Categories
Czech

The Most Common Adjectives in Czech

100 Most common Czech adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Czech language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Czech with their translation in English. Ideal to help you boost your Czech vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH CZECH
a lot mnoho
accurate přesný
bad špatný
beautiful Krásná
big velký
boring nudný
brave statečný
broken zlomený
clumsy nemotorný
cold Studený
colorful barvitý
comfortable komfortní
complicated složitý
crazy šílený
curious zvědavý
cute roztomilý
dangerous nebezpečný
dark temný
dead mrtvý
deep hluboký
delicious Lahodné
different odlišný
dirty špinavý
disgusting nechutný
dry suchý
easy snadný
edible jedlý
effective efektivní
elegant elegantní
empty prázdný
excellent vynikající
excited vzrušený
exciting vzrušující
famous slavný
far daleko
fast rychle
first První
forbidden zakázáno
friendly přátelský
full úplný
fun zábava
funny legrační
good dobrý
great skvělý
heavy těžký
high vysoký
honest upřímný
huge obrovský
immediate bezprostřední
important Důležité
impossible nemožné
incredible neuvěřitelný
innocent nevinný
intelligent inteligentní
interesting zajímavý
international mezinárodní
jealous žárlivý
lazy líný
legal právní
long dlouho
many mnoho
mysterious tajemný
narrow úzký
necessary nutné
new Nový
nice pěkný
noisy hlučný
official oficiální
old starý
open OTEVŘENO
ordinary obyčejný
passionate vášnivý
patient trpěliví
perfect perfektní
polluted znečištěné
poor chudý
popular populární
possible možný
powerful silný
precious drahocenný
quiet klid
rare vzácný
rich bohatý
romantic romantický
rotten shnilý
sad smutný
scary děsivý
set soubor
short krátký
shy plachý
sick nemocný
silent tichý
similar podobný
simple jednoduchý
slow pomalý
small malý
solid pevný
special speciální
strange zvláštní
strong silný
stubborn tvrdohlavý
sympathetic soucitný
tedious zdlouhavý
thick tlustý
thin tenký
tiny drobný
tired unavený
traditional tradiční
unique unikátní
warm teplý
weak slabý
weird podivný
wet mokré
worst nejhorší
young Mladá

➡️ More Czech vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Czech adjectives
list of useful Czech adjectives
list of most important Czech adjectives
common Czech adjectives
most common adjectives in Czech
most used adjectives in Czech
basic adjectives in Czech
most important adjectives in Czech
important adjectives in Czech
Czech important adjectives
Czech most important adjectives
100 most common adjectives in Czech
100 most used Czech adjectives
Commonly Used Czech adjectives
Most Widely Used Czech adjectives
Must-Know Czech adjectives for Beginners