Categories
Slovak

The Most Common Adjectives in Slovak

100 Most common Slovak adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Slovak language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Slovak with their translation in English. Ideal to help you boost your Slovak vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVAK
a lot veľa
accurate presný
bad zlý
beautiful krásny
big veľký
boring nudný
brave statočný
broken zlomený
clumsy nemotorný
cold chladný
colorful farbistý
comfortable pohodlný
complicated komplikovaný
crazy bláznivý
curious zvedavý
cute milý
dangerous nebezpečný
dark tmavý
dead mŕtvy
deep hlboký
delicious chutný
different odlišný
dirty špinavý
disgusting odporný
dry suchý
easy ľahký
edible jedlý
effective účinný
elegant elegantný
empty prázdny
excellent vynikajúci
excited vzrušený
exciting vzrušujúci
famous slávny
far ďaleký
fast rýchly
first prvý
forbidden zakázaný
friendly priateľský
full plný
fun zábava
funny smiešny
good dobrý
great veľký
heavy ťažký
high vysoký
honest poctivý
huge obrovský
immediate okamžitý
important dôležitý
impossible nemožný
incredible neuveriteľný
innocent nevinný
intelligent inteligentný
interesting zaujímavý
international medzinárodný
jealous žiarlivý
lazy lenivý
legal legálny
long dlhý
many mnoho
mysterious záhadný
narrow úzky
necessary nutný
new nový
nice pekný
noisy hlučný
official funkcionár
old starý
open otvorený
ordinary obyčajný
passionate vášnivý
patient trpezlivý
perfect dokonalý
polluted Znečistené
poor chudobný
popular populárny
possible možný
powerful mocný
precious drahý
quiet pokojný
rare zriedkavý
rich bohatý
romantic romantický
rotten zhnitý
sad smutný
scary desivý
set množina
short krátky
shy nesmelý
sick chorý
silent tichý
similar podobný
simple jednoduchý
slow pomalý
small malý
solid pevný
special špeciálny
strange zvláštny
strong silný
stubborn tvrdohlavý
sympathetic súcitný
tedious nudný
thick tlstý
thin tenký
tiny maličký
tired unavený
traditional tradičný
unique jedinečný
warm teplý
weak slabý
weird čudný
wet mokrý
worst najhorší
young mladý

➡️ More Slovak vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Slovak adjectives
list of useful Slovak adjectives
list of most important Slovak adjectives
common Slovak adjectives
most common adjectives in Slovak
most used adjectives in Slovak
basic adjectives in Slovak
most important adjectives in Slovak
important adjectives in Slovak
Slovak important adjectives
Slovak most important adjectives
100 most common adjectives in Slovak
100 most used Slovak adjectives
Commonly Used Slovak adjectives
Most Widely Used Slovak adjectives
Must-Know Slovak adjectives for Beginners