Categories
Thai

Basic Thai words for beginners

Basic Thai words for beginners

– Essential words to know –

_

Learn the essentials of Thai easily with this vocabulary list that contains all the most basic words used in Thai, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Thai by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Thai vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
Please โปรด Pord
Thank you! ขอขอบคุณ! k̄hx k̄hxbkhuṇ!
Sorry!  เสียใจ! S̄eīycı!
What? อะไร Xarị
Who? ใคร? khır?
When? เมื่อไร? Meụ̄̀xrị?
Why? ทำไม Thảmị
Which? อย่างไหน? xỳāng h̄ịn?
How? ยังไง? Yạng ngị?
Where ? ที่ไหน ? Thī̀h̄ịn?
How much ? เท่าไร ? Thèārị?
Yes ใช่ Chı̀
No  ไม่ mị̀
Maybe อาจจะ xāc ca
Of course แน่นอน næ̀nxn
something บางสิ่งบางอย่าง bāng s̄ìng bāng xỳāng
nothing ไม่มีอะไร mị̀mī xarị
somebody ใครบางคน khır bāng khn
nobody ไม่มีใคร mị̀mī khır
before ก่อน k̀xn
after หลังจาก h̄lạngcāk
far ไกล kịl
near ใกล้ kıl̂
here ที่นี่ thī̀ nī̀
there ที่นั่น thī̀ nạ̀n
today วันนี้ wạn nī̂
tomoorow ทูมูรอ thūmū rx
now ตอนนี้ txn nī̂
man ชาย chāy
woman ผู้หญิง p̄hū̂h̄ỵing
friend เพื่อน pheụ̄̀xn
more มากกว่า mākkẁā
less น้อย n̂xy
always เสมอ s̄emx
later ภายหลัง p̣hāyh̄lạng
never ไม่เคย mị̀ khey
same เดียวกัน deīywkạn
different แตกต่าง tæk t̀āng
small เล็ก lĕk
large ใหญ่ h̄ıỵ̀
difficult ยาก yāk
easy ง่าย ng̀āy
hot ร้อน r̂xn
cold เย็น yĕn
yesterday เมื่อวาน meụ̄̀x wān
after หลังจาก h̄lạngcāk
beautiful สวย s̄wy
broken แตกหัก tækh̄ạk
free ฟรี frī
a pharmacy ร้านขายยา r̂ān k̄hāy yā
money เงิน ngein
a bag ถุง t̄hung
a lighter น้ำหนักเบา n̂ảh̄nạk beā
a cigarette บุหรี่ buh̄rī̀
a bottle ขวด k̄hwd
soap สบู่ s̄bū̀
clean ทำความสะอาด thảkhwām s̄axād
dirty สกปรก s̄kprk
a trash can ถังขยะ t̄hạng k̄hya
a trash bag ถุงขยะ t̄hung k̄hya
the silence ความเงียบ khwām ngeīyb
a tool เครื่องมือ kherụ̄̀xngmụ̄x
pregnant ตั้งครรภ์ tậng khrrp̣h̒
sick ป่วย p̀wy
a baby ทารก thārk
a little bit นิดหน่อย nidh̄ǹxy
a doctor แพทย์ phæthy̒
a dentist ทันตแพทย์ thạntphæthy̒
a medicine ยา
a book หนังสือ h̄nạngs̄ụ̄x
a story เรื่องราว reụ̄̀xngrāw
a phone โทรศัพท์ thorṣ̄ạphth̒
a computer คอมพิวเตอร์ khxmphiwtexr̒
a car รถ rt̄h
a plane เครื่องบิน kherụ̄̀xngbin
the name ชื่อ chụ̄̀x
the adress ที่อยู่ thī̀ xyū̀
the age อายุ xāyu
the nationality สัญชาติ s̄ạỵchāti
a choice ตัวเลือก tạw leụ̄xk
an answer คำตอบ khả txb
the key กุญแจ kuỵcæ
the light แสง s̄æng
the television โทรทัศน์ thorthạṣ̄n̒
the bed เตียง teīyng
the house บ้าน b̂ān
the shower อาบน้ำ xāb n̂ả
the window หน้าต่าง h̄n̂āt̀āng
the door ประตู pratū
the table โต๊ะ tóa
tired เหนื่อย h̄enụ̄̀xy
water น้ำ n̂ả
open เปิด peid
closed ปิด pid
clothes เสื้อผ้า s̄eụ̄̂xp̄ĥā
coffee กาแฟ kāfæ
tea ชา chā
lunch อาหารกลางวัน xāh̄ār klāngwạn
dinner อาหารเย็น xāh̄ār yĕn
a fruit ผลไม้ p̄hl mị̂
a vegetable ผัก p̄hạk
a beverage เครื่องดื่ม kherụ̄̀xng dụ̄̀m
a child เด็ก dĕk
rain ฝน f̄n
the entrance ทางเข้า thāng k̄hêā
the exit ทางออก thāngxxk
music ดนตรี dntrī
a smile รอยยิ้ม rxy yîm
the world โลก lok
the sky ท้องฟ้า tĥxngf̂ā
a river แม่น้ำ mæ̀n̂ả
the sea ทะเล thale
the mountain ภูเขา p̣hūk̄heā
the lake ทะเลสาป thale s̄āp
the island เกาะ keāa
the beach ชายหาด chāyh̄ād

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites