Categories
Finnish

The 100 Most Common Finnish Verbs

100 Most common Finnish verbs list

– Basic & Useful verbs list –

_

Want to learn the Finnish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful verbs in Finnish with their translation in English. Ideal to help you boost your Finnish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a verb to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH FINNISH
to accept hyväksyä
to add lisätä
to allow sallia
to answer vastata
to arrive saapua
to ask kysyä
to be olla
to become tulla joksikin
to believe uskoa
to break rikkoutua
to bring tuoda
to buy ostaa
to call soittaa
to change muuttua
to choose valita
to clean siivota
to close sulkea
to come tulla
to come back tulla takaisin
to continue jatkaa
to cook laittaa ruokaa
to count laskea
to cry itkeä
to cut leikata
to decide päättää
to do tehdä
to drive ajaa
to eat syödä
to enter päästä sisään
to exist olla olemassa
to explain selittää
to fall pudota
to fall asleep nukahtaa
to find löytää
to finish saada valmiiksi
to fly lentää
to follow seurata
to forget unohtaa
to get off jäädä pois
to get out päästä ulos
to give antaa
to go mennä
to have olla
to hear kuulla
to help auttaa
to hold pitää
to keep pitää
to know tietää
to laugh nauraa
to learn oppia
to leave lähteä
to listen kuunnella
to live elää
to look like näyttää
to look katsoa
to lose menettää
to love rakastaa
to make tehdä
to meet tavata
to need tarvita
to open avata
to pay maksaa
to play pelata
to prepare valmistaa
to prevent estää
to put laittaa
to read lukea
to recall muistaa
to receive saada
to recognize tunnistaa
to refuse kieltäytyä
to remember muistaa
to repeat toistaa
to rest levätä
to return palata
to run juosta
to say sanoa
to search etsiä
to see nähdä
to sell myydä
to send lähettää
to shoot ampua
to show näyttää
to sing laulaa
to sit down istua alas
to sleep nukkua
to start aloittaa
to stay jäädä
to stop pysähtyä
to succeed onnistua
to switch off laittaa pois päältä
to take ottaa
to talk puhua
to taste maistaa
to think ajatella
to throw heittää
to touch koskettaa
to try yrittää
to turn kääntyä
to turn on käynnistää
to understand ymmärtää
to use käyttää
to wait odottaa
to wake up herätä
to walk kävellä
to want haluta
to wash up pestä
to wear käyttää
to win voittaa
to work työskennellä
to write kirjoittaa

➡️ More Finnish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS:

most used Finnish verbs
list of useful Finnish verbs
list of most important Finnish verbs
common Finnish verbs
most common verbs in Finnish
most used verbs in Finnish
basic verbs in Finnish
most important verbs in Finnish
important verbs in Finnish
Finnish important verbs
Finnish most important verbs
100 most common verbs in Finnish
100 most used Finnish verbs
Commonly Used Finnish Verbs
Most Widely Used Finnish Verbs
Must-Know Finnish Verbs for Beginners