Most Common Polish Adjectives List

Most Common Polish Adjectives

– Part 2 –

A complete list of the most useful adjectives in Polish with their translation in English. Ideal to help you develop your vocabulary!

⚠️ List under Construction, there are some mistakes!⚠️

ENGLISH POLISH
main główny
major główny, znaczący
many wiele, dużo
mean skąpy
medical medyczny, lekarski
military wojskowy, militarny
modern  nowoczesny, współczesny
motivated zmotywowany
mysterious tajemniczy
narrow wąski
nasty niemiły, paskudny
national narodowy, państwowy, krajowy
natural naturalny, normalny
near bliski
necessary konieczny
nervous nerwowy
new nowy
next następny
nice miły, przyjemny, ładny
noisy głośny
normal normalny
obvious oczywiste
official oficjalny
old stary
only jedyny
open otwarty
optimist optymista
ordinary zwykły
original oryginał
other inny
painful bolesne
perfect doskonały
personal osobisty, osobowy
physical fizyczny, materialny
pleasant przyjemny
pleased / glad zadowolony
political polityczny
polluted zanieczyszczony
poor biedny, kiepski
popular popularny
positive pozytywny
possible możliwy
powerful potężny
precise precyzyjny
pretentious pretensjonalny
pretty ładny/ładna, piękny/piękna
private osobisty, prywatny
prohibited zakazany
public  publiczny
punctual punktualny
quiet cichy
rare rzadki
ready gotowy, przygotowany
real prawdziwy
realistic realistyczny
recent ostatni, niedawny, najnowszy,  niedawny
recycled przetworzony
regular regularny
relaxing relaksujący
relevant odpowiedni
reliable niezawodny
religious religijny
remote odległy
responsible odpowiedzialny
rich bogaty
right dobry, prawy, właściwy, słuszny
romantic romantyczny
rotten zgniły
sad smutny
safe bezpieczny
salted solony
satisfied zadowolony
satisfying satysfakcjonujący
scary straszny
serious poważny
shallow płytki
sharp  ostry
short krótki
shy nieśmiały
sick chory
significant zauważalny, znaczący, ważny
silent cichy
silly śmieszny negatywnie
similar podobny
simple łatwy, prosty
sincere szczery
single pojedynczy, w stanie wolnym
slim szczupły
slow wolny/powolny
small mały
smiling uśmiechnięty
sociable towarzyski
social społeczny, socjalny
soft  miękki, delikatny
solid solidny
spacious obszerny
special  specjalny, wyjątkowy
specific szczególny
spicy pikantny
splendid znakomity
sporty sportowy
sticky lepki
strange dziwny
strong silny
stubborn uparty
stupid głupi
suitable odpowiedni
super super
superb wspaniały
superficial powierzchowny
superstitious przesądny
sure pewny
surprised zaskoczony
talented utalentowany
tall wysoki
tanned opalony
temporary tymczasowy
terrible okropny
thick gruby
thin cienki, chudy
tight ciasny
time-consuming czsochłonny
tiny malutka
tired zmęczony
tiresome męczący
tiring meczący
together razem
tolerable znośny
tolerant tolerancyjny
toxic toksyczny
traditional tradycyjny
trendy / fashionable modny
triangular trójkątny
true prawdziwy
true_ prawdziwy
typical typowy
ugly brzydki
uncomfortable niewygodny
unfair niesprawiedliwy
unforgettable niezapomniany
unhealthy niezdrowy
unique unikalny
unknown nieznany
unlimited nieograniczony
unlucky pechowy
unpleasant nieprzyjemny
unpredictable nieprzewidywalny
various przeróżny, rozmaity
vast obszerny
vulgar wulgarny
vulnerable wrażliwy
warm  ciepły
weak słaby
weird dziwny
welcoming przyjazny
wet mokry
whole cały
wide szeroki
wild dziki
wonderful wspaniały
worried zmartwiony
wounded zraniony
wrong zły, niewłaściwy
young młody

©Extralanguages.com