Categories
Thai

The Most Common and Useful Thai Adverbs

100 Most common Thai adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Thai with their translation in English. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
about เกี่ยวกับ keī̀yw kạb
absolutely อย่างแน่นอน xỳāng næ̀nxn
accidentally บังเอิญ bạngxeiỵ
actively อย่างแข็งขัน xỳāng k̄hæ̆ngk̄hạn
after หลังจาก h̄lạngcāk
almost เกือบ keụ̄xb
also อีกด้วย xīk d̂wy
always เสมอ s̄emx
anytime ทุกเวลา thuk welā
anywhere ได้ทุกที่ dị̂ thuk thī̀
apparently เห็นได้ชัดว่า h̄ĕn dị̂ chạd ẁā
approximately ประมาณ pramāṇ
around รอบๆ rxb«
automatically โดยอัตโนมัติ doy xạtnomạti
barely แทบจะไม่ thæb ca mị̀
blindness ตาบอด tābxd
briefly สั้น ๆ s̄ận «
calmly ใจเย็น cıyĕn
carefully อย่างระมัดระวัง xỳāng ramạdrawạng
cautiously อย่างระมัดระวัง xỳāng ramạdrawạng
certainly แน่นอน næ̀nxn
clearly อย่างชัดเจน xỳāng chạdcen
comfortably อย่างสะดวกสบาย xỳāng s̄adwk s̄bāy
commonly อย่างธรรมดา xỳāng ṭhrrmdā
completely อย่างสมบูรณ์ xỳāng s̄mbūrṇ̒
constantly เสมอต้นเสมอปลาย s̄emxt̂ns̄emxplāy
correctly อย่างถูกต้อง xỳāng t̄hūk t̂xng
courageously อย่างกล้าหาญ xỳāng kl̂ā h̄āỵ
curiously อยากรู้อยากเห็น xyāk rū̂ xyāk h̄ĕn
currently ตอนนี้ txn nī̂
deliberately จงใจ cngcı
delicately ประณีต praṇīt
desperately หมดท่า h̄md th̀ā
easily อย่างง่ายดาย xỳāng ng̀āydāy
elsewhere ที่อื่น thī̀ xụ̄̀n
enormously มหาศาล mh̄āṣ̄āl
enough เพียงพอ pheīyngphx
everywhere ทุกที่ thuk thī̀
exactly อย่างแน่นอน xỳāng næ̀nxn
exceptionally เป็นพิเศษ pĕn phiṣ̄es̄ʹ
extremely อย่างที่สุด xỳāng thī̀s̄ud
finally ในที่สุด nı thī̀s̄ud
formerly ก่อนหน้านี้ k̀xn h̄n̂ā nī̂
fortunately โชคดี chokh dī
frankly ตรงไปตรงมา trng pị trng mā
freely ได้อย่างอิสระ dị̂ xỳāng xis̄ra
hard แข็ง k̄hæ̆ng
here ที่นี่ thī̀ nī̀
honestly สุจริต s̄ucrit
immediately โดยทันที doy thạnthī
inside ข้างใน k̄ĥāng nı
lately เมื่อเร็ว ๆ นี้ meụ̄̀x rĕw «nī̂
long ยาว yāw
loudly เสียงดัง s̄eīyng dạng
more มากกว่า mākkẁā
mysteriously อย่างลึกลับ xỳāng lụklạb
naturally อย่างเป็นธรรมชาติ xỳāng pĕn ṭhrrmchāti
needlessly โดยไม่จำเป็น doy mị̀ cảpĕn
never ไม่เคย mị̀ khey
normally โดยทั่วไป doy thạ̀wpị
now ตอนนี้ txn nī̂
nowhere ไม่มีที่ไหนเลย mị̀mī thī̀h̄ịn ley
obviously อย่างชัดเจน xỳāng chạdcen
often มักจะ mạk ca
only เท่านั้น thèānận
otherwise มิฉะนั้น mi c̄hanận
outside ข้างนอก k̄ĥāng nxk
patiently อดทน xdthn
perfectly อย่างสมบูรณ์แบบ xỳāng s̄mbūrṇ̒ bæb
perhaps บางที bāngthī
personally ส่วนตัว s̄̀wntạw
probably อาจจะ xāc ca
quickly อย่างรวดเร็ว xỳāng rwdrĕw
quietly เงียบ ๆ ngeīyb «
randomly สุ่ม s̄ùm
rarely นานๆ ครั้ง nān«khrậng
really จริงๆ cring«
repeatedly ซ้ำๆ ŝả«
right away ทันที thạnthī
separately แยกกัน yæk kạn
seriously อย่างจริงจัง xỳāng cringcạng
significantly อย่างมีนัยสำคัญ xỳāng mī nạy s̄ảkhạỵ
silently เงียบ ngeīyb
simply อย่างง่าย xỳāng ng̀āy
slightly เล็กน้อย lĕkn̂xy
slowly ช้า cĥā
sometimes บางครั้ง bāng khrậng
somewhere ที่ไหนสักแห่ง thī̀h̄ịn s̄ạk h̄æ̀ng
soon เร็วๆ นี้ rĕw«nī̂
standing ยืน yụ̄n
still นิ่ง nìng
strangely แปลก pælk
strictly อย่างเคร่งครัด xỳāng kher̀ngkhrạd
strongly อย่างยิ่ง xỳāng yìng
stupidly อย่างโง่เขลา xỳāng ngò k̄helā
suddenly กะทันหัน kathạnh̄ạn
surprisingly อย่างน่าประหลาดใจ xỳāng ǹā prah̄lād cı
then แล้ว læ̂w
there ที่นั่น thī̀ nạ̀n
together ด้วยกัน d̂wy kạn
unfortunately น่าเสียดาย ǹā s̄eīydāy
upside down คว่ำ khẁả
usually โดยปกติ doy pkti
very มาก māk
well ดี
wrongly อย่างไม่ถูกต้อง xỳāng mị̀ t̄hūk t̂xng

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Thai adverbs
list of useful Thai adverbs
list of most important Thai adverbs
common Thai adverbs
most common adverbs in Thai
most used adverbs in Thai
basic adverbs in Thai
most important adverbs in Thai
important adverbs in Thai
Thai important adverbs
Thai most important adverbs
100 most common adverbs in Thai
100 most used Thai adverbs
Commonly Used Thai adverbs
Most Widely Used Thai adverbs
Must-Know Thai adverbs for Beginners