Categories
Afrikaans

Afrikaans Vocabulary List: Colors and shapes

Afrikaans Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
THE COLORS DIE KLEURE
a color n kleur
white wit
black swart
gray grys
yellow geel
orange oranje
green groen
blue blou
red rooi
brown bruin
beige beige
purple pers
mauve mauve
pink pienk
dark donker
golden goue
silver silwer
THE SHAPES DIE VORMS
a pyramid n piramide
a square n vierkant
a circle n sirkel
a triangle n driehoek
a rectangle n reghoek
a star n ster
a line n lyn
an arrow n pyl
a heart n hart
a crescent n halfmaan

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Afrikaans

Learn Afrikaans Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Afrikaans Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
DAYS OF THE WEEK DAE VAN DIE WEEK
Monday Maandag
Tuesday Dinsdag
Wednesday Woensdag
Thursday Donderdag
Friday Vrydag
Saturday Saterdag
Sunday Sondag
THE MONTHS DIE MAANDE
January Januarie
February Februarie
March Maart
April April
May Mei
June Junie
July Julie
August Augustus
September September
October Oktober
November November
December Desember
THE SEASONS DIE SEISOENE
Spring Lente
Summer Somer
Autumn Herfs
Winter Winter
WHEN ? WANNEER?
before voor
after na
soon gou
this month hierdie maand
this year hierdie jaar
this week hierdie week
from time to time van tyd tot tyd
already reeds
today vandag
tomorrow môre
yesterday gister
last night gisteraand
the day before yesterday die vorige dag
a long time ago lank gelede
a week ago n week gelede
never nooit
next year volgende jaar
next time volgende keer
next week volgende week
next month volgende maand
last year verlede jaar
last month verlede maand
last week verlede week
in the morning in die oggend
in the afternoon in die namiddag
in the evening in die aand
the day die dag
now nou
later later
immediately onmiddellik
sometimes soms
rarely selde
recently onlangs
frequently dikwels
often dikwels
very often baie dikwels
slowly stadig
quickly vinnig
late laat
early vroeë
always altyd
every day elke dag
right away nou dadelik
all the time die hele tyd
all day long die hele dag lank
a holiday n vakansie
a month n maand
a year n jaar
an hour n uur
a minute n minuut
a week n week

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Afrikaans

Useful Afrikaans Vocabulary: Travel and tourism

Afrikaans Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
travel reis
tourism toerisme
a hotel n hotel
on time betyds
late laat
the airport die lughawe
landing landing
take-off opstyg
the air conditioning die lugversorging
the distance die afstand
the customs die doeane
the border die grens
the train station die treinstasie
the bus station die busstasie
a ticket n kaartjie
the reception die onthaal
the reservation die bespreking
the road die pad
a highway n snelweg
the plane die vliegtuig
by plane met die vliegtuig
the bus die bus
the taxi die taxi
the train die trein
the car die motor
a helicopter n helikopter
the sign die teken
the parking lot die parkeerterrein
the passport die paspoort
the seat die sitplek
the toilet die toilet
the sunglasses die sonbril
a key n sleutel
a camera n kamera
one way ticket eenrigting kaartjie
a return ticket n retoerkaartjie
a ticket office n kaartjiekantoor
an accommodation n akkommodasie
a pillow n kussing
a blanket n kombers
a sleeping bag n slaapsak
a luggage n bagasie
a bag n sak
a backpack n rugsak
an information n inligting
a tourist n toeris
a vaccine n entstof
an insurance n versekering
a postcard n poskaart
an itinerary n reisplan
a destination n bestemming
a flashlight n flitslig
an electrical outlet n elektriese aansluiting
a tent n tent
a suitcase n tas
to visit om te besoek
to travel om te reis
to rent te huur
to leave om te gaan
to cancel om te kanselleer
to cancel a reservation om ‘n bespreking te kanselleer
to photograph om te fotografeer
the wind die wind
the snow die sneeu
the rain die reën
the storm die storm
the sun die son
the sea die see
a mountain n berg
a lake n meer
a national park n nasionale park
a country n land
a forest n bos
a cave n grot
an island n eiland
a beach n strand
the nature die natuur
the landscape die landskap
sun cream son room
a towel n handdoek

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Afrikaans

Learn Afrikaans Vocabulary: Contrary words

Learn Afrikaans Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
young jonk
old oud
empty leeg
full vol
vertical vertikaal
horizontal horisontaal
useful nuttig
useless nutteloos
a city n stad
a village n dorp
a question n vraag
an answer n antwoord
sad hartseer
happy gelukkig
all almal
nothing niks
a teacher n onderwyser
a student n student
early vroeg
late laat
open oopmaak
closed gesluit
first eers
last laaste
secure veilig
dangerous gevaarlik
near naby
far ver
sugar suiker
salt sout
dry droog
wet nat
often dikwels
rarely selde
always altyd
never nooit
same dieselfde
different anders
dirty vuil
clean skoon
the evening die aand
the morning die oggend
small klein
large groot
rich ryk
poor arm
the ceiling die plafon
the floor die vloer
animal dier
human mens
guilty skuldig
innocent onskuldig
here hier
there daar
hunger honger
the thirst die dors
the sun die son
the moon die maan
the sister die suster
the brother die broer
slow stadig
fast vinnig
before voor
after na
heavy swaar
light lig
old oud
new nuut
easy maklik
difficult moeilik
start begin
finish klaarmaak
friend vriend
enemy vyand
yesterday gister
tomorrow môre
cold koud
hot warm
right reg
left links
a woman n vrou
a man n man
inside binne
outside buite
strong sterk
weak swak
soft sag
hard hard
a lot baie
a little n bietjie
up op
down af
exactly presies
probably waarskynlik
married getroud
single enkellopend
noisy raserig
quiet stil
complicated ingewikkeld
simple eenvoudig
now nou
later later
long lank
short kort
interesting interessant
boring vervelig
normal normaal
strange vreemde
outside buite
inside binne
the entrance die ingang
the exit die uitgang
white wit
black swart
expensive duur
cheap goedkoop
USEFUL VERBS
to walk te loop
to run om te hardloop
to attach om aan te heg
to detach los te maak
to go up om op te gaan
to go down om onder te gaan
to increase om te verhoog
to decrease om te verminder
to stop te stop
to continue om voort te gaan
to take off opstyg
to land te land
to put on aan te trek
to remove te verwyder
to move forward om vorentoe te beweeg
to move back om terug te beweeg
to forget om te vergeet
to remember onthou
to show om te wys
to hide om weg te steek
to save om te spaar
to spend om te spandeer
to build om te bou
to destroy om te vernietig
to arrive om te arriveer
to leave om te verlaat
to enter in te gaan
to go out om uit te gaan
to laugh om te lag
to cry om te huil
to sell te verkoop
to buy te koop
to break om te breek
to repair herstel
to lend te leen
to borrow te leen
to earn te verdien
to lose om te verloor
to slow down om stadiger te gaan
to speed up te versnel
to search om te soek
to find te vind
to pull te trek
to push te druk
to take te neem
to give om te gee
to wake up wakker te word
to fall asleep om aan die slaap te raak
to hold te hou
to let go om te laat gaan
to turn on om aan te sit
to turn off om af te sit
to sell te verkoop
to buy te koop
to send te stuur
to receive te ontvang

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Afrikaans

Learn Afrikaans Vocabulary: The human body, head and face

Afrikaans Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
the head die kop
the face die gesig
the mouth die mond
the throat die keel
the cheek die wang
the tongue die tong
the lips die lippe
the jaw die kakebeen
the neck die nek
the forehead die voorkop
the chin die ken
the nose die neus
the hair die hare
the eyes die oë
a tooth n tand
the hair die hare
an ear n oor
a mustache n snor
a beard n baard
the skin die vel
the shoulder die skouer
the forearm die voorarm
the wrist die pols
an arm n arm
the arms die arms
the elbow die elmboog
a hand n hand
a thumb n duim
the fingers die vingers
the belly die maag
the chest die bors
the back die rug
the breasts die borste
the buttocks die boude
the foot die voet
the heel die hakskeen
the knee die knie
the leg die been
the thigh die dy
a toe n toon
the stomach die maag
the brain die brein
the lungs die longe
the skeleton die skelet
a bone n been
the skull die skedel
a muscle n spier

