Categories
Czech

The Most Common Adjectives in Czech

100 Most common Czech adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Czech with their translation in English. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
a lot mnoho
accurate přesný
bad špatný
beautiful Krásná
big velký
boring nudný
brave statečný
broken zlomený
clumsy nemotorný
cold Studený
colorful barvitý
comfortable komfortní
complicated složitý
crazy šílený
curious zvědavý
cute roztomilý
dangerous nebezpečný
dark temný
dead mrtvý
deep hluboký
delicious Lahodné
different odlišný
dirty špinavý
disgusting nechutný
dry suchý
easy snadný
edible jedlý
effective efektivní
elegant elegantní
empty prázdný
excellent vynikající
excited vzrušený
exciting vzrušující
famous slavný
far daleko
fast rychle
first První
forbidden zakázáno
friendly přátelský
full úplný
fun zábava
funny legrační
good dobrý
great skvělý
heavy těžký
high vysoký
honest upřímný
huge obrovský
immediate bezprostřední
important Důležité
impossible nemožné
incredible neuvěřitelný
innocent nevinný
intelligent inteligentní
interesting zajímavý
international mezinárodní
jealous žárlivý
lazy líný
legal právní
long dlouho
many mnoho
mysterious tajemný
narrow úzký
necessary nutné
new Nový
nice pěkný
noisy hlučný
official oficiální
old starý
open OTEVŘENO
ordinary obyčejný
passionate vášnivý
patient trpěliví
perfect perfektní
polluted znečištěné
poor chudý
popular populární
possible možný
powerful silný
precious drahocenný
quiet klid
rare vzácný
rich bohatý
romantic romantický
rotten shnilý
sad smutný
scary děsivý
set soubor
short krátký
shy plachý
sick nemocný
silent tichý
similar podobný
simple jednoduchý
slow pomalý
small malý
solid pevný
special speciální
strange zvláštní
strong silný
stubborn tvrdohlavý
sympathetic soucitný
tedious zdlouhavý
thick tlustý
thin tenký
tiny drobný
tired unavený
traditional tradiční
unique unikátní
warm teplý
weak slabý
weird podivný
wet mokré
worst nejhorší
young Mladá

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Czech adjectives
list of useful Czech adjectives
list of most important Czech adjectives
common Czech adjectives
most common adjectives in Czech
most used adjectives in Czech
basic adjectives in Czech
most important adjectives in Czech
important adjectives in Czech
Czech important adjectives
Czech most important adjectives
100 most common adjectives in Czech
100 most used Czech adjectives
Commonly Used Czech adjectives
Most Widely Used Czech adjectives
Must-Know Czech adjectives for Beginners

Categories
Czech

Czech Vocabulary List: Family and friends

Czech Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
the great-grandfather Pradědeček
the great grandmother Prababička
the grandfather dědeček
the grandmother Babička
the grandson vnuk
the granddaughter vnučka
the grandchildren vnoučata
the father Otec
the mother matka
the parents Rodiče
the child dítě
the children děti
the son syn
the daughter dcera
a baby miminko
a teenager teenager
the adults Dospělí
the brother bratr
the sister Sestra
half-brother nevlastní bratr
half-sister nevlastní sestra
a twin dvojče
the uncle strýc
the aunt teta
the cousin bratranec
the cousin bratranec
the nephew synovec
the niece Neteř
a friend přítel
the boyfriend přítel
the girlfriend přítelkyně
the fiancé snoubenec
the groom ženich
the husband manžel
the wife manželka
the parents-in-law tchán
father-in-law tchán
the mother-in-law tchyně
the brother-in-law švagr
the sister-in-law švagrová
the son-in-law zeť
the daughter-in-law snacha
a family member Člen rodiny
adopted adoptovaný
only son jediný syn

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Czech

Czech Vocabulary for Beginners: The city and public places

Czech Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
a city město
the suburbs předměstí
the capital hlavní město
the crowd dav
the police policie
the pollution znečištění
the firemen hasiči
the toilets toalety
clean čistý
dirty špinavý
safe bezpečný
quiet klid
an apartment byt
a bus stop autobusová zastávka
a bar bar
a post office pošta
a shopping center nákupní centrum
a city center centrum města
a castle hrad
a cemetery hřbitov
a cinema kino
a police station policejní stanici
a dentist zubař
an atm bankomat
a traffic jam dopravní zácpa
a garage garáž
a skyscraper mrakodrap
a hospital nemocnice
a hotel hotel
a building budova
an apartment byt
a store obchod
a market obchod
a doctor lékař
a subway metro
a monument památník
a museum muzeum
a park park
a parking lot parkoviště
a bridge most
a neighborhood sousedství
a restaurant restaurace
a stadium stadion
a supermarket supermarket
a theater divadlo
a sidewalk chodník
a village vesnice
a neighbor soused
a zoo zoo
a bank banka
a library knihovna
a cathedral katedrála
a school škola
a church kostel
a queue fronta
a fountain fontána
a train station vlaková zastávka
a bus station autobusové nádraží
a bookstore knihkupectví
a mosque mešita
a pharmacy lékárna
a swimming pool bazén
a bicycle path cyklostezka
a pedestrian street pěší ulice
a street ulice
a main street hlavní ulice
an alley ulička
an avenue avenue
a highway dálnice
a gas station čerpací stanice
a statue socha
a synagogue synagoga
a university univerzita
a factory továrna
a garbage can popelnice
a prison vězeň

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Czech

Learn Czech Vocabulary: The human body, head and face

Czech Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
the head hlava
the face obličej
the mouth ústa
the throat hrdlo
the cheek tvář
the tongue jazyk
the lips rty
the jaw čelist
the neck krk
the forehead čelo
the chin brada
the nose nos
the hair vlasy
the eyes oči
a tooth zub
the hair vlasy
an ear ucho
a mustache knírek
a beard vousy
the skin kůže
the shoulder rameno
the forearm předloktí
the wrist zápěstí
an arm paže
the arms ruce
the elbow loket
a hand ruka
a thumb palec
the fingers prsty
the belly břicho
the chest hruď
the back záda
the breasts prsa
the buttocks hýždě
the foot noha
the heel pata
the knee koleno
the leg noha
the thigh stehno
a toe prst na noze
the stomach břicho
the brain mozek
the lungs plíce
the skeleton kostlivec
a bone kost
the skull lebka
a muscle sval

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Czech

Useful Czech Vocabulary – Contrary Words

Learn Czech Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
young mladá
old starý
empty prázdný
full úplný
vertical vertikální
horizontal horizontální
useful užitečný
useless zbytečný
a city město
a village vesnice
a question otázka
an answer odpověď
sad smutný
happy šťastný
all všechno
nothing nic
a teacher učitel
a student student
early brzy
late pozdě
open otevřeno
closed zavřeno
first první
last poslední
secure zajistit
dangerous nebezpečný
near u
far daleko
sugar cukr
salt sůl
dry suchý
wet mokré
often často
rarely zřídka
always vždy
never nikdy
same stejný
different odlišný
dirty špinavý
clean čistý
the evening večer
the morning ráno
small malý
large velký
rich bohatý
poor chudý
the ceiling strop
the floor podlaha
animal zvíře
human člověk
guilty vinen
innocent nevinný
here tady
there tam
hunger hlad
the thirst žízeň
the sun slunce
the moon měsíc
the sister sestra
the brother bratr
slow pomalý
fast rychle
before před
after po
heavy těžký
light světlo
old starý
new nový
easy snadný
difficult obtížný
start start
finish dokončit
friend přítel
enemy nepřítel
yesterday včera
tomorrow zítra
cold studený
hot horký
right že jo
left vlevo, odjet
a woman žena
a man muž
inside uvnitř
outside mimo
strong silný
weak slabý
soft měkký
hard tvrdý
a lot mnoho
a little trochu
up nahoru
down dolů
exactly přesně tak
probably pravděpodobně
married ženatý
single singl
noisy hlučný
quiet klid
complicated složitý
simple jednoduchý
now nyní
later později
long dlouho
short krátký
interesting zajímavý
boring nudný
normal normální
strange zvláštní
outside mimo
inside uvnitř
the entrance vchod
the exit východ
white bílý
black černá
expensive drahý
cheap levný
USEFUL VERBS
to walk na procházku
to run běžet
to attach připojit
to detach oddělit se
to go up jít nahoru
to go down jít dolů
to increase zvýšit
to decrease snížit
to stop zastavit
to continue pokračovat
to take off vzlétnout
to land přistát
to put on dát na
to remove odebrat
to move forward k posunu vpřed
to move back přesunout zpět
to forget zapomenout
to remember pamatovat si
to show ukázat
to hide schovat
to save zachránit
to spend utratit
to build postavit
to destroy zničit
to arrive přijet
to leave opustit
to enter vstoupit
to go out jít ven
to laugh smát se
to cry plakat
to sell prodat
to buy koupit
to break rozbít
to repair opravit
to lend půjčit
to borrow půjčit si
to earn vydělat
to lose prohrát
to slow down zpomalit
to speed up zrychlit
to search k vyhledávání
to find najít
to pull vytáhnout
to push tlačit
to take vzít
to give dát
to wake up vzbudit se
to fall asleep usnout
to hold držet
to let go nechat jít
to turn on zapnout
to turn off vypnout
to sell prodat
to buy koupit
to send poslat
to receive obdržet

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Czech

Learn Czech Vocabulary: Travel and tourism

Czech Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
travel cestovat
tourism cestovní ruch
a hotel hotel
on time včas
late pozdě
the airport letiště
landing přistání
take-off vzlétnout
the air conditioning klimatizace
the distance vzdálenost
the customs celnice
the border hranice
the train station nádraží
the bus station autobusové nádraží
a ticket vstupenka
the reception recepce
the reservation rezervace
the road cesta
a highway dálnice
the plane letadlo
by plane letadlem
the bus autobus
the taxi taxi
the train vlak
the car auto
a helicopter helikoptéra
the sign znamení
the parking lot parkoviště
the passport cestovní pas
the seat sedadlo
the toilet záchod
the sunglasses sluneční brýle
a key klíč
a camera fotoaparát
one way ticket jednosměrná jízdenka
a return ticket zpáteční jízdenka
a ticket office pokladna
an accommodation ubytování
a pillow polštář
a blanket deka
a sleeping bag spacák
a luggage zavazadlo
a bag pytel
a backpack batoh
an information informace
a tourist turista
a vaccine vakcína
an insurance pojištění
a postcard pohled
an itinerary itinerář
a destination cíl
a flashlight baterku
an electrical outlet elektrickou zásuvku
a tent stan
a suitcase zavazadlo
to visit navštívit
to travel cestovat
to rent pronajmout
to leave opustit
to cancel zrušit
to cancel a reservation zrušit rezervaci
to photograph fotografovat
the wind vítr
the snow sníh
the rain déšť
the storm bouře
the sun slunce
the sea moře
a mountain hora
a lake jezero
a national park národní park
a country země
a forest les
a cave jeskyně
an island ostrov
a beach pláž
the nature příroda
the landscape krajinu
sun cream opalovací krém
a towel ručník

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Czech

Essential Czech Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Czech Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
DAYS OF THE WEEK DNY V TÝDNU
Monday pondělí
Tuesday úterý
Wednesday středa
Thursday Čtvrtek
Friday pátek
Saturday sobota
Sunday Neděle
THE MONTHS MĚSÍCE
January leden
February Únor
March březen
April duben
May Smět
June červen
July červenec
August srpen
September září
October říjen
November listopad
December prosinec
THE SEASONS ROČNÍ OBDOBÍ
Spring Jaro
Summer Léto
Autumn Podzim
Winter Zima
WHEN ? KDYŽ ?
before před
after po
soon již brzy
this month tento měsíc
this year tento rok
this week tento týden
from time to time čas od času
already již
today dnes
tomorrow zítra
yesterday včera
last night minulou noc
the day before yesterday předevčírem
a long time ago před dávnými časy
a week ago před týdnem
never nikdy
next year příští rok
next time příště
next week příští týden
next month příští měsíc
last year minulý rok
last month minulý měsíc
last week minulý týden
in the morning ráno
in the afternoon odpoledne
in the evening večer
the day den
now nyní
later později
immediately ihned
sometimes někdy
rarely zřídka
recently nedávno
frequently často
often často
very often velmi často
slowly pomalu
quickly rychle
late pozdě
early brzy
always vždy
every day každý den
right away rovnou
all the time po celou dobu
all day long celý den
a holiday prázdniny
a month měsíc
a year rok
an hour hodina
a minute minutu
a week týden

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Czech

Czech Vocabulary List: Colors and shapes

Czech Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
THE COLORS BARVY
a color barva
white bílý
black černá
gray šedá
yellow žlutá
orange oranžový
green zelená
blue modrý
red červené
brown hnědý
beige béžový
purple nachový
mauve nafialovělý
pink růžový
dark temný
golden zlatý
silver stříbrný
THE SHAPES TVARY
a pyramid pyramida
a square čtverec
a circle kruh
a triangle trojúhelník
a rectangle obdélník
a star hvězda
a line řádek
an arrow šíp
a heart srdce
a crescent půlměsíc

