Categories
Thai

Essential Thai Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Thai Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Thai with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
DAYS OF THE WEEK วันในสัปดาห์ Wạn nı s̄ạpdāh̄̒
Monday วันจันทร์ wạn cạnthr̒
Tuesday วันอังคาร wạn xạngkhār
Wednesday วันพุธ wạn phuṭh
Thursday วันพฤหัสบดี wạn phvh̄ạs̄bdī
Friday วันศุกร์ wạn ṣ̄ukr̒
Saturday วันเสาร์ wạn s̄eār̒
Sunday วันอาทิตย์ wạn xāthity̒
THE MONTHS เดือน deụ̄xn
January มกราคม mkrākhm
February กุมภาพันธ์ kump̣hāphạnṭh̒
March มีนาคม mīnākhm
April เมษายน mes̄ʹāyn
May อาจ xāc
June มิถุนายน mit̄hunāyn
July กรกฎาคม krkḍākhm
August สิงหาคม s̄ingh̄ākhm
September กันยายน kạnyāyn
October ตุลาคม tulākhm
November พฤศจิกายน phvṣ̄cikāyn
December ธันวาคม ṭhạnwākhm
THE SEASONS ฤดูกาล vdūkāl
Spring ฤดูใบไม้ผลิ vdū bımị̂ p̄hli
Summer ฤดูร้อน vdū r̂xn
Autumn ฤดูใบไม้ร่วง vdū bımị̂ r̀wng
Winter ฤดูหนาว vdū h̄nāw
WHEN ? เมื่อไร ? meụ̄̀xrị?
before ก่อน k̀xn
after หลังจาก h̄lạngcāk
soon เร็วๆ นี้ rĕw«nī̂
this month เดือนนี้ deụ̄xn nī̂
this year ปีนี้ pī nī̂
this week ในสัปดาห์นี้ nı s̄ạpdāh̄̒ nī̂
from time to time เป็นครั้งคราว pĕn khrậng khrāw
already แล้ว læ̂w
today วันนี้ wạn nī̂
tomorrow พรุ่งนี้ phrùngnī̂
yesterday เมื่อวาน meụ̄̀x wān
last night เมื่อคืน meụ̄̀x khụ̄n
the day before yesterday สองวันก่อน s̄xng wạn k̀xn
a long time ago กระโน้น kranôn
a week ago สัปดาห์ที่ผ่านมา s̄ạpdāh̄̒ thī̀ p̄h̀ān mā
never ไม่เคย mị̀ khey
next year ปีหน้า pī h̄n̂ā
next time คราวหน้า khrāw h̄n̂ā
next week สัปดาห์หน้า s̄ạpdāh̄̒ h̄n̂ā
next month เดือนหน้า deụ̄xn h̄n̂ā
last year ปีที่แล้ว pī thī̀ læ̂w
last month เดือนที่แล้ว deụ̄xn thī̀ læ̂w
last week อาทิตย์ที่แล้ว xāthity̒ thī̀ læ̂w
in the morning ตอนเช้า txn chêā
in the afternoon ในช่วงบ่าย nı ch̀wng b̀āy
in the evening ในตอนเย็น nı txn yĕn
the day วัน wạn
now ตอนนี้ txn nī̂
later ภายหลัง p̣hāyh̄lạng
immediately โดยทันที doy thạnthī
sometimes บางครั้ง bāng khrậng
rarely นานๆ ครั้ง nān«khrậng
recently เร็วๆ นี้ rĕw«nī̂
frequently บ่อย b̀xy
often มักจะ mạk ca
very often บ่อยมาก b̀xy māk
slowly ช้า cĥā
quickly อย่างรวดเร็ว xỳāng rwdrĕw
late ช้า cĥā
early แต่แรก tæ̀ ræk
always เสมอ s̄emx
every day ทุกวัน thuk wạn
right away ทันที thạnthī
all the time ตลอดเวลา tlxd welā
all day long ตลอดวัน tlxd wạn
a holiday วันหยุด wạn h̄yud
a month หนึ่งเดือน h̄nụ̀ng deụ̄xn
a year ต่อปี t̀x pī
an hour หนึ่งชั่วโมง h̄nụ̀ng chạ̀wmong
a minute นาที nāthī
a week สัปดาห์ s̄ạpdāh̄̒

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: