Categories
Filipino

Filipino Vocabulary List • Colors and shapes

Filipino Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Filipino with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
THE COLORS ANG MGA KULAY
a color isang kulay
white puti
black itim
gray kulay-abo
yellow dilaw
orange kulay kahel
green berde
blue bughaw
red pula
brown kayumanggi
beige murang kayumanggi
purple lila
mauve mauve
pink kulay rosas
dark madilim
golden ginto
silver pilak
THE SHAPES ANG MGA HUGI
a pyramid isang pyramid
a square isang parisukat
a circle isang bilog
a triangle isang tatsulok
a rectangle isang parihaba
a star isang bituin
a line isang linya
an arrow isang palaso
a heart isang puso
a crescent isang gasuklay

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Filipino

Essential Filipino Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Filipino Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Filipino with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
DAYS OF THE WEEK MGA ARAW NG LINGGO
Monday Lunes
Tuesday Martes
Wednesday Miyerkules
Thursday Huwebes
Friday Biyernes
Saturday Sabado
Sunday Linggo
THE MONTHS ANG MGA BULAN
January Enero
February Pebrero
March Marso
April Abril
May May
June Hunyo
July Hulyo
August Agosto
September Setyembre
October Oktubre
November Nobyembre
December Disyembre
THE SEASONS ANG MGA PANAHON
Spring tagsibol
Summer Tag-init
Autumn taglagas
Winter Taglamig
WHEN ? KAILAN ?
before dati
after pagkatapos
soon malapit na
this month sa buwang ito
this year ngayong taon
this week ngayong linggo
from time to time paminsan-minsan
already na
today ngayon
tomorrow bukas
yesterday kahapon
last night kagabi
the day before yesterday ang araw bago kahapon
a long time ago matagal na panahon
a week ago isang linggo na ang nakalipas
never hindi kailanman
next year sa susunod na taon
next time sa susunod
next week susunod na linggo
next month susunod na buwan
last year noong nakaraang taon
last month noong nakaraang buwan
last week nakaraang linggo
in the morning sa umaga
in the afternoon sa hapon
in the evening sa gabi
the day ang araw
now ngayon
later mamaya
immediately kaagad
sometimes minsan
rarely bihira
recently kamakailan lang
frequently madalas
often madalas
very often madalas
slowly dahan dahan
quickly mabilis
late huli na
early maaga
always palagi
every day araw-araw
right away kaagad
all the time sa lahat ng oras
all day long buong araw
a holiday bakasyon
a month isang buwan
a year isang taon
an hour isang oras
a minute isang minuto
a week isang linggo

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Filipino

Learn Filipino Vocabulary • Travel and tourism

Filipino Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Filipino with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
travel paglalakbay
tourism turismo
a hotel isang hotel
on time tamang oras
late huli na
the airport ang paliparan
landing landing
take-off tangalin
the air conditioning ang air conditioning
the distance ang distansya
the customs ang mga kaugalian
the border ang hangganan
the train station ang istasyon ng tren
the bus station ang istasyon ng bus
a ticket isang tiket
the reception ang pagtanggap
the reservation ang reserbasyon
the road ang kalsada
a highway isang highway
the plane ang eroplano
by plane sa pamamagitan ng eroplano
the bus ang bus
the taxi ang taxi
the train ang tren
the car ang kotse
a helicopter isang helicopter
the sign ang senyales
the parking lot ang parking lot
the passport ang pasaporte
the seat ang upuan
the toilet ang palikuran
the sunglasses ang salaming pang-araw
a key susi
a camera isang kamera
one way ticket one way ticket
a return ticket isang return ticket
a ticket office isang ticket office
an accommodation isang tirahan
a pillow isang unan
a blanket isang kumot
a sleeping bag isang sleeping bag
a luggage isang bagahe
a bag isang bag
a backpack isang backpack
an information isang impormasyon
a tourist isang turista
a vaccine isang bakuna
an insurance isang insurance
a postcard isang postcard
an itinerary isang itinerary
a destination isang destinasyon
a flashlight isang flashlight
an electrical outlet isang saksakan ng kuryente
a tent isang tolda
a suitcase isang maleta
to visit bisitahin
to travel maglakbay
to rent umupa
to leave para umalis
to cancel upang kanselahin
to cancel a reservation upang kanselahin ang isang reserbasyon
to photograph kuhanan ng larawan
the wind ang hangin
the snow ang niyebe
the rain ang ulan
the storm ang bagyo
the sun ang araw
the sea ang dagat
a mountain isang bundok
a lake isang lawa
a national park isang pambansang parke
a country isang bansa
a forest isang kagubatan
a cave isang kuweba
an island isang isla
a beach isang beach
the nature ang kalikasan
the landscape ang tanawin
sun cream cream sa araw
a towel isang tuwalya

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Filipino

Useful Filipino Vocabulary – Contrary Words

Learn Filipino Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Filipino with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
young bata pa
old luma
empty walang laman
full puno na
vertical patayo
horizontal pahalang
useful kapaki-pakinabang
useless walang silbi
a city isang lungsod
a village isang nayon
a question isang tanong
an answer isang sagot
sad malungkot
happy masaya
all lahat
nothing wala
a teacher isang guro
a student isang mag-aaral
early maaga
late huli na
open bukas
closed sarado
first una
last huli
secure ligtas
dangerous mapanganib
near malapit
far malayo
sugar asukal
salt asin
dry tuyo
wet basa
often madalas
rarely bihira
always palagi
never hindi kailanman
same pareho
different magkaiba
dirty marumi
clean malinis
the evening ang gabi
the morning ang umaga
small maliit
large malaki
rich mayaman
poor mahirap
the ceiling ang kisame
the floor ang sahig
animal hayop
human tao
guilty nagkasala
innocent inosente
here dito
there doon
hunger gutom
the thirst ang pagkauhaw
the sun ang araw
the moon ang buwan
the sister ang kapatid na babae
the brother ang kapatid
slow mabagal
fast mabilis
before dati
after pagkatapos
heavy mabigat
light liwanag
old luma
new bago
easy madali
difficult mahirap
start simulan
finish tapusin
friend kaibigan
enemy kaaway
yesterday kahapon
tomorrow bukas
cold malamig
hot mainit
right tama
left umalis
a woman isang babae
a man isang lalaki
inside sa loob
outside sa labas
strong malakas
weak mahina
soft malambot
hard mahirap
a lot marami
a little kaunti
up pataas
down pababa
exactly eksakto
probably malamang
married may asawa
single walang asawa
noisy maingay
quiet tahimik
complicated magulo
simple simple lang
now ngayon
later mamaya
long mahaba
short maikli
interesting kawili-wili
boring nakakatamad
normal normal
strange kakaiba
outside sa labas
inside sa loob
the entrance ang pasukan
the exit ang labasan
white puti
black itim
expensive mahal
cheap mura
USEFUL VERBS
to walk maglakad
to run tumakbo
to attach ikabit
to detach para maghiwalay
to go up para umakyat
to go down para bumaba
to increase dagdagan
to decrease upang mabawasan
to stop para huminto
to continue upang magpatuloy
to take off para mag-alis
to land para mapunta
to put on ilagay sa
to remove para tanggalin
to move forward upang sumulong
to move back para bumalik
to forget kalimutan
to remember para maalala
to show ipakita
to hide magtago
to save isalba
to spend gumastos
to build magtayo
to destroy upang sirain
to arrive dumating
to leave para umalis
to enter para pumasok
to go out lumabas
to laugh tumawa
to cry para umiyak
to sell ibenta
to buy bilhin
to break baliin
to repair ayusin
to lend magpahiram
to borrow manghiram
to earn para kumita
to lose mawala
to slow down bumagal
to speed up upang pabilisin
to search upang maghanap
to find hanapin
to pull upang hilahin
to push para itulak
to take para kunin
to give magbigay
to wake up para magising
to fall asleep upang makatulog
to hold hawakan
to let go para bitawan
to turn on upang i-on
to turn off para patayin
to sell ibenta
to buy bilhin
to send ipadala
to receive upang makatanggap

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Filipino

Filipino Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Filipino Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Filipino with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
the head ang ulo
the face ang mukha
the mouth ang bibig
the throat ang lalamunan
the cheek pisngi
the tongue ang dila
the lips ang mga labi
the jaw ang panga
the neck ang leeg
the forehead ang noo
the chin ang baba
the nose ang ilong
the hair ang buhok
the eyes ang mga mata
a tooth isang ngipin
the hair ang buhok
an ear isang tainga
a mustache isang bigote
a beard isang balbas
the skin ang balat
the shoulder ang balikat
the forearm ang bisig
the wrist pulso
an arm isang braso
the arms ang mga braso
the elbow ang siko
a hand ang kamay
a thumb isang hinlalaki
the fingers ang mga daliri
the belly ang tiyan
the chest ang dibdib
the back ang likod
the breasts ang mga suso
the buttocks ang puwitan
the foot ang paa
the heel ang sakong
the knee ang tuhod
the leg ang binti
the thigh ang hita
a toe isang daliri ng paa
the stomach ang tiyan
the brain ang utak
the lungs ang baga
the skeleton ang kalansay
a bone isang buto
the skull ang bungo
a muscle isang kalamnan

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Filipino

Filipino Vocabulary for Beginners: The city and public places

Filipino Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Filipino with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
a city isang lungsod
the suburbs ang mga suburb
the capital ang kapital
the crowd ang daming tao
the police ang pulis
the pollution ang polusyon
the firemen ang mga bumbero
the toilets ang mga palikuran
clean malinis
dirty marumi
safe ligtas
quiet tahimik
an apartment isang apartment
a bus stop isang bus stop
a bar isang bar
a post office isang post office
a shopping center isang shopping center
a city center isang sentro ng lungsod
a castle isang kastilyo
a cemetery isang sementeryo
a cinema isang sinehan
a police station isang istasyon ng pulis
a dentist isang dentista
an atm isang atm
a traffic jam isang traffic jam
a garage isang garahe
a skyscraper nagtatayugang mga gusali
a hospital isang ospital
a hotel isang hotel
a building isang gusali
an apartment isang apartment
a store isang tindahan
a market isang palengke
a doctor isang doktor
a subway isang subway
a monument isang monumento
a museum isang museo
a park isang parke
a parking lot isang parking lot
a bridge isang tulay
a neighborhood isang kapitbahayan
a restaurant isang kainan
a stadium isang stadium
a supermarket isang supermarket
a theater isang teatro
a sidewalk isang bangketa
a village isang nayon
a neighbor isang kapitbahay
a zoo isang zoo
a bank isang bangko
a library isang aklatan
a cathedral isang katedral
a school isang paaralan
a church isang simbahan
a queue isang pila
a fountain isang fountain
a train station isang istasyon ng tren
a bus station isang istasyon ng bus
a bookstore isang bookstore
a mosque isang mosque
a pharmacy isang botika
a swimming pool isang swimming pool
a bicycle path isang daanan ng bisikleta
a pedestrian street isang pedestrian street
a street isang kalye
a main street isang pangunahing kalye
an alley isang eskinita
an avenue isang abenida
a highway isang highway
a gas station isang gasolinahan
a statue isang istatwa
a synagogue isang sinagoga
a university isang unibersidad
a factory isang pabrika
a garbage can isang basurahan
a prison ang preso

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Filipino

Basic Filipino Vocabulary: Family and friends

Filipino Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Filipino with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
the great-grandfather ang lolo sa tuhod
the great grandmother ang dakilang lola
the grandfather ang lolo
the grandmother ang lola
the grandson ang apo
the granddaughter ang apo
the grandchildren ang mga apo
the father ang ama
the mother ang ina
the parents ang mga magulang
the child ang bata
the children ang mga bata
the son ang anak na lalaki
the daughter ang anak na babae
a baby isang sanggol
a teenager isang tinedyer
the adults ang mga matatanda
the brother ang kuya
the sister ang kapatid na babae
half-brother kapatid sa ama
half-sister kapatid sa ina
a twin isang kambal
the uncle ang tito
the aunt ang tita
the cousin ang pinsan
the cousin ang pinsan
the nephew ang pamangkin
the niece ang pamangkin
a friend isang kaibigan
the boyfriend ang boyfriend
the girlfriend ang girlfriend
the fiancé ang nobyo
the groom ang groom
the husband ang asawa
the wife ang asawa
the parents-in-law ang mga biyenan
father-in-law biyenan na lalaki
the mother-in-law ang biyenan
the brother-in-law ang bayaw
the sister-in-law ang hipag ng hipag
the son-in-law ang manugang na lalaki
the daughter-in-law ang manugang na babae
a family member isang miyembro ng pamilya
adopted ampon na
only son bugtong na anak

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Filipino

The Most Common Adjectives in Filipino

100 Most common Filipino adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Filipino with their translation in English. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
a lot marami
accurate tumpak
bad masama
beautiful maganda
big malaki
boring nakakatamad
brave matapang
broken sira
clumsy malamya
cold malamig
colorful makulay
comfortable komportable
complicated magulo
crazy baliw
curious mausisa
cute ang cute
dangerous mapanganib
dark madilim
dead patay
deep malalim
delicious masarap
different magkaiba
dirty marumi
disgusting nakasusuklam
dry tuyo
easy madali
edible nakakain
effective epektibo
elegant matikas
empty walang laman
excellent mahusay
excited nasasabik
exciting kapana-panabik
famous sikat
far malayo
fast mabilis
first una
forbidden bawal
friendly palakaibigan
full puno na
fun masaya
funny nakakatawa
good mabuti
great malaki
heavy mabigat
high mataas
honest tapat
huge malaki
immediate kaagad
important mahalaga
impossible imposible
incredible hindi kapani-paniwala
innocent inosente
intelligent matalino
interesting kawili-wili
international internasyonal
jealous nagseselos
lazy tamad
legal legal
long mahaba
many marami
mysterious mahiwaga
narrow makitid
necessary kailangan
new bago
nice maganda
noisy maingay
official opisyal
old luma
open bukas
ordinary karaniwan
passionate madamdamin
patient pasyente
perfect perpekto
polluted polluted
poor mahirap
popular sikat
possible maaari
powerful makapangyarihan
precious mahalaga
quiet tahimik
rare bihira
rich mayaman
romantic romantiko
rotten bulok
sad malungkot
scary nakakatakot
set itakda
short maikli
shy nahihiya
sick may sakit
silent tahimik
similar katulad
simple simple lang
slow mabagal
small maliit
solid solid
special espesyal
strange kakaiba
strong malakas
stubborn matigas ang ulo
sympathetic nakikiramay
tedious nakakapagod
thick makapal
thin manipis
tiny maliit
tired pagod
traditional tradisyonal
unique kakaiba
warm mainit-init
weak mahina
weird kakaiba
wet basa
worst pinakamasama
young bata pa

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Filipino adjectives
list of useful Filipino adjectives
list of most important Filipino adjectives
common Filipino adjectives
most common adjectives in Filipino
most used adjectives in Filipino
basic adjectives in Filipino
most important adjectives in Filipino
important adjectives in Filipino
Filipino important adjectives
Filipino most important adjectives
100 most common adjectives in Filipino
100 most used Filipino adjectives
Commonly Used Filipino adjectives
Most Widely Used Filipino adjectives
Must-Know Filipino adjectives for Beginners

Categories
Filipino

The Most Common and Useful Filipino Adverbs

100 Most common Filipino adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Filipino language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Filipino with their translation in English. Ideal to help you boost your Filipino vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
about tungkol sa
absolutely ganap
accidentally hindi sinasadya
actively aktibo
after pagkatapos
almost halos
also din
always palagi
anytime kahit kailan
anywhere kahit saan
apparently parang
approximately humigit-kumulang
around sa paligid
automatically awtomatiko
barely bahagya
blindness pagkabulag
briefly sa madaling sabi
calmly mahinahon
carefully maingat
cautiously maingat
certainly tiyak
clearly malinaw
comfortably kumportable
commonly karaniwan
completely ganap
constantly tuloy-tuloy
correctly tama
courageously buong tapang
curiously nagtataka
currently kasalukuyan
deliberately sadyang
delicately maselan
desperately desperado
easily madali
elsewhere sa ibang lugar
enormously napakalaki
enough tama na
everywhere kahit saan
exactly eksakto
exceptionally pambihira
extremely lubhang
finally sa wakas
formerly dati
fortunately sa kabutihang-palad
frankly tapat
freely malaya
hard mahirap
here dito
honestly sa totoo lang
immediately kaagad
inside sa loob
lately kani-kanina lang
long mahaba
loudly malakas
more higit pa
mysteriously mahiwaga
naturally natural
needlessly hindi kailangan
never hindi kailanman
normally karaniwan
now ngayon
nowhere wala kahit saan
obviously malinaw naman
often madalas
only lamang
otherwise kung hindi
outside sa labas
patiently matiyaga
perfectly ganap
perhaps marahil
personally sa personal
probably malamang
quickly mabilis
quietly tahimik
randomly nang random
rarely bihira
really talaga
repeatedly paulit-ulit
right away kaagad
separately magkahiwalay
seriously seryoso
significantly makabuluhang
silently tahimik
simply lamang
slightly bahagya
slowly dahan-dahan
sometimes minsan
somewhere sa isang lugar
soon malapit na
standing nakatayo
still pa rin
strangely kakaiba
strictly mahigpit
strongly malakas
stupidly katangahan
suddenly bigla
surprisingly nakakagulat
then pagkatapos
there doon
together magkasama
unfortunately sa kasamaang palad
upside down baliktad
usually kadalasan
very napaka
well mabuti
wrongly mali

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Filipino adverbs
list of useful Filipino adverbs
list of most important Filipino adverbs
common Filipino adverbs
most common adverbs in Filipino
most used adverbs in Filipino
basic adverbs in Filipino
most important adverbs in Filipino
important adverbs in Filipino
Filipino important adverbs
Filipino most important adverbs
100 most common adverbs in Filipino
100 most used Filipino adverbs
Commonly Used Filipino adverbs
Most Widely Used Filipino adverbs
Must-Know Filipino adverbs for Beginners

Categories
Filipino

Learn Basic Filipino | Greetings and Introductions

Filipino Greetings and Introductions

– Essential words and phrases to know –

_

Learn the essentials of Filipino easily with this vocabulary list that contains all the most basic words and phrases used in Filipino for greetings and Introductions, with their english translations. If you’re a beginner, it will come in handy to review or learn Filipino by yourself before traveling, or if you want to enrich and improve your Filipino vocabulary to better express yourself in writing and speaking!

Do you spot any errors or want to add a vocabulary word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FILIPINO
Hello Kamusta
Good morning! Magandang umaga!
Good afternoon! Magandang hapon!
Hi Hi
Good evening Magandang gabi
Good night Magandang gabi
Sleep well Matulog ka ng maayos
How are you? Kumusta ka?
I’m fine, thank you. Okay lang ako, salamat.
How about you? ikaw naman?
Nice to meet you. Ikinagagalak kitang makilala.
Nice to meet you too. Kinagagalak kong makilala ka rin.
Likewise Ganun din
It’s good to see you. Masaya akong makita ka.
Nice to see you again. Nagagalak akong makita kitang muli.
Pleased to meet you. Ikinagagalak kitang makilala.
How nice to see you! kay gandang makita ka!
What’s up? anong meron?
What brings you here? Ano ang nagdala sa iyo rito?
When you’re leaving
Goodbye Paalam
I hope we’ll meet again. sana magkita ulit tayo.
I’ve got to go. Kailangan ko ng umalis.
It was good meeting you. It was good meeting you.
It was great seeing you again. Napakasaya na makita kang muli.
It was great to catch up! Ang galing makahabol!
See you again sometime. Magkita ulit tayo minsan.
See you in the morning Kita tayo sa umaga
See you later See you later
See you soon Hanggang sa muli
See you tomorrow Kita tayo bukas
See you tonight See you tonight
Sleep well Matulog ka ng maayos
Take care. Ingat.
Other greetings
Bless you Pagpalain ka
Cheers! Cheers!
Farewell Paalam
Good luck! Good luck!
Talk to you soon Kausapin kita
Welcome Maligayang pagdating
Well done! Magaling!

➡️ More Filipino vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites