Categories
Danish

The Most Common and Useful Danish Adverbs

100 Most common Danish adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Danish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Danish with their translation in English. Ideal to help you boost your Danish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH DANISH
about om
absolutely absolut
accidentally ved en fejltagelse
actively aktivt
after efter
almost næsten
also også
always altid
anytime når som helst
anywhere overalt
apparently tilsyneladende
approximately rundt regnet
around rundt om
automatically automatisk
barely knap
blindness blindhed
briefly kort
calmly roligt
carefully omhyggeligt
cautiously forsigtigt
certainly sikkert
clearly klart
comfortably komfortabelt
commonly almindeligt
completely fuldstændig
constantly konstant
correctly korrekt
courageously modigt
curiously nysgerrigt
currently i øjeblikket
deliberately med vilje
delicately delikat
desperately desperat
easily let
elsewhere andre steder
enormously enormt
enough nok
everywhere overalt
exactly nemlig
exceptionally undtagelsesvis
extremely ekstremt
finally langt om længe
formerly tidligere
fortunately heldigvis
frankly ærligt talt
freely frit
hard svært
here her
honestly ærligt talt
immediately straks
inside inde
lately på det sidste
long lang
loudly højlydt
more mere
mysteriously mystisk
naturally naturligt
needlessly unødvendigt
never aldrig
normally normalt
now nu
nowhere ingen steder
obviously naturligvis
often tit
only kun
otherwise ellers
outside uden for
patiently tålmodigt
perfectly perfekt
perhaps måske
personally personligt
probably sandsynligvis
quickly hurtigt
quietly lige så stille
randomly tilfældigt
rarely sjældent
really virkelig
repeatedly gentagne gange
right away med det samme
separately separat
seriously helt seriøst
significantly væsentligt
silently stille
simply ganske enkelt
slightly en anelse
slowly langsomt
sometimes sommetider
somewhere et eller andet sted
soon snart
standing stående
still stadig
strangely mærkeligt nok
strictly strengt taget
strongly stærkt
stupidly dumt
suddenly pludselig
surprisingly overraskende
then derefter
there der
together sammen
unfortunately desværre
upside down omvendt
usually som regel
very meget
well godt
wrongly forkert

➡️ More Danish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Danish adverbs
list of useful Danish adverbs
list of most important Danish adverbs
common Danish adverbs
most common adverbs in Danish
most used adverbs in Danish
basic adverbs in Danish
most important adverbs in Danish
important adverbs in Danish
Danish important adverbs
Danish most important adverbs
100 most common adverbs in Danish
100 most used Danish adverbs
Commonly Used Danish adverbs
Most Widely Used Danish adverbs
Must-Know Danish adverbs for Beginners