Categories
Slovenian

The Most Common Adjectives in Slovenian

100 Most common Slovenian adjectives list

– Basic & Useful adjectives list –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adjectives in Slovenian with their translation in English. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adjective to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
a lot veliko
accurate natančen
bad slabo
beautiful čudovito
big velik
boring dolgočasen
brave pogumen
broken zlomljen
clumsy neroden
cold hladen
colorful Barvita
comfortable Udobno
complicated zapleten
crazy noro
curious radoveden
cute srčkano
dangerous nevaren
dark temen
dead mrtev
deep globok
delicious slasten
different različen
dirty umazan
disgusting Nagnusno
dry suh
easy lahek
edible užiten
effective Učinkovito
elegant Elegantno
empty izprazniti
excellent odličen
excited Navdušena
exciting Razburljivo
famous slaven
far daleč
fast hitro
first prvi
forbidden prepovedan
friendly prijateljski
full poln
fun zabava
funny zabavno
good dobro
great krasno
heavy težek
high visok
honest pošten
huge ogromen
immediate takojšnji
important pomemben
impossible nemogoč
incredible Neverjetno
innocent nedolžen
intelligent inteligenten
interesting zanimiv
international mednaroden
jealous ljubosumen
lazy len
legal pravniški
long dolg
many mnogo
mysterious skrivnosten
narrow ozek
necessary potrebno
new nov
nice lepo
noisy hrupen
official Uradni
old star
open odprt
ordinary navaden
passionate strasten
patient potrpežljiv
perfect popoln
polluted Onesnažena
poor reven
popular priljubljen
possible možen
powerful močan
precious Plemenite
quiet tih
rare redek
rich bogat
romantic romantičen
rotten gnil
sad žalostno
scary strašen
set nastaviti
short kratek
shy Sramežljiv
sick bolan
silent Tiho
similar podoben
simple preprost
slow počasen
small majhen
solid trden
special poseben
strange čuden
strong Močno
stubborn trmast
sympathetic Simpatičnega
tedious Dolgočasno
thick debel
thin tanek
tiny droben
tired utrujen
traditional tradicionalen
unique edinstven
warm topel
weak slab
weird Čudno
wet moker
worst Najslabši
young mlad

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Slovenian adjectives
list of useful Slovenian adjectives
list of most important Slovenian adjectives
common Slovenian adjectives
most common adjectives in Slovenian
most used adjectives in Slovenian
basic adjectives in Slovenian
most important adjectives in Slovenian
important adjectives in Slovenian
Slovenian important adjectives
Slovenian most important adjectives
100 most common adjectives in Slovenian
100 most used Slovenian adjectives
Commonly Used Slovenian adjectives
Most Widely Used Slovenian adjectives
Must-Know Slovenian adjectives for Beginners

Categories
Slovenian

Basic Slovenian Vocabulary: Family and friends

Slovenian Vocabulary: Family and friends

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovenian with their translation in English, on the topic of family and friends. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
the great-grandfather praded
the great grandmother pra babica
the grandfather dedek
the grandmother babica
the grandson vnuk
the granddaughter vnukinja
the grandchildren vnuki
the father oče
the mother mati
the parents starši
the child otroku
the children otroci
the son sin
the daughter hči
a baby dojenček
a teenager najstnik
the adults odraslih
the brother brat
the sister sestra
half-brother polbrat
half-sister polsestra
a twin dvojček
the uncle stric
the aunt teta
the cousin bratranec
the nephew nečak
the niece nečakinja
a friend prijatelj
the boyfriend fant
the girlfriend dekle
the fiancé zaročenca
the groom ženin
the husband mož
the wife žena
the parents-in-law tašča
father-in-law tast
the mother-in-law tašča
the brother-in-law svak
the sister-in-law svakinja
the son-in-law zet
the daughter-in-law snaha
a family member družinski član
adopted Sprejeti
only son edini sin

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Slovenian

Slovenian Vocabulary for Beginners: The city and public places

Slovenian Vocabulary: The city and public places

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovenian with their translation in English, on the topic of the city and public places. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
a city mesto
the suburbs predmestja
the capital kapital
the crowd množica
the police policijo
the pollution onesnaževanje
the firemen gasilci
the toilets stranišča
clean čist
dirty umazan
safe varen
quiet tih
an apartment apartma
a bus stop avtobusna postaja
a bar bar
a post office poštni urad
a shopping center nakupovalno središče
a city center središče mesta
a castle grad
a cemetery pokopališče
a cinema kino
a police station policijska postaja
a dentist zobozdravnik
an atm na atomu
a traffic jam zastoj v prometu
a garage garaža
a skyscraper nebotič
a hospital bolnišnica
a hotel hotel s 3 zvezdicami
a building stavba
an apartment apartma
a store trgovina
a market trg
a doctor zdravnika
a subway podzemna
a monument spomenik
a museum muzej
a park park
a parking lot parkirišče
a bridge most
a neighborhood soseska
a restaurant restavracija
a stadium stadion
a supermarket supermarket
a theater gledališče
a sidewalk pločnik
a village vas
a neighbor soseda
a zoo živalski vrt
a bank banka
a library knjižnica
a cathedral katedrala
a school šola
a church cerkev
a queue čakalna čakalna
a fountain fontana
a train station železniška postaja
a bus station avtobusna postaja
a bookstore knjigarna
a mosque mošeja
a pharmacy farmacevtska
a swimming pool bazen
a bicycle path kolesarska pot
a pedestrian street ulica za pešce
a street ulica
a main street glavna ulica
an alley ulico
an avenue avenija
a highway avtocesta
a gas station bencinska črpalka
a statue kipi
a synagogue sinagoga
a university univerza
a factory tovarna
a garbage can smeti lahko
a prison zapor

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Slovenian

Slovenian Vocabulary (PDF): The human body, head and face

Slovenian Vocabulary: The human body, head and face

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovenian with their translation in English, on the topic of the human body, head and face. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
the head glavo
the face obraza
the mouth usta
the throat grlo
the cheek lice
the tongue jezik
the lips ustnice
the jaw čeljust
the neck vratu
the forehead čelo
the chin brada
the nose nosu
the hair lasje
the eyes oči
a tooth zob
the hair lasje
an ear uho
a mustache brki
a beard brada
the skin kožo
the shoulder ramena
the forearm podlahti
the wrist zapestje
an arm roko
the arms rokah
the elbow komolec
a hand roko
a thumb palec
the fingers prsti
the belly trebuh
the chest prsnega koša
the back zadaj
the breasts prsa
the buttocks zadihane
the foot stopalo
the heel peta
the knee koleno
the leg nogo
the thigh stegno
a toe toe
the stomach želodec
the brain možgane
the lungs pljuča
the skeleton okostje
a bone kost
the skull lobanja
a muscle mišice

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Slovenian

Useful Slovenian Words – Contrary Words

Learn Slovenian Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovenian with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
young mlada
old star
empty prazno
full poln
vertical navpično
horizontal vodoravno
useful uporaben
useless neuporaben
a city mesto
a village vas
a question vprašanje
an answer odgovor
sad žalosten
happy srečen
all vse
nothing nič
a teacher učitelj
a student študent
early zgodaj
late pozen
open odprto
closed zaprto
first prvi
last zadnji
secure varno
dangerous nevarno
near blizu
far daleč
sugar sladkor
salt sol
dry suho
wet mokra
often pogosto
rarely redko
always nenehno
never nikoli
same enako
different drugačen
dirty umazan
clean čisto
the evening večer
the morning jutro
small majhna
large velik
rich bogata
poor ubogi
the ceiling strop
the floor tla
animal žival
human človek
guilty kriv
innocent nedolžen
here tukaj
there tam
hunger lakota
the thirst žeja
the sun sonce
the moon luna
the sister sestra
the brother brat
slow počasi
fast hitro
before prej
after po
heavy težka
light svetloba
old star
new novo
easy enostavno
difficult težko
start začetek
finish končati
friend prijatelj
enemy sovražnik
yesterday včeraj
tomorrow jutri
cold hladno
hot vroče
right prav
left levo
a woman ženska
a man moški
inside znotraj
outside zunaj
strong močan
weak šibka
soft mehko
hard težko
a lot veliko
a little malo
up gor
down navzdol
exactly točno
probably verjetno
married poročena
single samski
noisy hrupno
quiet tih
complicated zapleteno
simple preprosto
now zdaj
later pozneje
long dolga
short kratek
interesting zanimivo
boring dolgočasno
normal normalno
strange čudno
outside zunaj
inside znotraj
the entrance vhod
the exit izhod
white bela
black črna
expensive drago
cheap poceni
USEFUL VERBS
to walk hoditi
to run teči
to attach priložiti
to detach odklopiti
to go up iti gor
to go down iti dol
to increase povečati
to decrease zmanjšati
to stop ustaviti
to continue nadaljevati
to take off vzleteti
to land pristati
to put on nadeti
to remove odstraniti
to move forward premakniti naprej
to move back premakniti se nazaj
to forget pozabiti
to remember spomniti se
to show pokazati
to hide skriti
to save shraniti
to spend zapraviti
to build zgraditi
to destroy uničiti
to arrive prispeti
to leave oditi
to enter vstopiti
to go out iti ven
to laugh smejati se
to cry jokati
to sell prodati
to buy kupiti
to break zlomiti
to repair popraviti
to lend posojati
to borrow posoditi
to earn zaslužiti
to lose izgubiti
to slow down upočasniti
to speed up pospešiti
to search iskanje
to find najti
to pull vleči
to push potisniti
to take vzeti
to give dati
to wake up zbuditi se
to fall asleep zaspati
to hold držati
to let go izpustiti
to turn on prižgati
to turn off ugasniti
to sell prodati
to buy kupiti
to send poslati
to receive prejeti

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Slovenian

Learn Slovenian Vocabulary • Travel and tourism

Slovenian Vocabulary: Travel and tourism

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovenian with their translation in English, on the topic of travel and tourism. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
travel potovanje
tourism turizem
a hotel hotel s 3 zvezdicami
on time pravočasno
late pozno
the airport letališče
landing pristajanje
take-off odjava
the air conditioning klimatsko napravo
the distance razdalja
the customs carinskih
the border mejne
the train station železniška postaja
the bus station avtobusna postaja
a ticket vstopnica
the reception sprejem
the reservation pridržek
the road cesti
a highway avtocesta
the plane letalo
by plane z letalom
the bus avtobus
the taxi taksi
the train vlaka
the car avto
a helicopter helikopter
the sign znaka
the parking lot parkirišče
the passport potni list
the seat sedež
the toilet stranišče
the sunglasses sončna očala
a key ključ
a camera fotoaparat
one way ticket enossmno vozovnico
a return ticket povratna vozovnica
a ticket office pisarna za vstopnice
an accommodation nastanitev
a pillow vzglavnik
a blanket odeja
a sleeping bag spalna vreča
a luggage prtljaga
a bag vrečka
a backpack nahrbtnik
an information informacije
a tourist turistični
a vaccine cepiva
an insurance zavarovanja
a postcard razglednica
an itinerary itinerar
a destination namembni kraj
a flashlight svetilka
an electrical outlet električno vtičnico
a tent šotor
a suitcase kovček
to visit za obisk
to travel za potovanje
to rent najem
to leave zapustiti
to cancel preklic
to cancel a reservation preklic rezervacije
to photograph za fotografiranje
the wind veter
the snow sneg
the rain dež
the storm nevihta
the sun sonce
the sea morje
a mountain gora
a lake jezero
a national park nacionalni park
a country država
a forest gozd
a cave votlino
an island otok
a beach plaža
the nature naravo
the landscape pokrajina
sun cream krema za sončenje
a towel brisača

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Slovenian

Essential Slovenian Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

Slovenian Vocabulary: The calendar (days, months, seasons)

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovenian with their translation in English, on the topic of the calendar (days, months, seasons). Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
DAYS OF THE WEEK DNEVI V TEDNU
Monday Ponedeljek
Tuesday Torek
Wednesday Sreda
Thursday Četrtek
Friday Petek
Saturday Sobota
Sunday Nedelja
THE MONTHS MESECI
January Januar
February Februar
March Marec
April April
May Maj
June Junij
July Julij
August Avgust
September September
October Oktober
November November
December December
THE SEASONS LETNI ČASI
Spring Pomlad
Summer Poletje
Autumn Jesen
Winter Zima
WHEN ? KO?
before pred
after po
soon kmalu
this month ta mesec
this year letos
this week ta teden
from time to time od časa do časa
already že
today danes
tomorrow jutri
yesterday včeraj
last night sinoči
the day before yesterday predvcerajšnjim
a long time ago že dolgo nazaj
a week ago pred tednom dni
never nikoli
next year naslednje leto
next time naslednjič
next week prihodnji teden
next month naslednji mesec
last year lansko leto
last month prejšnji mesec
last week prejšnji teden
in the morning zjutraj
in the afternoon v popoldanskih urah
in the evening zvečer
the day dan
now zdaj
later kasneje
immediately takoj
sometimes včasih
rarely redko
recently nedavno
frequently pogosto
often pogosto
very often zelo pogosto
slowly počasi
quickly hitro
late pozno
early zgodaj
always zmeraj
every day vsak dan
right away takoj
all the time vseskozi
all day long ves dan
a holiday počitnice
a month mesec
a year leto
an hour uro
a minute minuto
a week teden dni

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Slovenian

Slovenian Vocabulary List • Colors and shapes

Slovenian Vocabulary: Colors and shapes

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Slovenian with their translation in English, on the topic of colors and shapes. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
THE COLORS BARVE
a color barva
white bel
black črn
gray siv
yellow rumen
orange oranžen
green zelen
blue moder
red rdeč
brown rjav
beige bež
purple vijolično
mauve slezenasto
pink roza
dark temen
golden zlat
silver srebro
THE SHAPES OBLIKE
a pyramid piramide
a square kvadrat
a circle krog
a triangle trikotnik
a rectangle pravokotnik
a star zvezda
a line vrstica
an arrow puščica
a heart srce
a crescent polmeec

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

Categories
Slovenian

The Most Common and Useful Slovenian Adverbs

100 Most common Slovenian adverbs list

– Basic & Useful adverbs list –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful adverbs in Slovenian with their translation in English. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add an adverb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
about približno
absolutely absolutno
accidentally slučajno
actively aktivno
after po
almost skoraj
also tudi
always zmeraj
anytime kadarkoli
anywhere kjerkoli
apparently očitno
approximately približno
around okrog
automatically samodejno
barely komaj
blindness slepota
briefly kratko
calmly mirno
carefully pazljivo
cautiously previdno
certainly gotovo
clearly jasno
comfortably udobno
commonly pogosto
completely popolnoma
constantly nenehno
correctly pravilno
courageously pogumno
curiously radovedno
currently trenutno
deliberately namenoma
delicately nežno
desperately obupno
easily zlahka
elsewhere drugje
enormously zelo
enough dovolj
everywhere povsod
exactly točno
exceptionally izjemno
extremely zelo
finally končno
formerly prej
fortunately srečo
frankly odkrito
freely prosto
hard trd
here tukaj
honestly pošteno
immediately takoj
inside notri
lately zadnjikrat
long dolg
loudly glasno
more več
mysteriously skrivnostno
naturally seveda
needlessly po nepotrebnem
never nikoli
normally običajno
now zdaj
nowhere nikjer
obviously očitno
often pogosto
only samo
otherwise drugače
outside zunaj
patiently potrpežljivo
perfectly popolnoma
perhaps mogoče
personally osebno
probably verjetno
quickly hitro
quietly tiho
randomly naključno
rarely redko
really res
repeatedly večkrat
right away takoj
separately ločeno
seriously resno
significantly bistveno
silently tiho
simply preprosto
slightly nekoliko
slowly počasi
sometimes včasih
somewhere nekam
soon kmalu
standing stoji
still še vedno
strangely čudno
strictly strogo
strongly močno
stupidly neumno
suddenly naenkrat
surprisingly presenetljivo
then potem
there tam
together skupaj
unfortunately na žalost
upside down obrnjene navzdol
usually navadno
very zelo
well dobro
wrongly napačno

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Slovenian adverbs
list of useful Slovenian adverbs
list of most important Slovenian adverbs
common Slovenian adverbs
most common adverbs in Slovenian
most used adverbs in Slovenian
basic adverbs in Slovenian
most important adverbs in Slovenian
important adverbs in Slovenian
Slovenian important adverbs
Slovenian most important adverbs
100 most common adverbs in Slovenian
100 most used Slovenian adverbs
Commonly Used Slovenian adverbs
Most Widely Used Slovenian adverbs
Must-Know Slovenian adverbs for Beginners

Categories
Slovenian

The 100 Most Common Slovenian Verbs

100 Most common Slovenian verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Slovenian language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Slovenian with their translation in English. Ideal to help you boost your Slovenian vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH SLOVENIAN
to accept da sprejmejo
to add za dodajanje
to allow omogočanje
to answer za odgovor
to arrive za prihod
to ask da vas vprašam
to be ki jih je treba
to become da postanejo
to believe verjeti
to break za prekinitev
to bring da bi
to buy za nakup
to call za klic
to change za spremembo
to choose izberite
to clean za čiščenje
to close za zapiranje
to come da pridejo
to come back da se vrnem.
to continue za nadaljevanje
to cook za kuhanje
to count za štetje
to cry jokati
to cut za rezanje
to decide za odločitev
to do narediti
to drive za vožnjo
to eat za jesti
to enter za vnos
to exist obstajati
to explain za razlago
to fall padec
to fall asleep zaspati
to find najti
to finish za dokončanje
to fly za letenje
to follow da sledite
to forget za pozabljanje
to get off za izklop
to get out za izhod
to give dati
to go za pojdi
to have da je
to hear za poslušanje
to help za pomoč
to hold držati
to keep za ohraniti
to know vedeti
to laugh za smeh
to learn zvedeti
to leave zapustiti
to listen poslušati
to live živeti
to look like da izgledajo kot
to look za pogled
to lose za izgubo
to love ljubiti
to make da bi
to meet za izpolnitev
to need za potrebe
to open za odpiranje
to pay za plačilo
to play za predvajanje
to prepare za pripravo
to prevent za preprečevanje
to put da se
to read za branje
to recall za odpoklic
to receive za prejemanje
to recognize za prepoznava
to refuse zavrniti
to remember zapomniti
to repeat za ponovitev
to rest za počitek
to return za vrnitev
to run zagon
to say za povedati
to search iskanje
to see za večjo
to sell za prodajo
to send za pošiljanje
to shoot ustreliti
to show za prikaz
to sing za pojejo
to sit down da se usede
to sleep za spanje
to start za začetek
to stay za bivanje
to stop za zaustavitev
to succeed za uspeh
to switch off izklop
to take za jemanje
to talk za pogovor
to taste po okusu
to think misliti
to throw za metanje
to touch dotaknite se
to try poskusiti
to turn za obračanje
to turn on vklop
to understand razumeti
to use za uporabo
to wait počakajte
to wake up da se zbudi
to walk za hojo
to want želeti
to wash up za umiti
to wear nositi
to win za zmago
to work za delo
to write pisati

➡️ More Slovenian vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Slovenian verbs
list of useful Slovenian verbs
list of most important Slovenian verbs
common Slovenian verbs
most common verbs in Slovenian
most used verbs in Slovenian
basic verbs in Slovenian
most important verbs in Slovenian
important verbs in Slovenian
Slovenian important verbs
Slovenian most important verbs
100 most common verbs in Slovenian
100 most used Slovenian verbs
Commonly Used Slovenian Verbs
Most Widely Used Slovenian Verbs
Must-Know Slovenian Verbs for Beginners