Categories
Filipino

The Most Common and Useful Filipino Adverbs

100 Most common Filipino adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Filipino language? Hereโ€™s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Filipino with their translation in English. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
about tungkol sa
absolutely ganap
accidentally hindi sinasadya
actively aktibo
after pagkatapos
almost halos
also din
always palagi
anytime kahit kailan
anywhere kahit saan
apparently parang
approximately humigit-kumulang
around sa paligid
automatically awtomatiko
barely bahagya
blindness pagkabulag
briefly sa madaling sabi
calmly mahinahon
carefully maingat
cautiously maingat
certainly tiyak
clearly malinaw
comfortably kumportable
commonly karaniwan
completely ganap
constantly tuloy-tuloy
correctly tama
courageously buong tapang
curiously nagtataka
currently kasalukuyan
deliberately sadyang
delicately maselan
desperately desperado
easily madali
elsewhere sa ibang lugar
enormously napakalaki
enough tama na
everywhere kahit saan
exactly eksakto
exceptionally pambihira
extremely lubhang
finally sa wakas
formerly dati
fortunately sa kabutihang-palad
frankly tapat
freely malaya
hard mahirap
here dito
honestly sa totoo lang
immediately kaagad
inside sa loob
lately kani-kanina lang
long mahaba
loudly malakas
more higit pa
mysteriously mahiwaga
naturally natural
needlessly hindi kailangan
never hindi kailanman
normally karaniwan
now ngayon
nowhere wala kahit saan
obviously malinaw naman
often madalas
only lamang
otherwise kung hindi
outside sa labas
patiently matiyaga
perfectly ganap
perhaps marahil
personally sa personal
probably malamang
quickly mabilis
quietly tahimik
randomly nang random
rarely bihira
really talaga
repeatedly paulit-ulit
right away kaagad
separately magkahiwalay
seriously seryoso
significantly makabuluhang
silently tahimik
simply lamang
slightly bahagya
slowly dahan-dahan
sometimes minsan
somewhere sa isang lugar
soon malapit na
standing nakatayo
still pa rin
strangely kakaiba
strictly mahigpit
strongly malakas
stupidly katangahan
suddenly bigla
surprisingly nakakagulat
then pagkatapos
there doon
together magkasama
unfortunately sa kasamaang palad
upside down baliktad
usually kadalasan
very napaka
well mabuti
wrongly mali

โžก๏ธ More Filipino vocabulary lists:

 

ยฉExtralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Filipino adverbs
list of useful Filipino adverbs
list of most important Filipino adverbs
common Filipino adverbs
most common adverbs in Filipino
most used adverbs in Filipino
basic adverbs in Filipino
most important adverbs in Filipino
important adverbs in Filipino
Filipino important adverbs
Filipino most important adverbs
100 most common adverbs in Filipino
100 most used Filipino adverbs
Commonly Used Filipino adverbs
Most Widely Used Filipino adverbs
Must-Know Filipino adverbs for Beginners