Category: polish vocabulary

The Most Common and Useful Polish Adverbs

100 Most common Polish adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Polish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Polish with their translation in English. Ideal to help you boost your Polish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

TTT

➡️ More Polish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Polish adverbs
list of useful Polish adverbs
list of most important Polish adverbs
common Polish adverbs
most common adverbs in Polish
most used adverbs in Polish
basic adverbs in Polish
most important adverbs in Polish
important adverbs in Polish
Polish important adverbs
Polish most important adverbs
100 most common adverbs in Polish
100 most used Polish adverbs
Commonly Used Polish adverbs
Most Widely Used Polish adverbs
Must-Know Polish adverbs for Beginners

The 100 Most Common Polish Verbs

100 Most common Polish verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Polish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Polish with their translation in English. Ideal to help you boost your Polish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

TTT

➡️ More Polish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Polish verbs
list of useful Polish verbs
list of most important Polish verbs
common Polish verbs
most common verbs in Polish
most used verbs in Polish
basic verbs in Polish
most important verbs in Polish
important verbs in Polish
Polish important verbs
Polish most important verbs
100 most common verbs in Polish
100 most used Polish verbs
Commonly Used Polish Verbs
Most Widely Used Polish Verbs
Must-Know Polish Verbs for Beginners

Basic Polish words for beginners

Basic Polish words for beginners

– Essential words to know –

_

Learn the essentials of Polish easily with this vocabulary list that contains all the most basic words used in Polish, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Polish by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Polish vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

TTT

➡️ More Polish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

Most Common Polish Adjectives List

Most Common Polish Adjectives

– Part 2 –

A complete list of the most useful adjectives in Polish with their translation in English. Ideal to help you develop your vocabulary!

⚠️ List under Construction, there are some mistakes!⚠️

ENGLISH POLISH
main główny
major główny, znaczący
many wiele, dużo
mean skąpy
medical medyczny, lekarski
military wojskowy, militarny
modern  nowoczesny, współczesny
motivated zmotywowany
mysterious tajemniczy
narrow wąski
nasty niemiły, paskudny
national narodowy, państwowy, krajowy
natural naturalny, normalny
near bliski
necessary konieczny
nervous nerwowy
new nowy
next następny
nice miły, przyjemny, ładny
noisy głośny
normal normalny
obvious oczywiste
official oficjalny
old stary
only jedyny
open otwarty
optimist optymista
ordinary zwykły
original oryginał
other inny
painful bolesne
perfect doskonały
personal osobisty, osobowy
physical fizyczny, materialny
pleasant przyjemny
pleased / glad zadowolony
political polityczny
polluted zanieczyszczony
poor biedny, kiepski
popular popularny
positive pozytywny
possible możliwy
powerful potężny
precise precyzyjny
pretentious pretensjonalny
pretty ładny/ładna, piękny/piękna
private osobisty, prywatny
prohibited zakazany
public  publiczny
punctual punktualny
quiet cichy
rare rzadki
ready gotowy, przygotowany
real prawdziwy
realistic realistyczny
recent ostatni, niedawny, najnowszy,  niedawny
recycled przetworzony
regular regularny
relaxing relaksujący
relevant odpowiedni
reliable niezawodny
religious religijny
remote odległy
responsible odpowiedzialny
rich bogaty
right dobry, prawy, właściwy, słuszny
romantic romantyczny
rotten zgniły
sad smutny
safe bezpieczny
salted solony
satisfied zadowolony
satisfying satysfakcjonujący
scary straszny
serious poważny
shallow płytki
sharp  ostry
short krótki
shy nieśmiały
sick chory
significant zauważalny, znaczący, ważny
silent cichy
silly śmieszny negatywnie
similar podobny
simple łatwy, prosty
sincere szczery
single pojedynczy, w stanie wolnym
slim szczupły
slow wolny/powolny
small mały
smiling uśmiechnięty
sociable towarzyski
social społeczny, socjalny
soft  miękki, delikatny
solid solidny
spacious obszerny
special  specjalny, wyjątkowy
specific szczególny
spicy pikantny
splendid znakomity
sporty sportowy
sticky lepki
strange dziwny
strong silny
stubborn uparty
stupid głupi
suitable odpowiedni
super super
superb wspaniały
superficial powierzchowny
superstitious przesądny
sure pewny
surprised zaskoczony
talented utalentowany
tall wysoki
tanned opalony
temporary tymczasowy
terrible okropny
thick gruby
thin cienki, chudy
tight ciasny
time-consuming czsochłonny
tiny malutka
tired zmęczony
tiresome męczący
tiring meczący
together razem
tolerable znośny
tolerant tolerancyjny
toxic toksyczny
traditional tradycyjny
trendy / fashionable modny
triangular trójkątny
true prawdziwy
true_ prawdziwy
typical typowy
ugly brzydki
uncomfortable niewygodny
unfair niesprawiedliwy
unforgettable niezapomniany
unhealthy niezdrowy
unique unikalny
unknown nieznany
unlimited nieograniczony
unlucky pechowy
unpleasant nieprzyjemny
unpredictable nieprzewidywalny
various przeróżny, rozmaity
vast obszerny
vulgar wulgarny
vulnerable wrażliwy
warm  ciepły
weak słaby
weird dziwny
welcoming przyjazny
wet mokry
whole cały
wide szeroki
wild dziki
wonderful wspaniały
worried zmartwiony
wounded zraniony
wrong zły, niewłaściwy
young młody

©Extralanguages.com

100 Most Common Polish Adjectives [+ PDF]

100 Most Common Polish Adjectives [+ PDF]

– Complete Vocabulary List (Part 1) –

A complete list of the most useful adjectives in Polish with their translation in English. Ideal to help you develop your vocabulary!

⚠️ List under Construction, there might be some mistakes! ⚠️

ENGLISH POLISH
able zdolny
a lot, much dużo, bardzo dużo
abnormal nienormalny
alive żywy
amazing czysty, niezwykły
American amerykański
angry / upset zły
annoyed zirytowany
attentive uważny
attractive atrakcyjny
automatic automatyczny
available dostępny
average przeciętny
bad  zły, niedobry
beautiful  piękny, wspaniały, świetny
best najlepszy
better lepszy
big  duży, ważny
bored znudzony
boring nudny
brave odważny
broad szeroki, rozległy
broken złamany
calm spokojny
captivating porywający
central centralny, środkowy, główny
certain pewny, niektórzy, przekonany
charming czarujący
cheap tani
classic klasyczny
clean czysty
clear jasny, przejrzysty, oczywisty, wyraźny
close bliski
closed zamknięty
cold zimny
colourful kolorowy
comfortable wygodny
commercial handlowy
common wspólny, powszechny
compact zwarty
complete kompletny
complex kompleksowy
content treść
convincing przekonująca
correct poprawna
crazy zwariowany
credible wiarygodny
crowded zatłoczony
cultural kulturowy, kulturalny
curious ciekawy
current obecny, aktualny
cute słodki
dangerous niebezpieczny
dark ciemny
dead martwy
deep głęboki
delicious pyszny
democratic demokratyczny
depressed przygnębiony
determined zdeterminowany
different inny, różny
difficult trudny
dirty brudny
disappeared zniknął
disappointed rozczarowany
disgusted obrzydzony
disgusting obrzydliwy
dry suchy
dynamic dynamiczny
early wczesny
easy  łatwy, prosty
ecological ekologiczny
economic ekonomiczny
edible jadalny
effective skuteczny
electrical elektryczny
elegant elegancki
empty pusty
energetic energiczny
enjoyable radosny
entire cały, całkowity
environmental dotyczący środowiska
equivalent odpowiednik
exact dokładny
exasperated zrozpaczony
excellent świetny
exceptional wyjątkowy
excited podekscytowany
exciting ekscytujący
exhausted wyczerpany / wykończony
exhausting wyczerpujący
expensive drogi
fair sprawiedliwy
fake_ fałszywy_
false fałszywy, błędny
famous sławny
far daleki
fast szybki
fat gruby
federal federalny
few niewiele
filled wypełniony
final ostatni, końcowy, ostateczny
financial finansowy
fine cienki, w porządku
first pierwszy
foreign obcy, zagraniczny
fragile kruchy
free  darmowy, bezpłatny, wolny,
frequent częste
friendly przyjazny
full pełny
fun zabawny
funny zabawny/śmieszny
furious wściekły
general ogólny, powszechny, główny
generous hojny
gifted utalentowany
good dobry
great wspaniały, wielki, świetny, znakomity
guilty winny
happy szczęśliwy
hard twardy, trudny
healthy zdrowy
heavy ciężki
high wysoki
historical historyczny
homeless bezdomny
honest szczera
hot gorący
huge olbrzymi, ogromny
human ludzki
hungry głodny
ideal idealny
identical identyczne
idiot idiota
illegal nielegalny
immediate natychmiastowy
important  ważny, istotny
impossible niemożliwe
impressive imponujące
incapable niezdolny
independent niezależny
innocent niewinny
insufficient niewystarczający
inteligent inteligentny
interesting interesujący
international międzynarodowy
irresistible nieodparty
jealous zazdrosny
jobless bezrobotny
kind miły
known  znany, wiadomy
large duży,  wielki, obszerny
last  ostatni
late późny, spóźniony
lazy leniwy
legal legalny, prawny
light Lekki / jasny
likely prawdopodobny
little mały
local lokalny
long długi
loose luźny
loud głośny
lovely śliczny
low niski
lucky szczęśliwy

©Extralanguages.com