100 Most Common Polish Adjectives [+ PDF]

100 Most Common Polish Adjectives [+ PDF]

– Complete Vocabulary List (Part 1) –

A complete list of the most useful adjectives in Polish with their translation in English. Ideal to help you develop your vocabulary!

⚠️ List under Construction, there might be some mistakes! ⚠️

ENGLISH POLISH
able zdolny
a lot, much dużo, bardzo dużo
abnormal nienormalny
alive żywy
amazing czysty, niezwykły
American amerykański
angry / upset zły
annoyed zirytowany
attentive uważny
attractive atrakcyjny
automatic automatyczny
available dostępny
average przeciętny
bad  zły, niedobry
beautiful  piękny, wspaniały, świetny
best najlepszy
better lepszy
big  duży, ważny
bored znudzony
boring nudny
brave odważny
broad szeroki, rozległy
broken złamany
calm spokojny
captivating porywający
central centralny, środkowy, główny
certain pewny, niektórzy, przekonany
charming czarujący
cheap tani
classic klasyczny
clean czysty
clear jasny, przejrzysty, oczywisty, wyraźny
close bliski
closed zamknięty
cold zimny
colourful kolorowy
comfortable wygodny
commercial handlowy
common wspólny, powszechny
compact zwarty
complete kompletny
complex kompleksowy
content treść
convincing przekonująca
correct poprawna
crazy zwariowany
credible wiarygodny
crowded zatłoczony
cultural kulturowy, kulturalny
curious ciekawy
current obecny, aktualny
cute słodki
dangerous niebezpieczny
dark ciemny
dead martwy
deep głęboki
delicious pyszny
democratic demokratyczny
depressed przygnębiony
determined zdeterminowany
different inny, różny
difficult trudny
dirty brudny
disappeared zniknął
disappointed rozczarowany
disgusted obrzydzony
disgusting obrzydliwy
dry suchy
dynamic dynamiczny
early wczesny
easy  łatwy, prosty
ecological ekologiczny
economic ekonomiczny
edible jadalny
effective skuteczny
electrical elektryczny
elegant elegancki
empty pusty
energetic energiczny
enjoyable radosny
entire cały, całkowity
environmental dotyczący środowiska
equivalent odpowiednik
exact dokładny
exasperated zrozpaczony
excellent świetny
exceptional wyjątkowy
excited podekscytowany
exciting ekscytujący
exhausted wyczerpany / wykończony
exhausting wyczerpujący
expensive drogi
fair sprawiedliwy
fake_ fałszywy_
false fałszywy, błędny
famous sławny
far daleki
fast szybki
fat gruby
federal federalny
few niewiele
filled wypełniony
final ostatni, końcowy, ostateczny
financial finansowy
fine cienki, w porządku
first pierwszy
foreign obcy, zagraniczny
fragile kruchy
free  darmowy, bezpłatny, wolny,
frequent częste
friendly przyjazny
full pełny
fun zabawny
funny zabawny/śmieszny
furious wściekły
general ogólny, powszechny, główny
generous hojny
gifted utalentowany
good dobry
great wspaniały, wielki, świetny, znakomity
guilty winny
happy szczęśliwy
hard twardy, trudny
healthy zdrowy
heavy ciężki
high wysoki
historical historyczny
homeless bezdomny
honest szczera
hot gorący
huge olbrzymi, ogromny
human ludzki
hungry głodny
ideal idealny
identical identyczne
idiot idiota
illegal nielegalny
immediate natychmiastowy
important  ważny, istotny
impossible niemożliwe
impressive imponujące
incapable niezdolny
independent niezależny
innocent niewinny
insufficient niewystarczający
inteligent inteligentny
interesting interesujący
international międzynarodowy
irresistible nieodparty
jealous zazdrosny
jobless bezrobotny
kind miły
known  znany, wiadomy
large duży,  wielki, obszerny
last  ostatni
late późny, spóźniony
lazy leniwy
legal legalny, prawny
light Lekki / jasny
likely prawdopodobny
little mały
local lokalny
long długi
loose luźny
loud głośny
lovely śliczny
low niski
lucky szczęśliwy

©Extralanguages.com