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Afrikaans

Learn Afrikaans Vocabulary: The city and public places

Afrikaans Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
a city n stad
the suburbs die voorstede
the capital die hoofstad
the crowd die skare
the police die polisie
the pollution die besoedeling
the firemen die brandweermanne
the toilets die toilette
clean skoon
dirty vuil
safe veilig
quiet stil
an apartment n woonstel
a bus stop n bushalte
a bar n kroeg
a post office n poskantoor
a shopping center n winkelsentrum
a city center n middestad
a castle n kasteel
a cemetery n begraafplaas
a cinema n bioskoop
a police station n polisiestasie
a dentist n tandarts
an atm n otm
a traffic jam n verkeersknoop
a garage n motorhuis
a skyscraper n wolkekrabber
a hospital n hospitaal
a hotel n hotel
a building n gebou
an apartment n woonstel
a store n winkel
a market n mark
a doctor n dokter
a subway n moltrein
a monument n monument
a museum n museum
a park n park
a parking lot n parkeerterrein
a bridge n brug
a neighborhood n woonbuurt
a restaurant n restaurant
a stadium n stadion
a supermarket n supermark
a theater n teater
a sidewalk n sypaadjie
a village n dorp
a neighbor n buurman
a zoo n dieretuin
a bank n bank
a library n biblioteek
a cathedral n katedraal
a school n skool
a church n kerk
a queue n tou
a fountain n fontein
a train station n treinstasie
a bus station n busstasie
a bookstore n boekwinkel
a mosque n moskee
a pharmacy n apteek
a swimming pool n swembad
a bicycle path n fietspad
a pedestrian street n voetgangerstraat
a street n straat
a main street n hoofstraat
an alley n stegie
an avenue n laan
a highway n snelweg
a gas station n vulstasie
a statue n standbeeld
a synagogue n sinagoge
a university n universiteit
a factory n fabriek
a garbage can n vullisblik
a prison n tronk

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Afrikaans

Learn Afrikaans Vocabulary: Family and friends

Afrikaans Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Afrikaans with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
the great-grandfather die oupagrootjie
the great grandmother die oumagrootjie
the grandfather die oupa
the grandmother die ouma
the grandson die kleinseun
the granddaughter die kleindogter
the grandchildren die kleinkinders
the father die vader
the mother die ma
the parents die ouers
the child die kind
the children die kinders
the son die seun
the daughter die dogter
a baby n baba
a teenager n tiener
the adults die volwassenes
the brother die broer
the sister die suster
half-brother halfbroer
half-sister halfsuster
a twin n tweeling
the uncle die oom
the aunt die tannie
the cousin die neef
the cousin die neef
the nephew die neef
the niece die niggie
a friend ’n vriend
the boyfriend die kêrel
the girlfriend die vriendin
the fiancé die verloofde
the groom die bruidegom
the husband die man
the wife die vrou
the parents-in-law die skoonouers
father-in-law skoonpa
the mother-in-law die skoonma
the brother-in-law die swaer
the sister-in-law die skoonsuster
the son-in-law die skoonseun
the daughter-in-law die skoondogter
a family member n familielid
adopted aangeneem
only son enigste seun

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Afrikaans

The most useful adjectives in Afrikaans

100 Most common Afrikaans adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Afrikaans with their translation in English. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
a lot baie
accurate akkuraat
bad sleg
beautiful pragtige
big groot
boring vervelig
brave dapper
broken stukkend
clumsy lomp
cold koud
colorful kleurvol
comfortable gemaklik
complicated ingewikkeld
crazy gek
curious nuuskierig
cute oulik
dangerous gevaarlik
dark donker
dead dood
deep diep
delicious heerlik
different anders
dirty vuil
disgusting walglik
dry droog
easy maklik
edible eetbaar
effective effektief
elegant elegant
empty leeg
excellent uitstekend
excited opgewonde
exciting opwindende
famous beroemde
far ver
fast vinnig
first eers
forbidden verbode
friendly vriendelik
full vol
fun pret
funny snaaks
good goed
great puik
heavy swaar
high hoog
honest eerlik
huge groot
immediate onmiddellik
important belangrik
impossible onmoontlik
incredible ongelooflik
innocent onskuldig
intelligent intelligent
interesting interessant
international internasionaal
jealous jaloers
lazy lui
legal wettig
long lank
many baie
mysterious geheimsinnig
narrow smal
necessary nodig
new nuut
nice lekker
noisy raserig
official amptelik
old oud
open oopmaak
ordinary gewone
passionate passievol
patient pasiënt
perfect perfek
polluted besoedel
poor arm
popular gewild
possible moontlik
powerful kragtig
precious kosbaar
quiet stil
rare skaars
rich ryk
romantic romanties
rotten vrot
sad hartseer
scary skrikwekkend
set stel
short kort
shy skaam
sick siek
silent stil
similar soortgelyk
simple eenvoudig
slow stadig
small klein
solid soliede
special spesiaal
strange vreemde
strong sterk
stubborn koppig
sympathetic simpatiek
tedious vervelig
thick dik
thin dun
tiny klein
tired moeg
traditional tradisioneel
unique uniek
warm warm
weak swak
weird vreemd
wet nat
worst ergste
young jonk

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Afrikaans adjectives
list of useful Afrikaans adjectives
list of most important Afrikaans adjectives
common Afrikaans adjectives
most common adjectives in Afrikaans
most used adjectives in Afrikaans
basic adjectives in Afrikaans
most important adjectives in Afrikaans
important adjectives in Afrikaans
Afrikaans important adjectives
Afrikaans most important adjectives
100 most common adjectives in Afrikaans
100 most used Afrikaans adjectives
Commonly Used Afrikaans adjectives
Most Widely Used Afrikaans adjectives
Must-Know Afrikaans adjectives for Beginners

Categories
Afrikaans

The Most Common and Useful Afrikaans Adverbs

100 Most common Afrikaans adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Afrikaans with their translation in English. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
about oor
absolutely absoluut
accidentally per ongeluk
actively aktief
after na
almost byna
also ook
always altyd
anytime anytime
anywhere oral
apparently blykbaar
approximately ongeveer
around rondom
automatically outomaties
barely skaars
blindness blindheid
briefly kortliks
calmly kalm
carefully versigtig
cautiously versigtig
certainly beslis
clearly duidelik
comfortably gemaklik
commonly algemeen
completely heeltemal
constantly voortdurend
correctly korrek
courageously moedig
curiously nuuskierig
currently tans
deliberately doelbewus
delicately fyn
desperately desperaat
easily maklik
elsewhere elders
enormously geweldig
enough genoeg
everywhere oral
exactly presies
exceptionally buitengewoon
extremely uiters
finally uiteindelik
formerly voorheen
fortunately gelukkig
frankly eerlik
freely vrylik
hard harde
here hier
honestly eerlik
immediately onmiddellik
inside binne
lately die afgelope tyd
long lank
loudly hard
more meer
mysteriously geheimsinnig
naturally natuurlik
needlessly onnodig
never nooit
normally gewoonlik
now nou
nowhere nêrens
obviously natuurlik
often dikwels
only net
otherwise anders
outside buite
patiently geduldig
perfectly perfek
perhaps miskien
personally persoonlik
probably waarskynlik
quickly vinnig
quietly rustig
randomly lukraak
rarely selde
really regtig
repeatedly herhaaldelik
right away nou dadelik
separately afsonderlik
seriously ernstig
significantly aansienlik
silently stil
simply eenvoudig
slightly effens
slowly stadig
sometimes soms
somewhere iewers
soon gou
standing staan
still steeds
strangely vreemd
strictly streng
strongly sterk
stupidly dom
suddenly skielik
surprisingly verbasend
then dan
there daar
together saam
unfortunately ongelukkig
upside down onderstebo
usually gewoonlik
very baie
well goed
wrongly verkeerdelik

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Afrikaans adverbs
list of useful Afrikaans adverbs
list of most important Afrikaans adverbs
common Afrikaans adverbs
most common adverbs in Afrikaans
most used adverbs in Afrikaans
basic adverbs in Afrikaans
most important adverbs in Afrikaans
important adverbs in Afrikaans
Afrikaans important adverbs
Afrikaans most important adverbs
100 most common adverbs in Afrikaans
100 most used Afrikaans adverbs
Commonly Used Afrikaans adverbs
Most Widely Used Afrikaans adverbs
Must-Know Afrikaans adverbs for Beginners

Categories
Afrikaans

The 100 Most Common Afrikaans Verbs

100 Most common Afrikaans verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Afrikaans language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Afrikaans with their translation in English. Ideal to help you boost your Afrikaans vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH AFRIKAANS
to accept om te aanvaar
to add om by te voeg
to allow om toe te laat
to answer om te antwoord
to arrive om te arriveer
to ask om te vra
to be om te wees
to become om te word
to believe om te glo
to break om te breek
to bring om te bring
to buy om te koop
to call om te bel
to change om te verander
to choose om te kies
to clean om skoon te maak
to close om te sluit
to come om te kom
to come back om terug te kom
to continue om voort te gaan
to cook om te kook
to count om te tel
to cry om te huil
to cut om te sny
to decide om te besluit
to do om te doen
to drive om te ry
to eat om te eet
to enter om in te skryf
to exist om te bestaan
to explain om te verduidelik
to fall om te val
to fall asleep om aan die slaap te raak
to find om te kry
to finish om klaar te maak
to fly om te vlieg
to follow om te volg
to forget om te vergeet
to get off om af te klim
to get out om uit te kom
to give om te kry
to go om te gaan
to have om te hê
to hear om te hoor
to help om te help
to hold om vas te hou
to keep om te hou
to know om te weet
to laugh om te lag
to learn om te leer
to leave om te gaan
to listen om te luister
to live om te lewe
to look like om soos te lyk
to look om te kyk
to lose om te verloor
to love om lief te hê
to make om te maak
to meet om te ontmoet
to need om te benodig
to open om oop te maak
to pay om te betaal
to play om te speel
to prepare om voor te berei
to prevent om te voorkom
to put om te sit
to read om te lees
to recall om te onthou
to receive om te ontvang
to recognize om te herken
to refuse om te weier
to remember om te onthou
to repeat om te herhaal
to rest om te rus
to return om terug te keer
to run om te hardloop
to say om te sê
to search om te soek
to see om te sien
to sell om te verkoop
to send om te stuur
to shoot om te skiet
to show om te wys
to sing om te sing
to sit down om te gaan sit
to sleep om te slaap
to start om te begin
to stay om te bly
to stop om te stop
to succeed om suksesvol te wees
to switch off om af te skakel
to take om te neem
to talk om te praat
to taste om te proe
to think om te dink
to throw om te gooi
to touch om aan te raak
to try om te probeer
to turn om te draai
to turn on om aan te skakel
to understand om te verstaan
to use om te gebruik
to wait om te wag
to wake up om wakker te word
to walk om te loop
to want om te wil hê
to wash up om op te was
to wear om te dra
to win om te wen
to work om te werk
to write om te skryf

➡️ More Afrikaans vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Afrikaans verbs
list of useful Afrikaans verbs
list of most important Afrikaans verbs
common Afrikaans verbs
most common verbs in Afrikaans
most used verbs in Afrikaans
basic verbs in Afrikaans
most important verbs in Afrikaans
important verbs in Afrikaans
Afrikaans important verbs
Afrikaans most important verbs
100 most common verbs in Afrikaans
100 most used Afrikaans verbs
Commonly Used Afrikaans Verbs
Most Widely Used Afrikaans Verbs
Must-Know Afrikaans Verbs for Beginners