Categories
Vietnamese

The Most Common and Useful Vietnamese Adverbs

100 Most common Vietnamese adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Vietnamese language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Vietnamese with their translation in English. Ideal to help you boost your Vietnamese vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH VIETNAMESE
about về
absolutely hoàn toàn
accidentally ngẫu nhiên
actively Tích cực
after sau
almost gần
also cũng
always luôn luôn
anytime bất cứ lúc nào
anywhere bất cứ nơi nào
apparently Rõ ràng
approximately khoảng
around quanh
automatically Tự động
barely Barely
blindness
briefly Ngắn gọn
calmly bình tĩnh
carefully Cẩn thận
cautiously Thận trọng
certainly chắc chắn
clearly rõ ràng
comfortably Thoải mái
commonly thông thường
completely hoàn toàn
constantly luôn luôn
correctly Chính xác
courageously can đảm
curiously Curiously
currently hiện nay
deliberately Cố
delicately Delicately
desperately Desperately
easily dễ dàng
elsewhere Elsewhere
enormously Rất nhiều
enough đủ
everywhere khắp nơi
exactly chính xác
exceptionally rất mực
extremely vô cùng
finally cuối cùng
formerly trước đây
fortunately May mắn thay
frankly Frankly
freely Tự do
hard cứng
here Ở đây
honestly Thực sự
immediately ngay lập tức
inside trong
lately mới đây
long dài
loudly ầm ĩ
more nhiều hơn
mysteriously Bí ẩn
naturally tự nhiên
needlessly Needlessly
never không bao giờ
normally bình thường
now bây giờ
nowhere Nowhere
obviously rõ ràng
often thường
only chỉ
otherwise Khác
outside ngoài
patiently Kiên nhẫn
perfectly hoàn toàn
perhaps có lẽ
personally Cá nhân
probably có lẽ
quickly nhanh
quietly Lặng lẽ
randomly ngẫu nhiên
rarely hiếm khi
really Thực sự
repeatedly Liên tục
right away Ngay lập tức
separately Riêng
seriously nghiêm túc
significantly Đáng kể
silently âm thầm
simply chỉ
slightly hơi
slowly chậm
sometimes đôi khi
somewhere đâu đấy
soon sớm
standing địa vị
still vẫn
strangely lạ lùng
strictly Nghiêm
strongly mạnh mẽ
stupidly Stupidly
suddenly đột nhiên
surprisingly Ngạc nhiên
then sau đó
there kia
together cùng
unfortunately Tiếc
upside down lộn ngược
usually thường
very rất
well tốt
wrongly Sai

➡️ More Vietnamese vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Vietnamese adverbs
list of useful Vietnamese adverbs
list of most important Vietnamese adverbs
common Vietnamese adverbs
most common adverbs in Vietnamese
most used adverbs in Vietnamese
basic adverbs in Vietnamese
most important adverbs in Vietnamese
important adverbs in Vietnamese
Vietnamese important adverbs
Vietnamese most important adverbs
100 most common adverbs in Vietnamese
100 most used Vietnamese adverbs
Commonly Used Vietnamese adverbs
Most Widely Used Vietnamese adverbs
Must-Know Vietnamese adverbs for Beginners