Categories
Thai

Thai Vocabulary List • Colors and shapes

Thai Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
THE COLORS สี S̄ī
a color สี s̄ī
white ขาว s̄ī k̄hāw
black ดำ s̄īdả
gray เทา s̄ī theā
yellow เหลือง s̄ī h̄elụ̄xng
orange ส้ม s̄̂m
green เขียว k̄heīyw
blue ฟ้า s̄ī f̂ā
red แดง s̄ī dæng
brown น้ำตาล s̄ī n̂ảtāl
beige เบจ s̄ī bec
purple สีม่วง s̄ī m̀wng
mauve เมาเว่ s̄ī m̀wng
pink ชมพู s̄īchmphū
dark มืด mụ̄d
golden โกลเด้น thxng
silver เงิน ngein
THE SHAPES รูปร่าง rūpr̀āng
a pyramid ปิรามิด pi rā mid
a square สี่เหลี่ยมจัตุรัส s̄ī̀h̄elī̀ym
a circle วงกลม wngklm
a triangle สามเหลี่ยม s̄āmh̄elī̀ym
a rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า s̄ī̀h̄elī̀ymp̄hụ̄np̄ĥā
a star ดาว dwngdāw
a line เส้น s̄ên
an arrow ลูกศร lūk ṭhnū
a heart หัวใจ h̄ạwcı
a crescent เสี้ยววงเดือน s̄eī̂yw

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: