Categories
Czech

The Most Common and Useful Czech Adverbs

100 Most common Czech adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Czech with their translation in English. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
about o
absolutely absolutně
accidentally náhodou
actively aktivně
after po
almost téměř
also taky
always vždy
anytime kdykoliv
anywhere kdekoli
apparently zřejmě
approximately přibližně
around kolem
automatically automaticky
barely sotva
blindness slepota
briefly krátce
calmly klidně
carefully opatrně
cautiously opatrně
certainly rozhodně
clearly jasně
comfortably pohodlně
commonly běžně
completely zcela
constantly neustále
correctly správně
courageously odvážně
curiously zvědavě
currently v současné době
deliberately záměrně
delicately jemně
desperately zoufale
easily snadno
elsewhere někde jinde
enormously obrovsky
enough dost
everywhere všude
exactly přesně tak
exceptionally výjimečně
extremely velmi
finally konečně
formerly dříve
fortunately naštěstí
frankly upřímně řečeno
freely svobodně
hard tvrdý
here tady
honestly upřímně řečeno
immediately ihned
inside uvnitř
lately poslední dobou
long dlouho
loudly hlasitě
more více
mysteriously záhadně
naturally přirozeně
needlessly zbytečně
never nikdy
normally normálně
now nyní
nowhere nikde
obviously očividně
often často
only pouze
otherwise v opačném případě
outside mimo
patiently trpělivě
perfectly dokonale
perhaps možná
personally osobně
probably pravděpodobně
quickly rychle
quietly tiše
randomly náhodně
rarely zřídka
really opravdu
repeatedly opakovaně
right away rovnou
separately odděleně
seriously vážně
significantly výrazně
silently tiše
simply jednoduše
slightly mírně
slowly pomalu
sometimes někdy
somewhere někde
soon již brzy
standing stojící
still ještě pořád
strangely podivně
strictly přísně
strongly silně
stupidly hloupě
suddenly náhle
surprisingly překvapivě
then pak
there tam
together spolu
unfortunately bohužel
upside down vzhůru nohama
usually obvykle
very velmi
well studna
wrongly nesprávně

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Czech adverbs
list of useful Czech adverbs
list of most important Czech adverbs
common Czech adverbs
most common adverbs in Czech
most used adverbs in Czech
basic adverbs in Czech
most important adverbs in Czech
important adverbs in Czech
Czech important adverbs
Czech most important adverbs
100 most common adverbs in Czech
100 most used Czech adverbs
Commonly Used Czech adverbs
Most Widely Used Czech adverbs
Must-Know Czech adverbs for Beginners