Categories
Czech

The 100 Most Common Czech Verbs

100 Most common Czech verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Czech with their translation in English. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
to accept přijmout
to add chcete-li přidat
to allow umožnit
to answer odpověď
to arrive dorazit
to ask zeptat se
to be být
to become stát se
to believe věřit
to break zlomit
to bring přinášet
to buy ke koupi
to call zavolat
to change pro změnu
to choose chcete-li si vybrat
to clean k čištění
to close zavřít
to come přijít
to come back vrátit se
to continue chcete-li pokračovat
to cook vařit
to count počítat
to cry plakat
to cut snížit
to decide rozhodnout
to do úkol
to drive řídit
to eat k jídlu
to enter chcete-li vstoupit
to exist existovat
to explain vysvětlit
to fall spadnout
to fall asleep usnout
to find zjistit
to finish na závěr
to fly létat
to follow sledovat
to forget zapomenout
to get off vystoupit
to get out dostat se ven
to give dát
to go jít
to have mít
to hear slyšet
to help na pomoc
to hold držet
to keep zachovat
to know vědět
to laugh smát se
to learn učit
to leave opustit
to listen poslouchat
to live žít
to look like vypadat jako
to look podívat se
to lose ztratit
to love milovat
to make aby se
to meet setkat se
to need k potřebě
to open otevřete
to pay zaplatit
to play chcete-li hrát
to prepare připravit
to prevent , aby se zabránilo
to put dát
to read ke čtení
to recall pro připomenutí
to receive chcete-li obdržet
to recognize rozpoznat
to refuse odmítnout
to remember k zapamatování
to repeat pro opakování
to rest k odpočinku
to return k vrácení
to run chcete-li spustit
to say říci
to search k vyhledávání
to see chcete-li vidět
to sell k prodeji
to send k odeslání
to shoot střílet
to show pro zobrazení
to sing zpívat
to sit down posadit se
to sleep spát
to start začněte
to stay zůstat
to stop zastavit
to succeed uspět
to switch off pro vypnutí
to take chcete-li vzít
to talk mluvit
to taste podle chuti
to think přemýšlet
to throw házet
to touch na dotyk
to try zkusit
to turn otočit
to turn on zapněte
to understand porozumět
to use k použití
to wait čekat
to wake up probudit
to walk chodit
to want chtít
to wash up umýt
to wear nosit
to win vyhrát
to work do práce
to write napsat

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Czech verbs
list of useful Czech verbs
list of most important Czech verbs
common Czech verbs
most common verbs in Czech
most used verbs in Czech
basic verbs in Czech
most important verbs in Czech
important verbs in Czech
Czech important verbs
Czech most important verbs
100 most common verbs in Czech
100 most used Czech verbs
Commonly Used Czech Verbs
Most Widely Used Czech Verbs
Must-Know Czech Verbs for Beginners