Categories
Afrikaans

Learn Afrikaans Vocabulary: Contrary words

Learn Afrikaans Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Hereโ€™s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
young jonk
old oud
empty leeg
full vol
vertical vertikaal
horizontal horisontaal
useful nuttig
useless nutteloos
a city n stad
a village n dorp
a question n vraag
an answer n antwoord
sad hartseer
happy gelukkig
all almal
nothing niks
a teacher n onderwyser
a student n student
early vroeg
late laat
open oopmaak
closed gesluit
first eers
last laaste
secure veilig
dangerous gevaarlik
near naby
far ver
sugar suiker
salt sout
dry droog
wet nat
often dikwels
rarely selde
always altyd
never nooit
same dieselfde
different anders
dirty vuil
clean skoon
the evening die aand
the morning die oggend
small klein
large groot
rich ryk
poor arm
the ceiling die plafon
the floor die vloer
animal dier
human mens
guilty skuldig
innocent onskuldig
here hier
there daar
hunger honger
the thirst die dors
the sun die son
the moon die maan
the sister die suster
the brother die broer
slow stadig
fast vinnig
before voor
after na
heavy swaar
light lig
old oud
new nuut
easy maklik
difficult moeilik
start begin
finish klaarmaak
friend vriend
enemy vyand
yesterday gister
tomorrow mรดre
cold koud
hot warm
right reg
left links
a woman n vrou
a man n man
inside binne
outside buite
strong sterk
weak swak
soft sag
hard hard
a lot baie
a little n bietjie
up op
down af
exactly presies
probably waarskynlik
married getroud
single enkellopend
noisy raserig
quiet stil
complicated ingewikkeld
simple eenvoudig
now nou
later later
long lank
short kort
interesting interessant
boring vervelig
normal normaal
strange vreemde
outside buite
inside binne
the entrance die ingang
the exit die uitgang
white wit
black swart
expensive duur
cheap goedkoop
USEFUL VERBS
to walk te loop
to run om te hardloop
to attach om aan te heg
to detach los te maak
to go up om op te gaan
to go down om onder te gaan
to increase om te verhoog
to decrease om te verminder
to stop te stop
to continue om voort te gaan
to take off opstyg
to land te land
to put on aan te trek
to remove te verwyder
to move forward om vorentoe te beweeg
to move back om terug te beweeg
to forget om te vergeet
to remember onthou
to show om te wys
to hide om weg te steek
to save om te spaar
to spend om te spandeer
to build om te bou
to destroy om te vernietig
to arrive om te arriveer
to leave om te verlaat
to enter in te gaan
to go out om uit te gaan
to laugh om te lag
to cry om te huil
to sell te verkoop
to buy te koop
to break om te breek
to repair herstel
to lend te leen
to borrow te leen
to earn te verdien
to lose om te verloor
to slow down om stadiger te gaan
to speed up te versnel
to search om te soek
to find te vind
to pull te trek
to push te druk
to take te neem
to give om te gee
to wake up wakker te word
to fall asleep om aan die slaap te raak
to hold te hou
to let go om te laat gaan
to turn on om aan te sit
to turn off om af te sit
to sell te verkoop
to buy te koop
to send te stuur
to receive te ontvang

โžก๏ธ More Afrikaans vocabulary lists:

 

ยฉExtralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: