Categories
Czech

Useful Czech Vocabulary – Contrary Words

Learn Czech Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Czech with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
young mladá
old starý
empty prázdný
full úplný
vertical vertikální
horizontal horizontální
useful užitečný
useless zbytečný
a city město
a village vesnice
a question otázka
an answer odpověď
sad smutný
happy šťastný
all všechno
nothing nic
a teacher učitel
a student student
early brzy
late pozdě
open otevřeno
closed zavřeno
first první
last poslední
secure zajistit
dangerous nebezpečný
near u
far daleko
sugar cukr
salt sůl
dry suchý
wet mokré
often často
rarely zřídka
always vždy
never nikdy
same stejný
different odlišný
dirty špinavý
clean čistý
the evening večer
the morning ráno
small malý
large velký
rich bohatý
poor chudý
the ceiling strop
the floor podlaha
animal zvíře
human člověk
guilty vinen
innocent nevinný
here tady
there tam
hunger hlad
the thirst žízeň
the sun slunce
the moon měsíc
the sister sestra
the brother bratr
slow pomalý
fast rychle
before před
after po
heavy těžký
light světlo
old starý
new nový
easy snadný
difficult obtížný
start start
finish dokončit
friend přítel
enemy nepřítel
yesterday včera
tomorrow zítra
cold studený
hot horký
right že jo
left vlevo, odjet
a woman žena
a man muž
inside uvnitř
outside mimo
strong silný
weak slabý
soft měkký
hard tvrdý
a lot mnoho
a little trochu
up nahoru
down dolů
exactly přesně tak
probably pravděpodobně
married ženatý
single singl
noisy hlučný
quiet klid
complicated složitý
simple jednoduchý
now nyní
later později
long dlouho
short krátký
interesting zajímavý
boring nudný
normal normální
strange zvláštní
outside mimo
inside uvnitř
the entrance vchod
the exit východ
white bílý
black černá
expensive drahý
cheap levný
USEFUL VERBS
to walk na procházku
to run běžet
to attach připojit
to detach oddělit se
to go up jít nahoru
to go down jít dolů
to increase zvýšit
to decrease snížit
to stop zastavit
to continue pokračovat
to take off vzlétnout
to land přistát
to put on dát na
to remove odebrat
to move forward k posunu vpřed
to move back přesunout zpět
to forget zapomenout
to remember pamatovat si
to show ukázat
to hide schovat
to save zachránit
to spend utratit
to build postavit
to destroy zničit
to arrive přijet
to leave opustit
to enter vstoupit
to go out jít ven
to laugh smát se
to cry plakat
to sell prodat
to buy koupit
to break rozbít
to repair opravit
to lend půjčit
to borrow půjčit si
to earn vydělat
to lose prohrát
to slow down zpomalit
to speed up zrychlit
to search k vyhledávání
to find najít
to pull vytáhnout
to push tlačit
to take vzít
to give dát
to wake up vzbudit se
to fall asleep usnout
to hold držet
to let go nechat jít
to turn on zapnout
to turn off vypnout
to sell prodat
to buy koupit
to send poslat
to receive obdržet

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: