Categories
Slovak

Useful Slovak Words – Contrary Words

Learn Slovak Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovak language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovak with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Slovak vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVAK
young mladý
old starý
empty prázdny
full plný
vertical vertikálne
horizontal horizontálne
useful užitočné
useless zbytočné
a city mesto
a village dedina
a question otázka
an answer odpoveď
sad smutný
happy šťasný
all všetky
nothing nič
a teacher učiteľ
a student študentka
early skoro
late neskoro
open otvorené
closed zatvorené
first najprv
last posledný
secure zabezpečiť
dangerous nebezpečné
near blízko
far ďaleko
sugar cukor
salt soľ
dry suché
wet mokré
often často
rarely zriedka
always vždy
never nikdy
same rovnaký
different rôzne
dirty špinavý
clean čisté
the evening večer
the morning ráno
small malý
large veľký
rich bohatý
poor chudobný
the ceiling strop
the floor podlaha
animal zviera
human človek
guilty vinný
innocent nevinný
here tu
there tam
hunger hlad
the thirst smäd
the sun slnko
the moon mesiac
the sister sestra
the brother brat
slow pomaly
fast rýchlo
before predtým
after po
heavy ťažký
light svetlo
old starý
new nový
easy ľahké
difficult ťažké
start začať
finish skončiť
friend priateľ
enemy nepriateľa
yesterday včera
tomorrow zajtra
cold chladný
hot horúce
right správny
left vľavo
a woman žena
a man muž
inside vnútri
outside vonku
strong silný
weak slabý
soft mäkké
hard ťažké
a lot veľa
a little málo
up hore
down dole
exactly presne tak
probably pravdepodobne
married ženatý
single slobodný
noisy hlučný
quiet ticho
complicated komplikované
simple jednoduché
now teraz
later neskôr
long dlhý
short krátky
interesting zaujímavé
boring nudný
normal normálne
strange zvláštne
outside vonku
inside vnútri
the entrance vstup
the exit východ
white biely
black čierna
expensive drahé
cheap lacno
USEFUL VERBS
to walk chodiť
to run bežať
to attach priložiť
to detach oddeliť sa
to go up ísť hore
to go down ísť dole
to increase zvýšiť
to decrease znížiť
to stop prestať
to continue pokračovať
to take off vzlietnuť
to land pristáť
to put on dať na
to remove odobrať
to move forward pohnúť sa dopredu
to move back presunúť späť
to forget zabudnúť
to remember zapamätať si
to show ukázať
to hide skryť sa
to save zachrániť
to spend stráviť
to build postaviť
to destroy zničiť
to arrive prísť
to leave odísť
to enter vstúpiť
to go out ísť von
to laugh smiať sa
to cry plakať
to sell na predaj
to buy kúpiť
to break zlomiť
to repair opraviť
to lend požičať
to borrow požičať si
to earn zarobiť
to lose prehrať
to slow down spomaliť
to speed up urýchliť
to search hľadať
to find nájsť
to pull ťahať
to push tlačiť
to take zobrat
to give dať
to wake up vstať
to fall asleep zaspať
to hold držať
to let go nechať ísť
to turn on zapnúť
to turn off vypnúť
to sell na predaj
to buy kúpiť
to send poslať
to receive obdržať

➡️ More Slovak vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: