Categories
Thai

The Most Common Adjectives in Thai

100 Most common Thai adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Thai with their translation in English. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
a lot มาก Māk
accurate แม่นยำ mæ̀nyả
bad แย่ yæ̀
beautiful สวย s̄wy
big ใหญ่ h̄ıỵ̀
boring น่าเบื่อ ǹā beụ̄̀x
brave กล้าหาญ kl̂ā h̄āỵ
broken แตกหัก tækh̄ạk
clumsy ซุ่มซ่าม sùms̀ām
cold เย็น yĕn
colorful มีสีสัน mī s̄īs̄ạn
comfortable สะดวกสบาย s̄adwk s̄bāy
complicated ที่ซับซ้อน thī̀ sạbŝxn
crazy คลั่งไคล้ khlạ̀ng khịl̂
curious อยากรู้ xyāk rū̂
cute น่ารัก ǹā rạk
dangerous อันตราย xạntrāy
dark มืด mụ̄d
dead ตาย tāy
deep ลึก lụk
delicious อร่อย xr̀xy
different แตกต่าง tæk t̀āng
dirty สกปรก s̄kprk
disgusting น่าขยะแขยง ǹā k̄hyak̄hæyng
dry แห้ง h̄æ̂ng
easy ง่าย ng̀āy
edible กินได้ kin dị̂
effective มีประสิทธิภาพ mī pras̄ithṭhip̣hāph
elegant สง่างาม s̄ng̀ā ngām
empty ว่างเปล่า ẁāng pel̀ā
excellent ยอดเยี่ยม yxd yeī̀ym
excited ตื่นเต้น tụ̄̀ntên
exciting น่าตื่นเต้น ǹā tụ̄̀ntên
famous มีชื่อเสียง mīchụ̄̀xs̄eīyng
far ไกล kịl
fast เร็ว rĕw
first แรก ræk
forbidden ต้องห้าม t̂xng h̄̂ām
friendly เป็นกันเอง pĕn kạnxeng
full เต็ม tĕm
fun สนุก s̄nuk
funny ตลก tlk
good ดี
great ยอดเยี่ยม yxd yeī̀ym
heavy หนัก h̄nạk
high สูง s̄ūng
honest ซื่อสัตย์ sụ̄̀xs̄ạty̒
huge ใหญ่ h̄ıỵ̀
immediate ทันที thạnthī
important สำคัญ s̄ảkhạỵ
impossible เป็นไปไม่ได้ pĕn pị mị̀ dị̂
incredible เหลือเชื่อ h̄elụ̄xcheụ̄̀x
innocent ผู้บริสุทธิ์ p̄hū̂ bris̄uthṭhi̒
intelligent ชาญฉลาด chāỵ c̄hlād
interesting น่าสนใจ ǹā s̄ncı
international ระหว่างประเทศ rah̄ẁāng pratheṣ̄
jealous อิจฉา xicc̄hā
lazy ขี้เกียจ k̄hī̂ keīyc
legal ถูกกฎหมาย t̄hūk kḍh̄māy
long ยาว yāw
many มากมาย mākmāy
mysterious ลึกลับ lụklạb
narrow แคบ khæb
necessary จำเป็น cảpĕn
new ใหม่ h̄ım̀
nice ดี
noisy เสียงดัง s̄eīyng dạng
official เป็นทางการ pĕn thāngkār
old เก่า kèā
open เปิด peid
ordinary สามัญ s̄āmạỵ
passionate หลงใหล h̄lngh̄ıl
patient อดทน xdthn
perfect สมบูรณ์แบบ s̄mbūrṇ̒ bæb
polluted เป็นมลพิษ pĕn mlphis̄ʹ
poor ยากจน yākcn
popular เป็นที่นิยม pĕn thī̀ niym
possible เป็นไปได้ pĕn pị dị̂
powerful ทรงพลัง thrng phlạng
precious ล้ำค่า l̂ảkh̀ā
quiet เงียบ ngeīyb
rare หายาก h̄ā yāk
rich รวย rwy
romantic โรแมนติก ro mæn tik
rotten เน่าเสีย nèā s̄eīy
sad เศร้า ṣ̄er̂ā
scary น่ากลัว ǹā klạw
set ชุด chud
short สั้น s̄ận
shy อาย xāy
sick ป่วย p̀wy
silent เงียบ ngeīyb
similar คล้ายกัน khl̂āy kạn
simple เรียบง่าย reīyb ng̀āy
slow ช้า cĥā
small เล็ก lĕk
solid แข็ง k̄hæ̆ng
special พิเศษ phiṣ̄es̄ʹ
strange แปลก pælk
strong แข็งแกร่ง k̄hæ̆ngkær̀ng
stubborn ดื้อดึง dụ̄̂xdụng
sympathetic เห็นอกเห็นใจ h̄ĕn xk h̄ĕncı
tedious น่าเบื่อ ǹā beụ̄̀x
thick หนา h̄nā
thin บาง bāng
tiny ขนาดเล็ก k̄hnād lĕk
tired เหนื่อย h̄enụ̄̀xy
traditional แบบดั้งเดิม bæb dậngdeim
unique มีเอกลักษณ์ mī xeklạks̄ʹṇ̒
warm อบอุ่น xbxùn
weak อ่อนแอ x̀xnxæ
weird แปลก pælk
wet เปียก peīyk
worst แย่ที่สุด yæ̀ thī̀s̄ud
young หนุ่มสาว h̄nùm s̄āw

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Thai adjectives
list of useful Thai adjectives
list of most important Thai adjectives
common Thai adjectives
most common adjectives in Thai
most used adjectives in Thai
basic adjectives in Thai
most important adjectives in Thai
important adjectives in Thai
Thai important adjectives
Thai most important adjectives
100 most common adjectives in Thai
100 most used Thai adjectives
Commonly Used Thai adjectives
Most Widely Used Thai adjectives
Must-Know Thai adjectives for Beginners