Categories
Thai

The 100 Most Common Thai Verbs

100 Most common Thai verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Thai language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Thai with their translation in English. Ideal to help you boost your Thai vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH THAI PRONUNCIATION
to accept ที่จะยอมรับ Thī̀ ca yxmrạb
to add เพื่อเพิ่ม pheụ̄̀x pheìm
to allow อนญาต xnỵāt
to answer เพื่อตอบ pheụ̄̀x txb
to arrive ที่จะมาถึง thī̀ ca mā t̄hụng
to ask ที่จะถาม thī̀ ca t̄hām
to be เป็น pĕn
to become ที่จะกลายเป็น thī̀ ca klāy pĕn
to believe ที่จะเชื่อ thī̀ ca cheụ̄̀x
to break ที่จะทำลาย thī̀ ca thảlāy
to bring ที่จะนำ thī̀ ca nả
to buy ที่จะซื้อ thī̀ ca sụ̄̂x
to call โทร thor
to change เพื่อเปลี่ยน pheụ̄̀x pelī̀yn
to choose เลือก leụ̄xk
to clean ทำความสะอาด thảkhwām s̄axād
to close ใกล้ kıl̂
to come ที่จะมา thī̀ ca mā
to come back ที่จะกลับมา thī̀ ca klạb mā
to continue เพื่อจะดำเนินการต่อ pheụ̄̀x ca dảnein kār t̀x
to cook เพื่อทำอาหาร pheụ̄̀x thả xāh̄ār
to count เพื่อนับ pheụ̄̀x nạb
to cry ร้องไห้ r̂xngh̄ị̂
to cut ที่จะตัด thī̀ ca tạd
to decide ในการตัดสินใจ nı kār tạds̄incı
to do ทำ thả
to drive ขับ k̄hạb
to eat กิน kin
to enter เพื่อป้อน pheụ̄̀x p̂xn
to exist ออก xxk
to explain อธิบาย xṭhibāy
to fall จะลดลง ca ld lng
to fall asleep ง่วงนอน ng̀wng nxn
to find การค้นหา kār kĥnh̄ā
to finish ที่จะเสร็จสิ้น thī̀ ca s̄er̆c s̄în
to fly ที่จะบิน thī̀ ca bin
to follow ที่จะปฏิบัติตาม thī̀ ca pt̩ibạti tām
to forget ลืม lụ̄m
to get off เพื่อลง pheụ̄̀x lng
to get out ที่จะออกไป thī̀ ca xxk pị
to give ที่จะให้ thī̀ ca h̄ı̂
to go ไป pị
to have เพื่อที่จะมี pheụ̄̀x thī̀ ca mī
to hear ที่จะได้ยิน thī̀ ca dị̂yin
to help เพื่อช่วย pheụ̄̀x ch̀wy
to hold ที่จะถือ thī̀ ca t̄hụ̄x
to keep เก็บ kĕb
to know ที่จะรู้ว่า thī̀ ca rū̂ ẁā
to laugh หัวเราะ h̄ạwreāa
to learn เพื่อเรียนรู้ pheụ̄̀x reīyn rū̂
to leave ทิ้ง thîng
to listen เพื่อฟัง pheụ̄̀x fạng
to live เพื่อมีชีวิต pheụ̄̀x mī chīwit
to look like เพื่อให้ดูเหมือน pheụ̄̀x h̄ı̂ dūh̄emụ̄xn
to look มอง mxng
to lose ที่จะสูญเสีย thī̀ ca s̄ūỵ s̄eīy
to love ที่จะรัก thī̀ ca rạk
to make เพื่อทำ pheụ̄̀x thả
to meet พบ phb
to need ต้องการ t̂xngkār
to open เพื่อเปิด pheụ̄̀x peid
to pay จ่าย c̀āy
to play เล่น lèn
to prepare เตรียมตัว terīymtạw
to prevent เพื่อหลีกเลี่ยง pheụ̄̀x h̄līk leī̀yng
to put ที่จะนำ thī̀ ca nả
to read อ่าน x̀ān
to recall เพื่อเรียกคืน pheụ̄̀x reīyk khụ̄n
to receive ที่จะได้รับ thī̀ ca dị̂ rạb
to recognize เพื่อรับรู้ pheụ̄̀x rạb rū̂
to refuse ที่จะปฏิเสธ thī̀ ca pt̩is̄eṭh
to remember เพื่อจดจำ pheụ̄̀x cdcả
to repeat ทำซ้ำ thả ŝả
to rest เพื่อที่จะพัก pheụ̄̀x thī̀ ca phạk
to return ที่จะกลับมา thī̀ ca klạb mā
to run วิ่ง wìng
to say เพื่อพูด pheụ̄̀x phūd
to search ค้นหา kĥnh̄ā
to see เพื่อที่จะได้เห็น pheụ̄̀x thī̀ ca dị̂ h̄ĕn
to sell ขาย k̄hāy
to send ส่ง s̄̀ng
to shoot ในการถ่ายภาพ nı kār t̄h̀āy p̣hāph
to show แสดง s̄ædng
to sing ร้องเพลง r̂xngphelng
to sit down นั่งลง nạ̀ng lng
to sleep นอน nxn
to start เริ่ม reìm
to stay ที่จะอยู่ thī̀ ca xyū̀
to stop ที่จะหยุด thī̀ ca h̄yud
to succeed เพื่อประสบความสําเร็จ pheụ̄̀x pra s̄b khwām s̄̊ārĕc
to switch off ปิด pid
to take ที่จะใช้ thī̀ ca chı̂
to talk เพื่อที่จะพูด pheụ̄̀x thī̀ ca phūd
to taste เพื่อลิ้มรส pheụ̄̀x lîm rs̄
to think คิด khid
to throw ที่จะโยน thī̀ ca yon
to touch สัมผัส s̄ạmp̄hạs̄
to try ลอง lxng
to turn ที่จะเลี้ยว thī̀ ca leī̂yw
to turn on เปิด peid
to understand เข้าใจไหม k̄hêācı h̄ịm
to use ใช้ chı̂
to wait เพื่อรอ pheụ̄̀x rx
to wake up ตื่นนอน tụ̄̀n nxn
to walk ที่จะเดิน thī̀ ca dein
to want ต้องการ t̂xngkār
to wash up เพื่อล้าง pheụ̄̀x l̂āng
to wear เพื่อสวมใส่ pheụ̄̀x s̄wm s̄ı̀
to win ที่จะชนะ thī̀ ca chna
to work ไปทำงาน pị thảngān
to write เขียน k̄heīyn

➡️ More Thai vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Thai verbs
list of useful Thai verbs
list of most important Thai verbs
common Thai verbs
most common verbs in Thai
most used verbs in Thai
basic verbs in Thai
most important verbs in Thai
important verbs in Thai
Thai important verbs
Thai most important verbs
100 most common verbs in Thai
100 most used Thai verbs
Commonly Used Thai Verbs
Most Widely Used Thai Verbs
Must-Know Thai Verbs for Beginners