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Czech

The Most Common and Useful Czech Adverbs

100 Most common Czech adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Czech with their translation in English. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
about o
absolutely absolutně
accidentally náhodou
actively aktivně
after po
almost téměř
also taky
always vždy
anytime kdykoliv
anywhere kdekoli
apparently zřejmě
approximately přibližně
around kolem
automatically automaticky
barely sotva
blindness slepota
briefly krátce
calmly klidně
carefully opatrně
cautiously opatrně
certainly rozhodně
clearly jasně
comfortably pohodlně
commonly běžně
completely zcela
constantly neustále
correctly správně
courageously odvážně
curiously zvědavě
currently v současné době
deliberately záměrně
delicately jemně
desperately zoufale
easily snadno
elsewhere někde jinde
enormously obrovsky
enough dost
everywhere všude
exactly přesně tak
exceptionally výjimečně
extremely velmi
finally konečně
formerly dříve
fortunately naštěstí
frankly upřímně řečeno
freely svobodně
hard tvrdý
here tady
honestly upřímně řečeno
immediately ihned
inside uvnitř
lately poslední dobou
long dlouho
loudly hlasitě
more více
mysteriously záhadně
naturally přirozeně
needlessly zbytečně
never nikdy
normally normálně
now nyní
nowhere nikde
obviously očividně
often často
only pouze
otherwise v opačném případě
outside mimo
patiently trpělivě
perfectly dokonale
perhaps možná
personally osobně
probably pravděpodobně
quickly rychle
quietly tiše
randomly náhodně
rarely zřídka
really opravdu
repeatedly opakovaně
right away rovnou
separately odděleně
seriously vážně
significantly výrazně
silently tiše
simply jednoduše
slightly mírně
slowly pomalu
sometimes někdy
somewhere někde
soon již brzy
standing stojící
still ještě pořád
strangely podivně
strictly přísně
strongly silně
stupidly hloupě
suddenly náhle
surprisingly překvapivě
then pak
there tam
together spolu
unfortunately bohužel
upside down vzhůru nohama
usually obvykle
very velmi
well studna
wrongly nesprávně

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Czech adverbs
list of useful Czech adverbs
list of most important Czech adverbs
common Czech adverbs
most common adverbs in Czech
most used adverbs in Czech
basic adverbs in Czech
most important adverbs in Czech
important adverbs in Czech
Czech important adverbs
Czech most important adverbs
100 most common adverbs in Czech
100 most used Czech adverbs
Commonly Used Czech adverbs
Most Widely Used Czech adverbs
Must-Know Czech adverbs for Beginners

Categories
Czech

The 100 Most Common Czech Verbs

100 Most common Czech verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Czech with their translation in English. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
to accept přijmout
to add chcete-li přidat
to allow umožnit
to answer odpověď
to arrive dorazit
to ask zeptat se
to be být
to become stát se
to believe věřit
to break zlomit
to bring přinášet
to buy ke koupi
to call zavolat
to change pro změnu
to choose chcete-li si vybrat
to clean k čištění
to close zavřít
to come přijít
to come back vrátit se
to continue chcete-li pokračovat
to cook vařit
to count počítat
to cry plakat
to cut snížit
to decide rozhodnout
to do úkol
to drive řídit
to eat k jídlu
to enter chcete-li vstoupit
to exist existovat
to explain vysvětlit
to fall spadnout
to fall asleep usnout
to find zjistit
to finish na závěr
to fly létat
to follow sledovat
to forget zapomenout
to get off vystoupit
to get out dostat se ven
to give dát
to go jít
to have mít
to hear slyšet
to help na pomoc
to hold držet
to keep zachovat
to know vědět
to laugh smát se
to learn učit
to leave opustit
to listen poslouchat
to live žít
to look like vypadat jako
to look podívat se
to lose ztratit
to love milovat
to make aby se
to meet setkat se
to need k potřebě
to open otevřete
to pay zaplatit
to play chcete-li hrát
to prepare připravit
to prevent , aby se zabránilo
to put dát
to read ke čtení
to recall pro připomenutí
to receive chcete-li obdržet
to recognize rozpoznat
to refuse odmítnout
to remember k zapamatování
to repeat pro opakování
to rest k odpočinku
to return k vrácení
to run chcete-li spustit
to say říci
to search k vyhledávání
to see chcete-li vidět
to sell k prodeji
to send k odeslání
to shoot střílet
to show pro zobrazení
to sing zpívat
to sit down posadit se
to sleep spát
to start začněte
to stay zůstat
to stop zastavit
to succeed uspět
to switch off pro vypnutí
to take chcete-li vzít
to talk mluvit
to taste podle chuti
to think přemýšlet
to throw házet
to touch na dotyk
to try zkusit
to turn otočit
to turn on zapněte
to understand porozumět
to use k použití
to wait čekat
to wake up probudit
to walk chodit
to want chtít
to wash up umýt
to wear nosit
to win vyhrát
to work do práce
to write napsat

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Czech verbs
list of useful Czech verbs
list of most important Czech verbs
common Czech verbs
most common verbs in Czech
most used verbs in Czech
basic verbs in Czech
most important verbs in Czech
important verbs in Czech
Czech important verbs
Czech most important verbs
100 most common verbs in Czech
100 most used Czech verbs
Commonly Used Czech Verbs
Most Widely Used Czech Verbs
Must-Know Czech Verbs for Beginners