Categories
Turkish

Useful Turkish Words – Contrary Words

Learn Turkish Vocabulary: Contrary words

– Useful words you should know –

_

Want to learn the Turkish language? Here’s a complete list of the most basic, common and useful words in Turkish with their translation in English, on the topic of contrary words. Ideal to help you boost your Turkish vocabulary!

Do you spot any errors or want to add a word to the list? Don’t hesitate to leave a comment to improve the site!

ENGLISH TURKISH
young genç
old eskimiş
empty boş
full tam dolu
vertical dikey
horizontal yatay
useful kullanışlı
useless faydasız
a city bir şehir
a village bir köy
a question bir soru
an answer bir cevap
sad üzgün
happy mutlu
all tüm
nothing hiç bir şey
a teacher öğretmen
a student bir öğrenci
early erken
late geç
open açık
closed kapalı
first ilk
last geçen
secure güvenli
dangerous tehlikeli
near yakın
far uzak
sugar şeker
salt tuz
dry kuru
wet ıslak
often sıklıkla
rarely seyrek
always her zaman
never asla
same aynı
different farklı
dirty kirli
clean temiz
the evening akşam
the morning sabah
small küçük
large büyük
rich zengin
poor yoksul
the ceiling tavan
the floor zemin
animal hayvan
human insan
guilty suçlu
innocent masum
here burada
there orada
hunger açlık
the thirst susuzluk
the sun güneş
the moon ay
the sister kızkardeş
the brother kardeş
slow yavaş
fast hızlı
before önceki
after sonrasında
heavy ağır
light ışık
old eskimiş
new yeni
easy kolay
difficult zor
start başlat
finish bitiş
friend arkadaş
enemy düşman
yesterday dün
tomorrow yarın
cold soğuk
hot sıcak
right sağ
left ayrıldı
a woman bir kadın
a man bir adam
inside içeri
outside dışarıda
strong kuvvetli
weak güçsüz
soft yumuşak
hard sert
a lot çok fazla
a little bir miktar
up yukarı
down aşağı
exactly kesinlikle
probably muhtemelen
married evli
single bekar
noisy gürültülü
quiet sessizlik
complicated karmaşık
simple basit
now şimdi
later sonra
long uzun
short kısa
interesting ilginç
boring sıkıcı
normal normal
strange garip
outside dışarıda
inside içeri
the entrance giriş
the exit çıkış
white beyaz
black siyah
expensive masraflı
cheap ucuz
USEFUL VERBS
to walk yürümek
to run koşmak
to attach eklemek için
to detach ayırmak
to go up kadar gitmek
to go down aşağı inmek
to increase artırmak
to decrease azaltmak için
to stop durdurmak
to continue devam etmek
to take off kalkmak
to land karaya çıkmak
to put on giymek
to remove ayırmak
to move forward ileriye gitmek
to move back geri gitmek
to forget unutmak
to remember hatırlamak
to show göstermek için
to hide gizlemek
to save kaydetmek
to spend harcamak
to build inşa etmek
to destroy yok etmek
to arrive varmak
to leave ayrılmak
to enter girmek
to go out dışarı çıkmak
to laugh kahkaha atmak
to cry ağlamak
to sell satmak
to buy satın almak
to break kırmak
to repair tamir etmek
to lend ödünç vermek
to borrow ödünç almak
to earn kazanmak
to lose kaybetmek
to slow down yavaşlamak
to speed up hızlandırmak için
to search aramak
to find bulmak
to pull çekmek
to push itmek
to take almak
to give vermek
to wake up uyanmak
to fall asleep uyuya kalmak
to hold tutmak
to let go bırakmak
to turn on açmak
to turn off kapatmak
to sell satmak
to buy satın almak
to send göndermek
to receive almak

➡️ More Turkish vocabulary lists:

 

©Extralanguages.com – Do not copy on other sites

TAGS: