patiently อดทน xdthn
perfectly อย่างสมบูรณ์แบบ xỳāng s̄mbūrṇ̒ bæb
perhaps บางที bāngthī
personally ส่วนตัว s̄̀wntạw
probably อาจจะ xāc ca
quickly อย่างรวดเร็ว xỳāng rwdrĕw
quietly เงียบ ๆ ngeīyb «
randomly สุ่ม s̄ùm
rarely นานๆ ครั้ง nān«khrậng
really จริงๆ cring«
repeatedly ซ้ำๆ ŝả«
right away ทันที thạnthī
separately แยกกัน yæk kạn
seriously อย่างจริงจัง xỳāng cringcạng
significantly อย่างมีนัยสำคัญ xỳāng mī nạy s̄ảkhạỵ
silently เงียบ ngeīyb
simply อย่างง่าย xỳāng ng̀āy
slightly เล็กน้อย lĕkn̂xy
slowly ช้า cĥā
sometimes บางครั้ง bāng khrậng
somewhere ที่ไหนสักแห่ง thī̀h̄ịn s̄ạk h̄æ̀ng
soon เร็วๆ นี้ rĕw«nī̂
standing ยืน yụ̄n
still นิ่ง nìng
strangely แปลก pælk
strictly อย่างเคร่งครัด xỳāng kher̀ngkhrạd
strongly อย่างยิ่ง xỳāng yìng
stupidly อย่างโง่เขลา xỳāng ngò k̄helā
suddenly กะทันหัน kathạnh̄ạn
surprisingly อย่างน่าประหลาดใจ xỳāng ǹā prah̄lād cı
then แล้ว læ̂w
there ที่นั่น thī̀ nạ̀n
together ด้วยกัน d̂wy kạn
unfortunately น่าเสียดาย ǹā s̄eīydāy
upside down คว่ำ khẁả
usually โดยปกติ doy pkti
very มาก māk
well ดี
wrongly อย่างไม่ถูกต้อง xỳāng mị̀ t̄hūk t̂xng

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Thai adverbs
list of useful Thai adverbs
list of most important Thai adverbs
common Thai adverbs
most common adverbs in Thai
most used adverbs in Thai
basic adverbs in Thai
most important adverbs in Thai
important adverbs in Thai
Thai important adverbs
Thai most important adverbs
100 most common adverbs in Thai
100 most used Thai adverbs
Commonly Used Thai adverbs
Most Widely Used Thai adverbs
Must-Know Thai adverbs for Beginners

Categories
Thai

The 100 Most Common Thai Verbs

100 Most common Thai verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Thai with their translation in English. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
to accept ที่จะยอมรับ Thī̀ ca yxmrạb
to add เพื่อเพิ่ม pheụ̄̀x pheìm
to allow อนญาต xnỵāt
to answer เพื่อตอบ pheụ̄̀x txb
to arrive ที่จะมาถึง thī̀ ca mā t̄hụng
to ask ที่จะถาม thī̀ ca t̄hām
to be เป็น pĕn
to become ที่จะกลายเป็น thī̀ ca klāy pĕn
to believe ที่จะเชื่อ thī̀ ca cheụ̄̀x
to break ที่จะทำลาย thī̀ ca thảlāy
to bring ที่จะนำ thī̀ ca nả
to buy ที่จะซื้อ thī̀ ca sụ̄̂x
to call โทร thor
to change เพื่อเปลี่ยน pheụ̄̀x pelī̀yn
to choose เลือก leụ̄xk
to clean ทำความสะอาด thảkhwām s̄axād
to close ใกล้ kıl̂
to come ที่จะมา thī̀ ca mā
to come back ที่จะกลับมา thī̀ ca klạb mā
to continue เพื่อจะดำเนินการต่อ pheụ̄̀x ca dảnein kār t̀x
to cook เพื่อทำอาหาร pheụ̄̀x thả xāh̄ār
to count เพื่อนับ pheụ̄̀x nạb
to cry ร้องไห้ r̂xngh̄ị̂
to cut ที่จะตัด thī̀ ca tạd
to decide ในการตัดสินใจ nı kār tạds̄incı
to do ทำ thả
to drive ขับ k̄hạb
to eat กิน kin
to enter เพื่อป้อน pheụ̄̀x p̂xn
to exist ออก xxk
to explain อธิบาย xṭhibāy
to fall จะลดลง ca ld lng
to fall asleep ง่วงนอน ng̀wng nxn
to find การค้นหา kār kĥnh̄ā
to finish ที่จะเสร็จสิ้น thī̀ ca s̄er̆c s̄în
to fly ที่จะบิน thī̀ ca bin
to follow ที่จะปฏิบัติตาม thī̀ ca pt̩ibạti tām
to forget ลืม lụ̄m
to get off เพื่อลง pheụ̄̀x lng
to get out ที่จะออกไป thī̀ ca xxk pị
to give ที่จะให้ thī̀ ca h̄ı̂
to go ไป pị
to have เพื่อที่จะมี pheụ̄̀x thī̀ ca mī
to hear ที่จะได้ยิน thī̀ ca dị̂yin
to help เพื่อช่วย pheụ̄̀x ch̀wy
to hold ที่จะถือ thī̀ ca t̄hụ̄x
to keep เก็บ kĕb
to know ที่จะรู้ว่า thī̀ ca rū̂ ẁā
to laugh หัวเราะ h̄ạwreāa
to learn เพื่อเรียนรู้ pheụ̄̀x reīyn rū̂
to leave ทิ้ง thîng
to listen เพื่อฟัง pheụ̄̀x fạng
to live เพื่อมีชีวิต pheụ̄̀x mī chīwit
to look like เพื่อให้ดูเหมือน pheụ̄̀x h̄ı̂ dūh̄emụ̄xn
to look มอง mxng
to lose ที่จะสูญเสีย thī̀ ca s̄ūỵ s̄eīy
to love ที่จะรัก thī̀ ca rạk
to make เพื่อทำ pheụ̄̀x thả
to meet พบ phb
to need ต้องการ t̂xngkār
to open เพื่อเปิด pheụ̄̀x peid
to pay จ่าย c̀āy
to play เล่น lèn
to prepare เตรียมตัว terīymtạw
to prevent เพื่อหลีกเลี่ยง pheụ̄̀x h̄līk leī̀yng
to put ที่จะนำ thī̀ ca nả
to read อ่าน x̀ān
to recall เพื่อเรียกคืน pheụ̄̀x reīyk khụ̄n
to receive ที่จะได้รับ thī̀ ca dị̂ rạb
to recognize เพื่อรับรู้ pheụ̄̀x rạb rū̂
to refuse ที่จะปฏิเสธ thī̀ ca pt̩is̄eṭh
to remember เพื่อจดจำ pheụ̄̀x cdcả
to repeat ทำซ้ำ thả ŝả
to rest เพื่อที่จะพัก pheụ̄̀x thī̀ ca phạk
to return ที่จะกลับมา thī̀ ca klạb mā
to run วิ่ง wìng
to say เพื่อพูด pheụ̄̀x phūd
to search ค้นหา kĥnh̄ā
to see เพื่อที่จะได้เห็น pheụ̄̀x thī̀ ca dị̂ h̄ĕn
to sell ขาย k̄hāy
to send ส่ง s̄̀ng
to shoot ในการถ่ายภาพ nı kār t̄h̀āy p̣hāph
to show แสดง s̄ædng
to sing ร้องเพลง r̂xngphelng
to sit down นั่งลง nạ̀ng lng
to sleep นอน nxn
to start เริ่ม reìm
to stay ที่จะอยู่ thī̀ ca xyū̀
to stop ที่จะหยุด thī̀ ca h̄yud
to succeed เพื่อประสบความสําเร็จ pheụ̄̀x pra s̄b khwām s̄̊ārĕc
to switch off ปิด pid
to take ที่จะใช้ thī̀ ca chı̂
to talk เพื่อที่จะพูด pheụ̄̀x thī̀ ca phūd
to taste เพื่อลิ้มรส pheụ̄̀x lîm rs̄
to think คิด khid
to throw ที่จะโยน thī̀ ca yon
to touch สัมผัส s̄ạmp̄hạs̄
to try ลอง lxng
to turn ที่จะเลี้ยว thī̀ ca leī̂yw
to turn on เปิด peid
to understand เข้าใจไหม k̄hêācı h̄ịm
to use ใช้ chı̂
to wait เพื่อรอ pheụ̄̀x rx
to wake up ตื่นนอน tụ̄̀n nxn
to walk ที่จะเดิน thī̀ ca dein
to want ต้องการ t̂xngkār
to wash up เพื่อล้าง pheụ̄̀x l̂āng
to wear เพื่อสวมใส่ pheụ̄̀x s̄wm s̄ı̀
to win ที่จะชนะ thī̀ ca chna
to work ไปทำงาน pị thảngān
to write เขียน k̄heīyn

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Thai verbs
list of useful Thai verbs
list of most important Thai verbs
common Thai verbs
most common verbs in Thai
most used verbs in Thai
basic verbs in Thai
most important verbs in Thai
important verbs in Thai
Thai important verbs
Thai most important verbs
100 most common verbs in Thai
100 most used Thai verbs
Commonly Used Thai Verbs
Most Widely Used Thai Verbs
Must-Know Thai Verbs for Beginners