Categories
polish vocabulary

The 100 Most Common Polish Verbs

100 Most common Polish verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Polish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Polish with their translation in English. Ideal to help you boost your Polish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH POLISH
to accept akceptować
to add dodawać
to allow pozwolić
to answer odpowiedź
to arrive przybyć
to ask pytać
to be być
to become stawać się
to believe wierzyć
to break przerwa
to bring przynieść
to buy kupić
to call nazwać
to change zmieniać
to choose wybierać
to clean czysty
to close zamykać
to come przychodzić
to come back Wracaj
to continue kontynuować
to cook kucharz
to count hrabia
to cry płakać
to cut ciąć
to decide decydować
to do robić
to drive stacja dysków
to eat jeść
to enter wejść
to exist istnieć
to explain wyjaśniać
to fall jesień
to fall asleep zasnąć
to find znaleźć
to finish skończyć
to fly mucha
to follow następować
to forget zapominać
to get off Wysiadać
to get out Wynoś się
to give dać
to go iść
to have mieć
to hear słyszeć
to help Pomoc
to hold trzymać
to keep zachować
to know wiedzieć
to laugh śmiać się
to learn uczyć się
to leave opuszczać
to listen słuchać
to live mieszkać
to look like Wyglądać
to look patrzeć
to lose zgubić
to love miłość
to make robić
to meet spełnić
to need potrzeba
to open otwierać
to pay płacić
to play grać
to prepare przygotować
to prevent zapobiegać
to put kłaść
to read czytać
to recall pamiętać
to receive otrzymać
to recognize rozpoznać
to refuse odmówić
to remember pamiętać
to repeat powtórzyć
to rest odpoczynek
to return wrócić
to run biegać
to say powiedzieć
to search szukać
to see widzieć
to sell sprzedawać
to send Wyślij
to shoot strzelać
to show pokazać
to sing śpiewać
to sit down Usiądź
to sleep spać
to start początek
to stay pobyt
to stop zatrzymać
to succeed odnieść sukces
to switch off wyłączyć
to take brać
to talk mówić
to taste smak
to think myśleć
to throw rzucać
to touch Dotyk
to try próbować
to turn skręcić
to turn on włączyć
to understand rozumieć
to use używać
to wait czekać
to wake up Budzić
to walk iść
to want chcieć
to wash up zmywanie naczyń
to wear nosić
to win wygrać
to work praca
to write pisać

➡️ More Polish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Polish verbs
list of useful Polish verbs
list of most important Polish verbs
common Polish verbs
most common verbs in Polish
most used verbs in Polish
basic verbs in Polish
most important verbs in Polish
important verbs in Polish
Polish important verbs
Polish most important verbs
100 most common verbs in Polish
100 most used Polish verbs
Commonly Used Polish Verbs
Most Widely Used Polish Verbs
Must-Know Polish Verbs for Beginners